NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol

Wat vindt de Kiesraad van het verkiezingsproces?

De Kiesraad over de verkiezingen 2021

Er is al een Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 door de Eerste en Tweede Kamer heen. Deze wet is vooral gemaakt om het stemmen in de stemlokalen “veilig” te maken (je weet wel, gelletjes, handjes wassen, afstandjes houden). Daarna heeft BZK (Ollongren) op 5 november opnieuw (ceremonisch?) de Kiesraad om advies gevraagd.

We weten inmiddels allemaal dat Ollongren al bijna een jaar lang verkondigt dat de verkiezingen mogelijk wel eens “uitgesteld” kunnen worden of dat men “per post kan stemmen.”

Wanneer je “mogelijkheden” leest in  berichten tussen neus en lippen door van dit soort figuren dan weet je dat je het woord mogelijk kunt vervangen met gaan we doen.

Dit is een bericht van 24 mei 2020 met de kop: Ollongren over mogelijk uitstel verkiezingen: ‘Met elk scenario rekening houden’
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2020/05/ollongren-over-mogelijk-uitstel-verkiezingen-met-elk-scenario-rekening-houden/

Dan weet je genoeg. En als we ergens voor uit moeten kijken dan is het wel dat men gaat rommelen met de verkiezingen. Amerikanen waarschuwen, sterker nog, ze schreeuwen het van de daken: Wanneer men het kiesproces wijzigt dan heeft dat slechts één doel: FRAUDE

We gaan er gemakshalve even vanuit dat de verkiezingen in maart doorgaan.

Het wijzigen van het verkiezingsproces dient slechts één doel: Fraude

Ollongren en de PvdA hebben al duidelijk gemaakt dat ze het stemmen per post voor mensen boven de 70 jaar een uitstekend idee vinden. En de grote meerderheid van de Tweede Kamer ook.

Hoe we dat weten? Kijk eens hoe vrijwel de hele Kamer ineens omsloeg en instemde met het aanhouden van de avondklok. Om één of andere reden lijkt dat de hele Tweede Kamer iets in hun oren wordt gefluisterd zodat ze overal mee akkoord gaan.

Kwetsbaren per post stemmen en drie stemdagen

Hoe wil men dit jaar de verkiezingen beïnvloeden? (excuus maar zij die nóg niet zien dat Nederland een door en door corrupt land is…)

“Kwetsbare mensen” per post laten stemmen”.

We spreken hier over minimaal 2.400.000 (2.4 miljoen) Nederlanders. Dat is grofweg 20% van alle kiesgerechtigden in Nederland. Genoeg om de verkiezingsuitslag hevig te beïnvloeden. Vorig jaar werd het aantal stemgerechtigden geschat op 12 miljoen.

Maar het liefst laat men ook andere mensen per post. Als het aan hen ligt, heel Nederland. Het sijpelt door de woorden van deze mensen heen.

Enger nog: Ingezonden stemmen ZONDER handtekening, mogen wat betreft Ollongren, ook wel meegeteld worden.

Volgende probleem: Dit jaar gaan we op meerdere dagen stemmen. Geen verkiezingsdag en direct de uitslag. Nee, het moet over 3 dagen. Wat gebeurt er met die stemmen ´s nachts? Ze worden “verzegeld” maar daar overtuig je niemand mee. Gaat er iemand ´s nachts op die dozen vol stembiljetten zitten zodat niemand eraan komt? Nee, ze zijn verzegeld.

Nou, dat stelt ons gerust. Er is zoveel te bedenken om deze verkiezingen te beïnvloeden.

Waarom allemaal op deze manier? De griep.

Een zegen voor globalistische overheden en de meeloper die de agenda uitvoeren voor eigen belang.

De Kiesraad sprak haar zorgen hierover uit tegen o.a. RTL met de kop: Miljoenen 70-plussers per post laten stemmen? ‘Niet doen, het is fraudegevoelig!
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5197763/elke-70-plussers-post-stemmen-fraudegevoelig

Aangezien de overheid volledig sch*t heeft aan de burgers, de kiesraad, rechters, moties en alles wat hun plannen in de war kunnen schoppen, zal hier geen gehoor aan worden gegeven. Tenzij miljoenen Nederlanders eindelijk eens met zwaard en schild opstaan en een einde maken aan deze onderdrukking.

Wij vroegen de Kiesraad om een reactie en de vraag of ze nog steeds de zorgen delen die velen van ons ook hebben.

Eerst kregen we een vrij algemeen antwoord (alle screenshots onderaan artikel):

Beste Danny,

We begrijpen uit uw mail dat u zich zorgen maakt om de verkiezingen, en in verband daarmee een vraag heeft.
Wat betreft het tellen van de stemmen: dit gebeurt door stembureauleden die zijn benoemd door de gemeenten.
Het tellen van de stemmen is openbaar. Iedereen die dat wil kan hierbij in de stemlokalen en tellokaties in de gemeenten aanwezig zijn.
Van die telling wordt nog in de stembureaus een proces-verbaal opgemaakt. Ook daarbij kunnen kiezers aanwezig zijn, om zich ervan te vergewissen dat alles goed is verlopen.
Vervolgens worden alle stembescheiden verzegeld en opgeslagen door de gemeenten.
Dit voor het geval er een hertelling nodig is.

De processen-verbaal van de stembureaus worden op internet gepubliceerd.
Kiezers kunnen bezwaar maken bij de voorzitter van het stembureau, tegen een bepaalde gang van zaken in het stemlokaal.

Ook is er de mogelijkheid om op een later moment bezwaar te maken tijdens een zitting van het hoofdstembureau of het centraal stembureau.

Vriendelijk gegroet,
Heleen Hormann

Krijgen wij eerlijke verkiezingen in Nederland?

Laden ... Laden ...

Na doorvragen over de zorgen die we ons maken over het stemproces kregen we wederom een antwoord. En dat antwoord maakte meer duidelijk:

Beste Danny,

Het is niet aan de Kiesraad om een oordeel te geven over het al dan niet uitstellen van de verkiezingen.
Dat is een politieke afweging, waarbij ongetwijfeld ook gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van COVID19- zullen worden betrokken.

Het verkiezingsproces kan niet zomaar worden gewijzigd. Dit is namelijk in hoge mate geregeld in de Kieswet, en wijzigingen daarvan vereisen behandeling door en instemming van Tweede en Eerste Kamer.

Voor onze standpunten over diverse corona-gerelateerde maatregelen met betrekking tot het verkiezingsproces verwijs ik graag naar onze advisering hieromtrent.

Zie daarvoor met name:
https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/adviezen/2020/november/10/advies-over-de-wijziging-van-de-tijdelijke-wet-verkiezingen-covid-19
https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/adviezen/2020/september/10/advies-over-de-tijdelijke-wet-verkiezingen-covid-19

Vriendelijk gegroet,
Heleen Hormann

Voor diegenen die niet zoveel tijd hebben om dit hele artikel te lezen, plaatsen wij de eindconclusie van de Kiesraad.

Het komt er op neer dat ze weinig problemen zien in het stemmen over meerdere dagen maar dat het stemmen per post grote risico´s met zich meebrengt. Onder de conclusie gaan we verder.

Slotwoord advies Kiesraad:

De Kiesraad begrijpt dat huidige Covid-19-pandemie het noodzakelijk maakt dat er
ten aanzien van verkiezingen maatregelen worden genomen ter bescherming van
de publieke gezondheid. Ook heeft de Raad er begrip voor dat maatregelen verder
gaan dan wat onder normale omstandigheden voor de hand zou liggen.
Desondanks wijst de Kiesraad op de risico’s die zijn verbonden aan de
voorgestelde maatregelen. De Kiesraad adviseert briefstemmen alleen toe te
staan voor kiezers die hiertoe een aanvraag indienen en adviseert voorts aandacht
te schenken aan de in dit advies genoemde aanbevelingen.

De kern van de conclusie van de Kiesraad is dat alleen mensen die hiertoe een aanvraag indienen, mogen stemmen per post. 

Op 5 november 2020 werd de Kiesraad verzocht door de minister van BZK (De Zweedse Ollongren) een advies uit te brengen over de wijziging van de tijdelijke wet verkiezingen.

Nu kunnen we hier makkelijk de links neerplakken waar het volledige document te lezen is, maar we begrijpen ook dat niet iedereen de tijd heeft om dat helemaal door te spitten, dus halen we er een aantal interessante zinnen uit.

In de samenvatting aan het begin van de brief, lezen we al dat het aantal volmachten van 2 naar 3 is verhoogd.

Dit zijn slechts een aantal passages. Het hele document vindt u onderaan deze pagina.

Inleiding Kiesraad:

De Kiesraad begrijpt dat de Covid-19-pandemie het noodzakelijk maakt om
maatregelen te nemen die verder gaan dan wat normaliter voor de hand ligt, maar
is kritisch op enkele punten.

Zo adviseert de Kiesraad om briefstemmen enkel op
aanvraag mogelijk te maken. Daarbij wordt gewezen op de risico’s van
briefstemmen.

Deze risico’s zijn enkel aanvaardbaar als kiezers anders geen
(goed) alternatief hebben om te kunnen stemmen. Door briefstemmen alleen op
aanvraag mogelijk te maken, wordt voorkomen dat er grote aantallen ongebruikte
stembiljetten in omloop komen.

En kiezers voor wie het anders een probleem is
om te kunnen stemmen (in het stemlokaal, of per volmacht) kunnen dan toch van
die mogelijkheid gebruikmaken.

De risico’s van de tijdelijke invoering van vervroegd stemmen ‘early voting’, zijn in
de ogen van de Kiesraad beperkt.

De Kiesraad over briefstemmen:

In Nederland is weinig ervaring met het stemmen per brief. Alleen voor kiezers die
bij landelijke verkiezingen buiten Nederland wonen of verblijven is er de
mogelijkheid om per brief te stemmen.

In het conceptwetsvoorstel wordt geregeld
dat alle kiezers van 70 jaar en ouder automatisch in staat worden gesteld om per
brief te kunnen stemmen.

Zij ontvangen daarvoor thuis een briefstembewijs en een stembiljet. Hiermee
kunnen deze kiezers stemmen door het briefstembiljet per post te verzenden of
door de briefstem af te geven bij een gemeentelijk afgiftepunt.

Voorts wordt het briefstembewijs ook als stempas gezien (waarmee de benaming ‘stempluspas’
wordt geïntroduceerd). Kiezers die per brief mogen stemmen kunnen hiermee op
één van de drie dagen stemmen in een stemlokaal of bij volmacht stemmen.

Net als voor de andere kiezers is het gedurende die dagen niet mogelijk om een
vervangend stembewijs aan te vragen.Momenteel kan dat nog tot de dag voor
de stemming. Dit dempt enigszins het positieve effect van briefstemmen op de
mogelijkheden van kiezers om aan de stemming deel te nemen.

Risico´s van het stemmen per post

Risicoanalyse briefstemmen:

Briefstemmen kent de volgende risico’s:
-Op het moment dat de kiezer (thuis) het stembiljet invult, zijn er geen
stembureauleden of waarnemers aanwezig om erop toe te zien dat de
kiezer vrij van beïnvloeding zelfstandig het stembiljet invult.

Bij beïnvloeding door naasten of omstanders kan worden gedacht aan ‘family
voting’, maar ook aan het op grotere schaal (bijvoorbeeld in tehuizen)
ronselen, kopen of ontvreemden van stemmen.

-Vanaf het moment dat de kiezer het stembiljet in de (brieven)bus steekt,
kan er slecht toezicht worden gehouden op eventuele frauduleuze
handelingen die plaatsvinden als de briefstem onderweg is naar het
briefstembureau.

Hierbij kan worden gedacht aan onderschepping en
vervanging van de stembiljetten. Dit risico kan zich tevens voordoen bij de
verzending naar de kiezer.

– Door logistieke problemen bij de postbezorging, in de brievenbussen en in
de sorteercentra kunnen stembiljetten niet of te laat aankomen.

Op meerdere momenten in de wetsgeschiedenis zijn deze risico’s uitgebreid aan
bod gekomen.Ook in uw recente brief aan de Kamer benoemt u enkele van
deze risico’s. De risico’s hebben uiteindelijk invloed op de waarborgen
stemvrijheid, stemgeheim en integriteit van het verkiezingsproces.

Het is niet te voorspellen in hoeverre deze risico’s zich zullen voordoen. Niet kan
worden uitgesloten dat stembiljetten het briefstembureau niet of te laat bereiken.
Kiezers die dit risico willen vermijden kunnen, zo is uw voorstel, ervoor kiezen om
de stem alsnog in persoon in het stemlokaal uit te brengen.

Daarmee is maar een
deel van de risico’s te ondervangen. Wat mogelijk risicoverhogend werkt is dat
kiezers van 70 jaar of ouder minder vaak gaan stemmen.

Aangezien zij wel
automatisch de briefstembewijzen toegestuurd krijgen, komen er daardoor relatief
veel ongebruikte stembiljetten in omloop die de risico’s op oneigenlijk gebruik vergroten.

Deze risico’s maken dat de Kiesraad onder normale omstandigheden geen
voorstander is van het introduceren van briefstemmen.

De Kiesraad vindt dat deze risico’s thans enkel aanvaardbaar zijn wanneer een kiezer geen realistisch
alternatief heeft om aan de stemming deel te nemen.

Dit is eerder ook doorslaggevend geweest in de keuze om briefstemmen voor kiezers buiten
Nederland mogelijk te maken.

Uit de toelichting op het conceptwetsvoorstel maakt de Raad onvoldoende op waarom alle kiezers van 70 jaar of ouder
vanwege de huidige beperkende maatregelen niet uit de voeten kunnen met de bestaande stemmogelijkheden, en alle andere kiezers wel.

Uiteindelijk dient voor alle kiezers de vraag beantwoord te worden of zij aan de stemming kunnen
deelnemen in het stemlokaal of via – de overigens al verruimde –volmachtregeling.

Bovenstaande maakt dat de Kiesraad een geschikter alternatief ziet in
briefstemmen op aanvraag. Daarmee wordt voorkomen dat veel kiezers
briefstembescheiden toegestuurd krijgen terwijl zij daar geen gebruik van zullen
maken, wat de kans op misbruik verkleint.

Ook wordt door een aanvraagprocedure beter aangesloten bij de behoefte van deze en andere kiezers.

Ook andere kwetsbare kiezers zouden dan immers in aanmerking komen om te verzoeken per
brief te mogen stemmen. Vanzelfsprekend beseft de Kiesraad dat deze aanvraagprocedure voor gemeenten een verzwaring is van de uitvoeringslast.

Aldus de Kiesraad.

Over het vaststellen van de uitslag meldt de Kiesraad het volgende:

De uitslagen van de briefstembureaus worden door de gemeente opgeteld tot een
gemeentetotaal. De Kiesraad merkt daarover het volgende op:
Inhoud processen-verbaal

Voor het optellen wordt de Ondersteunende Software Verkiezingen
(OSV2020) gebruikt. De mogelijkheden om deze software op tijd hierop
aan te passen zijn beperkt en thans niet goed te overzien.

De bijbehorende ministeriële regeling die hiervoor de modellen bepaalt, is
immers nog niet door u vastgesteld.

De Kiesraad vraagt hiervoor opnieuw met klem uw aandacht,27 zodat dit tijdig via OSV aan gemeenten kan
worden aangeboden.

Dat belang geldt des te meer wanneer gemeenten geacht worden naast de stemtotalen ook nog andere informatie te moeten
overnemen die nu geen onderdeel uitmaken het proces-verbaal.

Slot:

De Kiesraad begrijpt dat huidige Covid-19-pandemie het noodzakelijk maakt dat er ten aanzien van verkiezingen maatregelen worden genomen ter bescherming van
de publieke gezondheid.

Ook heeft de Raad er begrip voor dat maatregelen verder gaan dan wat onder normale omstandigheden voor de hand zou liggen.

Desondanks wijst de Kiesraad op de risico’s die zijn verbonden aan de voorgestelde maatregelen.

De Kiesraad adviseert briefstemmen alleen toe te staan voor kiezers die hiertoe een aanvraag indienen en adviseert voorts aandacht te schenken aan de in dit advies genoemde aanbevelingen-

DE KIESRAAD

Was getekend:

R.B. Andeweg
vicevoorzitter

P.J. Young
secretaris-directeur

Bronnen:
https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/adviezen/2020/november/10/advies-over-de-wijziging-van-de-tijdelijke-wet-verkiezingen-covid-19

Link volledig documentAdvies Kiesraad in .pdf:
https://www.kiesraad.nl/binaries/kiesraad/documenten/adviezen/2020/november/10/advies-over-de-wijziging-van-de-tijdelijke-wet-verkiezingen-covid-19/Advies+over+de+wijziging+van+de+Tijdelijke+wet+verkiezingen+COVID-19.pdf

Emails:

Beoordeel dit artikel alstublieft. Het helpt mee om door de censuur heen te komen.

5 3 Stemmen
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
3 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments

We hebben uw hulp hard nodig

Ondersteun je immuunsysteem!

Laatste nieuws

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol
3
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x