Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

De naziterreur uit Davos!

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ingezonden per mail

We krijgen heel veel inzendingen. Dit is daar één van. Het is jammer dat we lang niet alles kunnen plaatsen. Mensen die graag willen bijdragen, kunnen zich altijd aanmelden om zelf te schrijven op CSTV.

De naziterreur uit Davos

De agenda van The Great Reset is een bedreiging voor de grondrechten, de democratie en de sociale markteconomie. Ze is op zich totalitair en vrijheidvijandig. We moeten de burgers erover informeren en haar invoering met alle democratische middelen verhinderen.

Elk jaar komen de vertegenwoordigers van de grote concerns, de financiële industrie en de politiek bijeen. De voorzitter van het Wereldeconomieforum (WEF), Klaus Schwab, heeft in zijn boek getiteld; “Covid-19: The Great Reset”, een omvangrijke agenda voor een “versnelde systeemwisseling” in het teken van de coronacrisis gepresenteerd.

Zonder twijfel is zijn zienswijze een reflectie van de discussies van het WEF en geeft die gewoon doelen weer die door grote delen van de politiek en de economische elite gedeeld worden. Deze ideeën zijn een gevaar voor onze vrijheid en onze democratische orde. Daarom heb ik deze agenda voor u in deze email samengevat. Iedere burger zou haar moeten kennen.

– De pandemie als gunstige gelegenheid voor de totale ommekeer

Voor de lezer, die aan de mantra van het gevaar van de coronapandemie gewend is, verrassend, verkondigt de voorzitter van het WEF met verbazingwekkende openheid dat de directe gevolgen en gevaren van de pandemie eerder te verwaarlozen zijn:

“Globaal gezien is de coronacrisis, wanneer je kijkt naar het percentage van de getroffen wereldbevolking, een van de minst dodelijke pandemieën die de wereld in de afgelopen 2000 jaar heeft meegemaakt. Heel waarschijnlijk zullen de gevolgen van Covid-19 met betrekking tot gezondheid en mortaliteit relatief gering zijn in vergelijking met eerdere pandemieën.”

De pandemie zou echter een kans bieden om datgene door te drukken dat sowieso op de agenda van de politiek en de economische elite staat. Ze zou een zeldzaam en krap tijdskader vormen tot het “herbezinnen, het opnieuw uitvinden en opnieuw starten van de wereld”. Schwab verklaart:

“Een nieuwe start is een ambitieuze opgave, wellicht te ambitieus, maar we hebben geen andere keuze dan onze uiterste best te doen om deze opgave klaar te spelen.”

De grote ideologische elementen van de Great Reset zijn: “Klimaatverandering, economische hervormingen, seksegelijkheid en LGBTQ-recht.” Samengevat: globale heerschappij van grote concerns en neomarxistische cultuurrevolutie.

– Globale staatseconomie in plaats van nationale democratie

Schwab stelt vast dat: “de drie begrippen van de economische globalisering, van de politieke democratie en van de nationale staat onverenigbaar zijn met elkaar.”

Hij ziet het “risico” dat “het doen herleven van de nationale staten langzamerhand tot een wezenlijk krachtiger nationalisme leidt.” Om dit risico tegen te gaan, eist Schwab een “globale ordepolitiek”. Het doel van deze globale ordepolitiek is een internationaal klimaatregime, dat de economie aanstuurt en ingrijpt in de ondernemingsleiding.

Hij schrijft: “In alle branches en alle landen zullen de chefs van ondernemingen in verschillende omvang moeten wennen aan een groter ingrijpen door de staat.”

De sleutel om privékapitaal naar nieuwe bronnen met een economische en aan de natuur aangepaste waarde te sluizen, zou erin liggen om “belangrijke politieke hefbomen en openbare subsidies in het kader van een grotere economische ommekeer naar andere terreinen te verleggen.”

Dat betekent dat er in de plaats van de nationale democratie en de markteconomie een globaal economieregime dient te komen dat met politieke hefbomen en subsidies de economie aanstuurt.

– ESG-criteria: ondernemingen dwingen tot een gender- en klimaatkoers

Daartoe behoort de invoering van ESG-criteria. ESG staat voor Environmetal, Social and Corporate Governance. Het “activisme van medewerkers” betreffende “milieukwesties” en “inclusiviteitsbelangen” dient bevorderd te worden. Dat betekent dat de klimaat-, gender- en multiculti-ideologie een vast bestanddeel van de ondernemingscultuur moet worden.

Daartoe behoort ook de “leverantieverantwoordelijkheid”. Dat wil zeggen dat de onderneming er niet alleen toe verplicht dient te worden om deze criteria in de eigen onderneming toe te passen, maar dat ze alleen nog maar verdragen sluit met andere ondernemingen die zichzelf aan deze criteria houden.

Het succes van een onderneming zou volgens Schwab in de toekomst afhankelijk zijn van de “ideële ondernemingswaarde”, van de “goede wil” van de onderneming. Ook wordt duidelijk waarmee ondernemingen gedreigd worden die deze “goede wil” niet laten zien en weigeren mee te doen aan de gender-, diversiteit- en klimaatideologie. Ondernemingen die niet over ESG-strategieën beschikken, worden ermee gedreigd hun “vermogenswaarden te vernietigen”.

– Het bondgenootschap van de economische elite met links-radicale activisten

Centraal in de strategie van dit door Schwab zo genoemde “Stakeholder-kapitalisme” is het bondgenootschap tussen de financiële elite en militante links-radicale activisten. Schwab noemt ze “activistische investeerders” en “sociale activisten”.

De “jonge generatie” zou een “vastberaden wegbereider van de sociale verandering” zijn. Er bestaan dus slechts weinig twijfels dat zij een “katalysator van de verandering en een beslissende bron voor de grote ommekeer zal zijn.”

Daarbij wijst Schwab een centrale rol toe aan de marxistische Black Lives Mater beweging. Schwab noemt de onlusten en plunderingen van de Black Lives Matter beweging een “volksopstand”. Zijn hoop is erop gevestigd dat ze een brede politieke beweging wordt. Hij ziet er signalen voor dat “ze zich breder opstelt en zich niet zal beperken tot rassenspecifieke problemen.”

– Intimidatie door straatterreur en financiële macht

Hij ontwikkelt heel concrete ideeën hoe de arbeidsverdeling tussen de “activisten” en de investeerders eruit moeten zien:

“Laten we ons voor de aanschouwelijkheid eens een volgende situatie voorstellen: een groep groene activisten zou voor een kolencentrale kunnen demonstreren om een strikte invoering van milieubepalingen te eisen, terwijl een groep investeerders in de vergaderzaal hetzelfde doet door de centrale de toegang tot het kapitaal te ontnemen.”

Ongewenste ondernemingen dienen dus in de tang genomen te worden. Terwijl linkse activisten het bedrijfsverloop storen en de onderneming boycotten, saboteren en bedreigen, gebruikt de financiële industrie haar macht op de markt om de impopulaire onderneming financieel te ruïneren.

Dat zijn dus de twee zuilen van “The Great Reset” van Schwab: de combinatie van straatterreur en financiële macht.

– “Digitale transformatie”: Big Tech en Social Distancing verwoesten de middenstand

Schwab noemt de pandemie een “versnelling van de digitale transformatie”. Hij verklaart dat de “Social Distancing maatregelen ook na het afnemen van de pandemie zouden voortbestaan”. Op de “Social Distancing” zou een “Economic Distancing” volgen:

“Om de huidige druk, de contactloze economie op welke wijze dan ook te bespoedigen, en de daaruit voortkomende bereidheid van de regeringsautoriteiten ze te bespoedigen, betekent dat er geen taboes meer bestaan.”

Hij gaat er van uit dat “veel van de technische gedragswijzen, die wij gedurende de lockdown moesten accepteren, gewoon door de gewoonte minder vreemd zullen voelen.”

Om de afstandsregels lange tijd in stand te houden, dienen werknemers in “magazijnen, supermarkten en ziekenhuizen” door robots te worden vervangen. Tot het jaar 2035 zouden daardoor 85% van de arbeidsplaatsen in restaurants, 75% in de detailhandel en 59% in de amusementsbranche weggerationaliseerd kunnen worden.

De automatisering en digitalisering van deze terreinen zouden om “redenen van hygiëne en reinheid een noodzaak zijn.”

In de plaats van de restaurants en kleine winkels dienen de grote online-concerns en de E-commerce te komen, waarop Schwab een regelrecht loflied zingt. De middenstand dient te wijken, opdat Big Tech zijn plaats kan innemen. Vrije tijd, cultuur, handel, amusement, informatie, communicatie, levensmiddelen, kleding, meubels, transport, verkeer, alles is dan in handen van vier of vijf globale concerns.

– Van Covid-19 naar de globale controlestaat

In Schwab´s uiteenzettingen neemt ook een ander gevaar in het kader van de Covid-19-hysterie duidelijke trekken aan, die van de globale controlestaat. Schwab schrijft:

“Op dit moment zijn er wereldwijd 5,2 miljard smartphones, waarvan elk het potentieel heeft om te helpen bij de identificatie van wie besmet is, waar hij zich bevindt en vaak ook door wie hij werd besmet.” .

Schwab noemt dat een “unieke gelegenheid”.

De tendens om de gezondheidstoestand van de werknemers te controleren, zou ook na het einde van de coronacrisis door de angst voor mogelijke pandemieën belangrijker worden:

“Zodra de coronacrisis afneemt en de mensen weer beginnen terug te keren naar hun arbeidsplaats, zullen de ondernemingen overgaan tot een grotere controle. Goedschiks of kwaadschiks zullen de ondernemingen observeren en vaak ook registreren wat hun personeel doet.”

– De lockdown als generale repetitie voor het nieuwe klimaatregime

De Covid-19 pandemie zou de kans creëren om gedragsveranderingen door te drukken, die ook na de crisis voortduren. Daartoe behoort bijvoorbeeld het afzien van consumptie met het oog op de globale klimaatpolitiek:

“Ons consumptiegedrag is tijdens de lockdown dramatisch veranderd, omdat we gedwongen werden ons op het wezenlijke te concentreren en ons geen andere keuze restte dan een “groen leven” te kiezen. Misschien blijft dit in stand en spoort het ons aan om alles wat we niet echt nodig hebben, weg te laten en een positieve kringloop ten gunste van het milieu op gang te brengen.”

[the_ad id=”41208″]

Desondanks is hij teleurgesteld over het resultaat van de lockdown, omdat het nog niet ver genoeg gaat. De globale economische crisis zou tot een daling van de CO2-uitstoot van 8% hebben geleid. Wat betreft Schwab is dat nog lang niet genoeg:

“Ook al is dit percentage de grootste jaarlijkse daling sinds het begin van de registraties, zij is met het oog op de dimensie van het probleem altijd nog uiterst gering.”

Dat betekent dat in naam van de globale klimaatpolitiek de burgers tot offers zullen worden opgeroepen, die de coronacrisis nog ver zullen overstijgen.

– De totalitaire visie van Davos

Laten we samenvatten wat er onder de “grote nieuwe start” verstaan moet worden:

* Het dient het hoogste doel te zijn om onder het trefwoord “wereldordepolitiek” een globaal economisch regime op te richten dat de nationale democratieën moet aflossen. De markteconomie moet door een aangestuurde economie vervangen worden.

* De ondernemingen zelf moeten de verantwoording tegenover de privé-eigendommen kwijtraken en er in plaats daarvan door de druk van de financiële industrie en agressieve linkse activisten toe gedwongen worden om klimaat- en genderpolitieke voorschriften te vervullen. Ondernemingen die dit niet volgen, worden geruïneerd.

* De coöperatie tussen financiële macht en extreemlinkse activisten dient ter intimidatie van de politieke tegenstanders en van ondernemingen die niet van “goede wil” zijn.

* Afstandsregels en “Social Distancing” dienen ook na de crisis in stand gehouden te worden. Dat leidt tot een vernietiging van de middenstand, van de gastronomie, van de detailhandel en van de amusementseconomie. In hun plaats moeten de grote technische concerns met hun online handel komen.

* Met de nieuwe instrumenten van de digitale controle en onder de dekmantel van de bescherming van de gezondheid moeten werknemers gecontroleerd en hun gedrag geregistreerd te worden.

* Het door de lockdown afgedwongen afzien van consumptie door brede lagen van de bevolking moet gehandhaafd blijven en zelfs nog drastischer worden om de globale klimaatdoelen te halen.

Deze agenda is een bedreiging voor de grondrechten, de democratie en de sociale markteconomie. Ze is op zich totalitair en vrijheidvijandig.

We moeten de burgers erover informeren en haar invoering met alle democratische middelen verhinderen. Met het informeren uit mijn decennialange onderzoek waarvoor ik in 1998, incognito,  naar Zwitserland emigreerde om aldaar te infiltreren in justitie en politiek, ben ik sindsdien al begonnen.

Slechts mijn persoonlijke assistente en enkele vertrouwelingen waren van deze infiltratie op de hoogte. Deze email is slechts een samenvatting van dat onderzoek, dat ik aan de redactie van freiewelt.de heb verstrekt.

Met vriendelijke groet,
Remco Jaasma

LEES OOK:

Duitse overheid creëerde angst en paniek om coronacrisis te overdrijven


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
8 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
8
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x