Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Remember, remember the fifth of November – samenzweringen en herinneringen.

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Remember, remember the fifth of November,
gunpowder treason and plot,
I know of no reason why gunpowder treason
should ever be forgot.

Vandaag is het vijf november waarop er ruim vier eeuwen geleden een belangrijke gebeurtenis plaatsvond. In het jaar 1605 hadden een zestal katholieke samenzweerders onder leiding van Robert Catesby een moordaanslag op de Engelse koning James I en zijn parlement geplot. De aanslag zou uitgevoerd worden door de tachtigjarige oorlogs- veteraan en explosievenexpert Guy Fawkes. Het plot beraamd om het toenmalige Protestantse koningshuis en parlement ten val te brengen had als grootste motief wraak. Fawkes zelf was een devoot katholiek en vond dat het tijd werd om na jarenlange protestantse onderdrukking de katholieke kerk in Engeland in ere te herstellen en zo een einde te maken aan de onderdrukking van katholieken in die tijd. Het complot werd echter vroegtijdig ontdekt door een katholieke lord en tevens “vriend” van Fawkes die een waarschuwingsbrief had ontvangen waarin Fawkes hem waarschuwde om die dag niet naar het parlement te komen. Vervolgens werd Fawkes betrapt met kruit en lonten in de kelder van het Hogerhuis en samen met zes andere werd Fawkes opgepakt en wegens hoogverraad ter dood veroordeeld.

Dat deze gebeurtenis tot op heden ieder jaar herdacht word, is niet zonder reden en voor verdere informatie waarom deze gebeurtenis van belang is, verwijs ik u graag door naar de volgende link https://denl.abcdef.wiki/wiki/Gunpowder_Plot. Waarom ik vandaag deze gebeurtenis aanhaal heeft niet zozeer met de gebeurtenis zelf te maken maar meer met een verhaal wat is voortgevloeid uit deze inspiratiebron. Namelijk de beeldroman V for Vendetta die in 2005 ook is verfilmd en wat mijn inziens een film is die we zeker vandaag de dag met een wat meer inhoudelijke blik moeten bekijken. Want vandaag de dag is fictie een genre wat niet langer meer bestaat omdat het steeds meer feitelijk is geworden. George Orwells 1984 en Animal Farm zijn titels die je momenteel veel voorbij hoort komen en niet geheel onterecht. Deze boeken blijken van voorspellende aard te zijn en ik denk dat V for Vendetta ook in dat rijtje thuishoort en met dat gezegd hebbende zal ik maar beginnen. Dat mensen ruziepotten zijn en altijd wel een reden weten te vinden om elkaar te veroordelen en te onderdrukken zien we door de wereldgeschiedenis heen. Wat we ook door de geschiedenis heen zien is ons eeuwige onvermogen om rode draden te zien, telkens terugkerende patronen niet te herkennen en ons allergrootste onvermogen namelijk het niet in staat zijn om te leren van fouten gemaakt uit het verleden. Vanwege deze onkunde ga ik niet meer proberen om de ander te overtuigen van mijn gelijk en ook ga ik geen woorden meer vuil maken over het toneelstukje van afgelopen dinsdag. Vandaag ga ik proberen om het over een andere boeg te gooien door de inhoud van de volgende film met jullie te bespreken en daaruit een aantal conclusies te trekken met wellicht tot slot wel een nieuw inzicht om deze dodelijk vermoeiende tragedie komedie wat zich de huidige realiteit noemt een andere koers te laten varen.

Dat de film vol staat met treffende overeenkomsten is soms overweldigend te noemen en persoonlijk kreeg ik er soms een ongemakkelijk gevoel bij. Desondanks ben ik wel van mening dat juist de huiveringwekkend accurate overeenkomsten bij elkaar opgeteld kunnen leiden tot misschien wel een soort van handboek. Zo leert de film ons bijvoorbeeld hoe de samenwerking tussen overheid en media werkt, een fenomeen waar we vandaag de dag ook volop mee te maken hebben. Een treffend citaat uit de film is dan ook het antwoord wat een mediaman geeft op de door een collega gestelde vraag of de mensen het verhaal verzonnen als cover up om de bevolking te misleiden, wel allemaal zouden geloven. Zijn antwoord was: “our job is to report the news not fabricate it, that’s the governments job”. Dit antwoord verklaard in een enkele zin de samenwerking tussen deze twee en hoeveel macht ze daarmee kunnen uitoefenen op de maatschappij. Herkenbaar is het niet? Wat naast media censuur en diens angstpropaganda nog meer akelig herkenbaar is zijn de aanwezigheid van “fingermen” (boa’s), avondklokken, bewakingscamera’s en de totale top down control of society. De inmiddels herkenbare surveillance government die de maatschappij heeft beroofd van al haar grondwettelijke vrijheden zoals ons welbekende recht op vrijheid van meningsuiting is in de film duidelijk in beeld gebracht. Zo duidelijk dat het voor ieder weldenkend mens onmogelijk is om de gelijkenissen met ons huidige leven niet te zien. En daar eindigen de overeenkomsten niet bij, de reden dat de overheid al deze controle heeft gekregen is ons namelijk ook niet vreemd. In chronologische volgorde som ik de sleutelwoorden even op.

Stap 1-  Er is een dodelijk virus dat zich razendsnel verspreid.
Stap 2- Angst word door de media verspreid en tegengeluiden de mond gesnoerd.
Stap 3- Maatregelen worden ingevoerd en de bevolking word horig gemaakt.
Stap 4- De overheid bied redding en vraagt enkel gehoorzaamheid in ruil voor de pil (bij ons injectie) die uitkomst bied tegen het dodelijke virus.
Stap 5- Belangenverstrengeling tussen farmaceuten en overheid word ontkent en iedere bewijslast of getuige die corruptie en dergelijke zou kunnen aantonen en bewijzen worden uit de weg geruimd.

In grote lijnen vertaald de film dus min of meer onze huidige realiteit en zou zomaar eens een aantal belangrijke vraagtekens kunnen ophelderen. Denk hierbij aan tactieken uitgevoerd door overheden om de angstpsychose in stand te houden. De film laat prachtig zien hoe belangenverstrengeling tot in de diepste kern van de machthebbende structuren is gegroeid en hoe verschrikkelijk lastig al dan niet onmogelijk het is om een dergelijk verrot systeem van binnen uit te trachten te hervormen. In de film zijn er een aantal aandeelhouders die gruwelijk rijk zijn geworden aan de productie van medicatie tegen het virus net zoals wij die ook kennen. Een simpel voorbeeld die wijzelf kunnen herkennen als grote graaier die rijk werd van deze plandemie is niemand minder dan Sywert van Lienden die met zijn zakenpartners miljoenen hebben verdiend met de import van in China geproduceerde mondkapjes. Nog veel meer gelijkenissen zijn te vinden maar voor nu wil ik het hierbij laten want alles bij elkaar genomen is het al stuitend genoeg. Stuitend en deprimerend maar ook inspirerend want er is een plan! De hoofdrolspeler in de film genaamd “V” is slachtoffer van het regime en hij is voornemens om vergelding te krijgen en de macht weer terug bij het volk te brengen. Zo stelt hij op een bepaald moment in de film dat mensen niet bang zouden moeten zijn voor hun overheid, maar overheden bang zouden moeten zijn voor de mensen.

Dit standpunt komt u waarschijnlijk bekend voor, niet alleen omdat het ook gewoon zo zou moeten zijn maar omdat de afgelopen tijd dit standpunt steeds vaker is uitgesproken door mensen bekend uit ons dagelijks leven en politieke bestel. Het allesomvattende plan van V is te duiden als bewustwording. Bewust zijn van wat er gebeurd en gezamenlijk op te staan tegen het regime. In de volgende boodschap verklaard V wat er is gebeurd en wat hij hoopt dat er gaat gebeuren.

Words will always retain their power, words offer the means of meaning. And for those who will listen, the enunciation of truth. And the truth is, there is something terribly wrong with this country isn’t there? Cruelty and injustice, intolerance and oppression. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit. You now have censors and systems of surveillance coercing your conformity and enlistning your submission.
How did this happen, who’s to blame? Well, certainly there are those who are more responsible than others and they will be held accountable. But again, truth be told. If you’re looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it, I know you were afraid. Who wouldn’t be? War, terror, disease. There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense. Fear got the best of you and in your panic you turned to the now high chancellor Adam Sutler. He promised you order, he promised you peace and all he demanded in return was your silent obedient consent. Last night I sought to end that silence. Last night I destroyed the old Bailey to remind this country of what it has forgotten. More than 400 years ago a great citizen wished to embed the fifth of November forever in our memory. His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words. They are perspectives. So if you’ve seen nothing, if the crimes of this government remain unknown to you. The I would suggest that you allow this fifth of November to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel and if you would seek as I seek. Then I ask you to stan beside me one year from tonight outside the gates of parliament. And together we shall give them a fifth of November that shall never ever be forgot.

Woorden zullen altijd hun kracht behouden, woorden bieden de middelen van betekenis. En voor degenen die willen luisteren, de verkondiging van de waarheid. En de waarheid is dat er iets vreselijk mis is met dit land, nietwaar? Wreedheid en onrecht, intolerantie en onderdrukking. En waar je ooit de vrijheid had om bezwaar te maken, om te denken en te spreken zoals je wilde. Je hebt nu censoren en bewakingssystemen die je conformiteit afdwingen en je onderwerping inroepen.
Hoe is dit gebeurd, wie is de schuldige? Welnu, er zijn zeker mensen die meer verantwoordelijk zijn dan anderen en zij zullen ter verantwoording worden geroepen. Maar nogmaals, de waarheid wordt verteld. Als je de schuldigen zoekt, hoef je alleen maar in een spiegel te kijken. Ik weet waarom je het deed, ik weet dat je bang was. Wie zou dat niet zijn? Oorlog, terreur, ziekte. Er waren talloze problemen die samenspanden om je verstand te corrumperen en je van je gezond verstand te beroven. Angst kreeg de overhand en in je paniek wendde je je tot de nu hoge kanselier Adam Sutler. Hij beloofde je orde, hij beloofde je vrede en alles wat hij in ruil daarvoor eiste was je stille gehoorzame toestemming.
Gisteravond heb ik geprobeerd die stilte te beëindigen. Gisteravond heb ik de oude Bailey vernietigd om dit land te herinneren aan wat het is vergeten. Meer dan 400 jaar geleden wilde een groot burger 5 november voor altijd in onze herinnering verankeren. Zijn hoop was om de wereld eraan te herinneren dat eerlijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid meer zijn dan woorden. Het zijn perspectieven. Dus als je niets hebt gezien, als de misdaden van deze regering je onbekend blijven. Ik zou willen voorstellen dat u deze vijfde november ongemarkeerd laat passeren. Maar als je ziet wat ik zie, als je voelt zoals ik voel en als je zou zoeken zoals ik zoek. Dan vraag ik je om over een jaar naast me te staan, buiten de poorten van het parlement. En samen zullen we ze een vijfde november geven om nooit te vergeten.

Zou het plan van V in onze realiteit ook kunnen werken? In theorie natuurlijk wel en dat is het positieve aan dit hele verhaal. Hoe bar de tijden ook mogen zijn en hoe onwaarschijnlijk het ook is dat we volgend jaar massaal hand in hand voor het torentje van Mark Rutte zouden staan. Het is niet onmogelijk! Onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk! Daarom denk ik dat we deze film in ons geheugen moeten branden niet alleen om ons eraan te herinneren hoe simpel de oplossing soms kan zijn en daarom ook hoopvol moeten blijven. Ook moeten we deze film als geheugensteuntje gebruiken om onze eigen kracht in te zien en te benutten en wellicht als een laagdrempelig hulpmiddel in te zetten bij die hardnekkige bewustwording die maar niet bij het gros lijkt te willen komen. Want hoe vaak krijgt u niet te horen in u persoonlijke kringen dat men het liever niet heeft over de huidige gang van zaken, politiek, mediacorruptie en ga zo maar door. Hoe vaak hoort u niet de zin “laten we het gezellig houden”. Men houd zich er liever niet mee bezig en we weten inmiddels wel waarom. Daarom denk ik dat deze film hulp kan bieden. Stelt u zich eens voor dat u met mensen in u omgeving een gezellig film avondje organiseert waarbij u deze film aan uw visite toont. Zelf zou u niet eens al teveel tekst en uitleg bij de inhoud van de film hoeven geven, dat doet de film namelijk zelf wel en zo kunt u de avond “gezellig” houden. Niets bied garanties en dit plannetje is slechts een bescheiden bijdrage aan het mogelijk creëren van die broodnodige massabewustwording maar kan ook tot niets anders leiden dan slechts een avondje op de bank. Linksom of rechtsom, mijn inziens is het het proberen waard en zal dan ook zelf later deze week de film terloops opzetten als ik gasten krijg waarvan ik weet dat ze nog een beetje overtuigd moeten worden. Zoals gezegd is de uitkomst en het gewenste effect onzeker maar persoonlijk ben ik al tevreden als ik slechts een enkeling op zijn minst aan het twijfelen heb gebracht met behulp van een onschuldige avond vol gezelligheid met een sausje ;).


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
2 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
2
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x