HELP HET PLATFORM MEE GROEIEN

nl Nederlands

Duitse studie: heftige kritiek op Bondsregering en RKI

Het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken (Bundesministerium Innen) heeft een interne studie laten uitvoeren die grote kritiek geeft op de Duitse Bondsregering van Bondskanselier Angela Merkel en het RKI (Duitse RIVM).

Een interne controle over het regeringshandelen leidt tot een verwoestend resultaat voor Bondskanselier Merkel: “de bijkomende schade is nu groter dan het schijnbare voordeel.”

“Tichys Einblick” is in bezit van een interne gedetailleerde analyse over de schades van de Corona-maatregelen in de Bondsrepubliek Duitsland, die is opgesteld door een afdelingschef van KM4 (Bescherming van Kritieke Infrastructuren) dat onderdeel is van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De resultaten zijn zeer alarmerend. De twee conclusies die worden getrokken in de analyse zijn:

  1. Het gaat bij de Corona-crisis om een vals alarm; en
  2. De door de Corona-maatregelen veroorzaakte nevenschade is veel zwaarwegender dan de schade van het virus zelf.

Ministerie neemt afstand van conclusies

Nadat alle verzoeken van de afdelingschef om zijn conclusies met meerderen te bespreken en de analyse aan Minister Horst Seehofer (CSU) voor te leggen waren afgewezen, heeft de afdelingschef de analyze doorgespeeld aan de crisisstaf en hun vakkundige kringen op federaal niveau.

Toen het Ministerie doorkreeg dat de afdelingschef het had doorgespeeld heeft zij een brief gestuurd aan alle ontvangers waarin het Ministerie afstand neemt van de analyse en de conclusies die eraan vast hangen.

Deze officiële vorm van afstand nemen geeft alleen een bevestiging dat de analyse echt is, dit is ook in het bezit van “Tichys Einblick”.

Conclusies in groter detail

COVID-19: VALS ALARM:

In de analyse is de conclusie bereikt dat de gevolgen van de Corona-maatregelen en de daaruit voortkomende schades voor de Duitse bevolking en economie niet te rechtvaardigen zijn. Wanneer de normale sterftecijfers in de Bondsrepubliek worden vergeleken met voorgaande jaren, kan geconcludeerd worden dat het gevaar van COVID-19 voor de Duitse bevolking niet groter zou zijn dan het gevaar van vele andere virussen.

Het huidige crisismanagement daarentegen zou een groter gevaar vormen: de Corona-maatregelen van de regering richten dagelijks veel schade aan, niet alleen materiële schade, maar ook gezondheidsschade, zo sterven er patiënten vanwege afgezegde operaties, omdat ziekenhuisbedden worden gereserveerd voor mensen met het Coronavirus.

In het document staat hierover:

Het verwachte sterftecijfer kan niet serieus worden ingeschat; Deskundigen gaan ervan uit dat er onder de 5.000 en maximaal 125.000 patiënten zullen zijn die zullen / zijn overleden als gevolg van de uitgestelde operatie.”

Vervolgbehandelingen worden hierin weggelaten. De negatieve effecten van onderbroken zorgstructuren bij tumorpatiënten, of het nu gaat om de gevolgen van kanker of het onderbreken van kankerpreventieprogramma’s, zoals voor borstkanker, zijn duidelijk, omdat deze preventieprogramma’s hun nut hebben bewezen in grote onderzoeken en op die basis zijn ingesteld.

Er kan ook vanuit worden gegaan dat jaarlijks miljoenen patiënten worden behandeld. In sommige gevallen zullen de beschikbaarheidsbeperkingen van de klinieken ook leiden tot vroegtijdig overlijden van patiënten. Dit effect is moeilijk te voorspellen. Aldus deskundigen die commentaar gaven op het feit dat naar verwachting in maart en april 2020 tot enkele duizenden extra patiënten zouden sterven of dat zullen blijven doen.”

Vooral verpleegkundige zorg getroffen

Vooral de verpleegzorg is getroffen. Het eerdere hoge zorgniveau was beperkt en het personeel werd teruggetrokken.

“De niveauverlaging die in maart en april 2020 werd opgelegd, heeft voortijdige sterfgevallen veroorzaakt. Voor 3,5 miljoen zorgbehoevende mensen zou een extra sterftecijfer van een tiende procent resulteren in nog eens 3.500 sterfgevallen. Bij gebrek aan nauwkeurigere schattingen is het niet bekend of het er meer of minder zijn.”

Het toenemende aantal zelfmoorden en het gebrek aan behandeling voor hartaanvallen of beroertes, die gepaard gaan met snelle zorg, hebben mogelijk meer slachtoffers gemaakt dan een Corona-infectie. Zelfs als de Corona-maatregelen worden opgeheven, kan het nog enige tijd duren voordat de reguliere medische of verpleegkundige zorg weer kan worden verzekerd; en dat betekent, zelfs na het einde van de pandemie, meer dodelijke slachtoffers.

Schade voor de samenleving

De conclusie van de analyse is in tegenspraak met het vorige beleid.

Crisisbeheersing en politieke besluitvormers kunnen gigantische, vermijdbare schade aan onze samenleving toebrengen die het potentieel van het Coronavirus ver kan overtreffen en onvoorstelbaar lijden kan veroorzaken. De stabiliteit van onze gemeenschap en het bestaan ​​van onze staatsorde kunnen in gevaar worden gebracht. De staat wordt geconfronteerd met hoge schadeclaims als gevolg van duidelijke verkeerde beslissingen.”

Een groot ontbrekend onderdeel in de effectbeoordelingen is de economische en sociale gevolgen van de maatregelen. De dalende belastinginkomsten, stijgende overheidsuitgaven en schulden, die stijgen tot een ongekend niveau. Meer dan 10 miljoen werkenden hebben kort werk; dus de facto werkloos. Sectoren zoals de horeca en detailhandel staan momenteel op het punt van mislukken, en bedrijven als Lufthansa hebben miljarden euro’s nodig om overeind te blijven. Maar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en haar ambtenaren voor burgerlijke bescherming zijn gefocust op interne veiligheidslasten. Het zijn geen economische experts. Niettemin laat één detail zien hoe erg de sociale gevolgen zullen zijn, omdat de welvaart van de Duitse samenleving enorm wordt verminderd:

“Een sterke economische en sociale crisis met een negatieve bbp-groei van 8 à 10 procent in het eerste jaar, waarin het welvaartsniveau op lange termijn daalt, zal niet alleen de kwaliteit van leven verlagen, maar ook de levensverwachting van de bevolking. Op 24 april 2020 waarschuwde ECB-president Christine Lagarde de staatshoofden en regeringsleiders van de EU voor een inzinking tot 15 procent. Hoe sterk het effect zal zijn, en dus de omvang/ het belang van het gevaar dat het voor de bevolking oplevert, kan alleen worden geschat, evenals de gezondheidsrisico’s van het coronavirus. Als criterium voor een kwantitatieve schatting heb ik de toename van de levensverwachting in de afgelopen decennia gebruikt in samenhang met de ontwikkeling van welvaart. Dienovereenkomstig zou men kunnen vrezen dat de regeringsmaatregelen die al in de corona-crisis zijn uitgevoerd, de potentiële levensduur van enkele miljoenen jaren van de Duitse bevolking hebben weggevaagd. ”

Economie boeit niet

Verpleegzorg wordt niet alleen geraakt door de maatregelen waarmee medewerkers worden teruggeroepen, maar ook omdat er simpelweg onvoldoende geld is. Maar de economie deed er nauwelijks toe. Het werk in de crisisteams verbergen dit gebied bijna volledig:

“In geen enkele sessie werden de totale kosten van de beschermingsmaatregelen of de behoefte aan nieuwe schulden besproken, en werden de effecten op de economie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet behandeld. Bijkomende schade aan de gezondheid (inclusief sterfgevallen) was ook geen probleem. ”

Er is ook totaal geen idee hoe de Bondsrepubliek Duitsland kan ontsnappen aan de bijkomende gezondheidsschade, inclusief de sterfgevallen!

“Vanuit professioneel oogpunt van civiele bescherming en rampenbestrijding zou het verstandig en nuttig zijn geweest om een ​​exitstrategie te hebben die een instrument biedt om de tijd te vinden waarop de collaterale schade uit de hand loopt en de verwachte schade aan de gezondheid begint te overschrijden. “

De cruciale vraag is: hoe komen de verkeerde inschattingen tot stand? Daartoe evalueert de analyse de rapporten die beschikbaar waren voor de crisisteams. Ze zijn gebrekkig, tegenstrijdig en soms zo ontworpen dat ze op hun beurt de fouten van de auteurs en besluitvormers “maskeren”, dat wil zeggen ze verdoezelen. Bij het Robert Koch Institute wordt heftige kritiek geuit. Vooral wordt het vermoedelijke verband tussen infectie en dood bekritiseerd; eerdere ziekte, leeftijd en andere factoren worden niet in acht genomen.

Het aantal virusdoden wordt overschat en cruciale data ontbreekt. Buitenlandse ervaringen werden direct overgedragen aan de Duitse regering, waardoor het gezondheidssysteem in Duitsland efficiënter was en de dreiging minder. Het wordt duidelijk dat de politiek wordt gestuurd door horrorbeelden zoals het langsrijden van doodskisten in Bergamo. Met niet-nauwkeurige informatie, aannames en uitspraken die effectief zijn in de PR, worden gebeurtenissen gedramatiseerd en worden draconische maatregelen gerechtvaardigd en geïmplementeerd.

De volgende situatiebeoordeling van de Bondsregering kan als voorbeeld worden gezien:

“Het risico voor de gezondheid van de bevolking in Duitsland wordt momenteel algemeen als hoog beoordeeld, voor risicogroepen als zeer hoog”

Maar wat betekent dit? Noodzakelijke opmerkingen worden gemaakt in het kritische document:

“Uit de bovengenoemde cijfers kan nog niet worden afgeleid dat de gezondheid van een bevolking van 80 miljoen mensen een hoog risico loopt – de afgelopen jaren is de normale griep meer dan tien keer zo groot geweest veel mensen stierven, zoals dit jaar het geval was bij Corona. Wat echter belangrijker is, is dat zonder het aantal mensen dat expliciet aan Corona is overleden en zonder de mate van infectie van de bevolking te kennen, geen uitspraken kunnen worden gedaan over het gevaar voor de bevolking!”

Het RKI heeft gefaald

De analyse is bijzonder kritisch over het Robert Koch Institute (het Duitse RIVM).

“De door het RKI verstrekte gegevens kunnen niet als basis voor besluitvorming worden gebruikt. De RKI-beoordelingen worden niet gedekt door de verstrekte gegevens. De beoordelingen zijn vaak speculatief, soms onwaarschijnlijk. Helaas bestaat het managementrapport van het crisisteam uitsluitend uit het opstellen van deze gegevens.
Het is noodzakelijk om specifieke gegevens op te vragen bij het Ministerie van Volksgezondheid of deze te verkrijgen van Binnenlandse Zaken zelf om eindelijk de gevaren van het coronavirus voor onze samenleving redelijk nauwkeurig te kunnen inschatten en om de maatregelen op deze beoordeling te baseren.”

Het eenzijdige gebruik van gegevens en beoordelingen door het RKI voor het besluitvormingsproces van crisisbeheersing is niet acceptabel gezien de verscheidenheid aan beschikbare instituten, faciliteiten en experts. Vanwege de verstrekkende gevolgen van de ingezette beschermingsmaatregelen zal het toekomstige lot van de Duitse samenleving afhangen van de onderliggende database en de interpretatie ervan. Vanuit het oogpunt van civiele bescherming is het noodzakelijk om verschillende bronnen te ontwikkelen die ook met elkaar concurreren. … Over het algemeen is het angstaanjagend dat er na de vele weken van de crisis en een brede publieke discussie nog geen situatiebeschrijving beschikbaar is die aanwijzingen biedt om de bestaande gevaren te beoordelen. ”

Wettelijk twijfelachtige en ondeugdelijke maatregelen volgen

De datasituatie was daarom dun en kwetsbaar, en toch ontwikkelden de federale en deelstaatregeringen een veelvoud aan activiteiten met de bekende verreikende effecten op burgers, economie en sociale systemen. Het is mislukt – deels onder tijdsdruk, die echter het gevolg was van het gebrek aan analyse, en gedreven door de politici die hun handelingsvermogen wilden bewijzen.

“Er is een discrepantie tussen een groot aantal operationele activiteiten en maatregelen van de ministeries, waaronder talloze veranderingen in de juridische status van ons land, die enerzijds de levensomstandigheden van de bevolking permanent veranderen en de mislukte alomvattende risicobeoordeling van de algehele situatie. Er zijn paginalange presentaties met koppen en korte beschrijvingen van de maatregelen in het bedrijfsgebied van Binnenlandse Zaken. De ministeriële werkprocessen sinds maart 2020 moeten worden geclassificeerd als onprofessioneel en ondeugdelijk. Omdat complexe en effectieve facturen die binnen enkele weken worden onderworpen aan technische beoordeling binnen het afdelingsondertekeningsproces, en waarin de respectievelijke verantwoordelijke afdelingen verdere parallelle rapporten moeten uitbesteden of de ondergeschikte autoriteiten zijn binnen een paar uur “gecoördineerd” met “bewaartermijnen” (die zich in ieder geval in een wettelijk grijs gebied bevinden). Dit betekent dat er geen passend technisch onderzoek heeft kunnen plaatsvinden. Het besluitvormingsproces over de inzendingen van de ministeries in de Duitse Bondsdag kan niet veel grondiger zijn geweest, gezien de tijd tussen de afdelingsstemming en de aankondiging van maatregelen en wetten.

Geen leiding door Bondskanselier Merkel

Het wordt duidelijk dat er in het algemeen een duidelijke situatieanalyse ontbrak – en de ernstige fouten waren het onvermijdelijke resultaat. De ‘laatste instantie’, de kanselier, faalde ook omdat ze uitsluitend vertrouwde op het gebrekkige materiaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Gezondheid en haar eigen kritische positie niet opbouwde. Dus het Ministerie van Binnenlandse Zaken ging op eigen benen staan, geadviseerd door enkele deskundigen die hun boekje te buiten gingen, en de gevolgen overzien hadden. Onbekend, maar verwijst naar de virologen die afgeleide of voorgestelde afleidingen van hun gespecialiseerde kennis waartoe ze niet in staat zijn.

Niet genoemd, maar hiermee worden de stervirologen bedoeld. die afgeleid zijn of suggesties hebben gedaan voor hun gespecialiseerde kennis waartoe ze niet in staat zijn.

Het woord ‘regering door vakidioten’ ontbreekt, maar is passend.

Nog één geheel onbelangrijk detail: de auteur van de analyse is momenteel met verlof!

(bron)

(bron)

Bron:

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/brisante-studie-aus-dem-bmi-teil-2-massive-interne-kritik-an-rki-und-bundesregierung/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
WIKI van TichysEinblick:

https://de.wikipedia.org/wiki/Tichys_Einblick

https://www.wochenblick.at/corona-folgenschwerer-fehlalarm/

 

 

ZIE OOK:

Interne kritiek bij Binnenlandse Zaken over lockdownmaatregelen

0 0 vote
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
2 Reacties
meest gestemd
nieuwste oudste
Inline Feedbacks
View all comments
Bart

Hoogste tijd dat we in Europa de boel schoonvegen. Wat een smerige bende.

betsi

Beste mensen,

hier is het document:

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGdhzPEsJvR_rX8&cid=F146613B9C261E2B&id=F146613B9C261E2B%21100491&parId=F146613B9C261E2B%21325&o=OneUp

en hier wordt het ook uitvoerig uitgewerkt.

BMI Analyse – Auf einmal nur “eine private Meinung!”
https://www.youtube.com/watch?v=A6iwrUpfmWs

Doe normaal…en  DRAAG HET UIT!

THIERRY BAUDET'S NIEUWE BOEK

POLITIEK VAN HET GEZOND VERSTAND

Van: Thierry Baudet

24,95

succesboeken.nl

Laatste nieuws

EURODYNAMYCA

Van: Jean Wanningen

19.95

succesboeken.nl

Gerelateerde berichten

DE BILDERBERGS CONFERENTIES

Van: G.Aalders

22,50

succesboeken.nl

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x