Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Deel IV: Onze falende democratie – DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTER

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Update: We hadden deze column geplaatst, maar door een tachnische fout was slechts de helft zichtbaar

Over de onafhankelijkheid van de rechter

Deel 1 van de reeks maakte duidelijk waarom wij kwalitatief ondermaatse volksvertegenwoordigers en bestuurders hebben; veel politieke functies, weinig keuze qua geschikte kandidaten.

Deel 2 handelt over de invloed van de kiezer op politieke koers. Haagse mechanismen reduceren die tot nihil.

Deel 3 beschreef hoe kadaverdiscipline de Tweede Kamer tot slaaf maakt van de regering en dat hun controlerende functie slechts fictie is.

Dit vierde deel gaat over de invloed van de politiek op de rechterlijke macht.

Scheiding der staatsmachten
Ons land kent drie gescheiden staatsmachten; de wetgevende macht (regering samen met 2e Kamer en daarna de 1e Kamer), de uitvoerende macht (regering) en de rechterlijke macht. In deel 3 keken we naar de wetgevende en uitvoerende macht en nu naar de rechterlijke macht.

De scheiding der staatsmachten werd bedacht door Charles de Montesquieu. Basisgedachte; de absolute macht mag nooit rusten bij één persoon of één klein clubje. Hij vond ook dat de regering (uitvoerende macht) de wil van het volk moest uitvoeren.

Deel 3 prikte die mythe grondig door. De Montesquieu stelt ook dat de staatsmachten elkaar niet onderhands mogen beïnvloeden of macht mogen uitoefenen over elkaar.

Zo was hij voorstander van een lekenjury zoals in de Angelsaksische landen gebruikelijk is. Experimenten wijzen uit dat de uitspraak van een lekenjury overigens nauwelijks afwijkt van een rechterlijke uitspraak. (Bron: Rechtspraak.nl)

De rechter bewaakt dan de procedure en de jury bepaalt schuld of onschuld. Een lekenjury vormt een garantie voor onafhankelijke rechtspraak. Helaas overheerst de uitvoerende macht (regering) zowel de wetgevende als de rechterlijke macht. Het is de standaard manier van werken.

De theorie
De onafhankelijkheid van de rechter moet blijken uit zijn benoeming voor het leven (Grondwet, art. 117). De Grondwet beschrijft in algemene termen de taak van de rechterlijke macht en geeft de wetgevende macht opdracht dat in allerlei wetten verder uit te werken. Een zo’n wet is de Wet RO (Wet op de Rechterlijke Organisatie).

Die regelt welke rechtbanken er zijn; o.a. arrondissementsrechtbanken, rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De laatste is de hoogste rechter in strafrecht en burgerlijk recht.

De Wet RO stelt de bevoegdheden vast; waarover mag welk soort gerecht rechtspreken. De wet regelt ook het Openbaar Ministerie (OM). Zij vervolgen verdachten van misdrijven namens de staat.

Dan is er nog de Raad van State (RvS). Dat is de rechter die gaat over bestuursrechtelijke zaken. Kort gezegd geschillen tussen burgers en overheden.

Bijvoorbeeld een belangengroep die bezwaar maakt tegen een provinciaal besluit een stuk bos te kappen voor een weg.

De RvS gaat ook over geschillen tussen overheden onderling overigens.

Dat lijkt allemaal koek en ei maar in de grondwettelijke basis zitten gaten zo groot als het hele Catshuis. Bijvoorbeeld het recht op een eerlijk proces staat niet in de Grondwet en dat is strijdig met allerlei verdragen.

De invloed van de wetgevende macht op de rechter via de wet
De Grondwet werd opgesteld door de wetgevende macht (regering, 2e en 1e Kamer). Artikel 120 stelt dat de rechter (nieuwe) wetten niet mag toetsen op strijdigheid met de Grondwet. Dat toetsen moet door wetgevende macht gebeuren.

Let op, dat is de slager die zijn eigen vlees keurt! Deel 3 beschreef hoe door de kadaverdiscipline in de 2e Kamer elk wetsvoorstel het altijd haalt. Concreet betekent het dat de wetgever, in de praktijk dus de regering, volledig vrij spel heeft wetten naar haar hand te zetten.

Onder Rutte zag allerlei wetgeving die de Grondwet schendt, onder zijn bewind het levenslicht.

Wat voorbeelden:

De wet Syri bepaalde vooraf met computerprofiling of iemand een mogelijk een fraudeur kon zijn. Achterstandswijk + etnische groep? Oordeel computer: grote kans dat je een fraudeur bent. Syri schond duidelijk de Grondwet maar werd desondanks als hamerstuk(!) door de 2e en 1e Kamer gejaagd.

Best wel zorgvuldig…

Privacy First kreeg via de rechter Syri van de baan. Syri schond diverse internationale verdragen en daar mag de rechter wél aan toetsen.

Weg Syri! ‘Niet getreurd’, dacht Rutte: ‘we verzinnen wel wat’.

En nu is de wet SuperSyri in behandeling die alle Nederlanders op grond van computerprofiling bij voorbaat als verdacht kan aanwijzen. Bijvoorbeeld op grond van een combinatie van je beroep, surfgedrag, achtergrond, scholing, wel/geen strafblad, betaalgedrag, medische achtergrond, je contacten, enz..

Ben je bijvoorbeeld stukadoor, krijg je het label ‘waarschijnlijk ook zwartwerker’ en kun je moeilijker een uitkering aanvragen. Of je betaalt veel wegenbelasting en krijgt ook huursubsidie; ah, fraude!

Want huursubsidie = laag inkomen, past niet bij veel wegenbelasting voor een mooie auto. Dat je die erfde van je vader, jammer dan, toch verdacht.

Zie hier het diepe wantrouwen van de staat jegens de burger. Waar dat toe kan leiden toont het toeslagendrama. Lees de columns van Pieter Klein van RTL hierover.

We gaan verder.

De wet automatische nummerplaatherkenning schendt de privacy. De wet die het screenen van email ‘wettig’ maakte schendt het briefgeheim.

Volgens de wetgever is email niet hetzelfde als een brief. Maar mail is net als de ouderwetse brief, nietwaar? Groningse aardbevingsgedupeerden zouden door een nieuwe wet die nu in behandeling is, alleen bij een nieuw in te stellen instituut hun schade kunnen
verhalen.

Ze kunnen dan niet meer naar de rechter. Het duo Teeven en Opstelten maakte de toegang tot de rechter lastiger. Geen toegang meer voor bepaalde zaken sowieso en de prijs van het toegangskaartje tot
de rechtbank werd fors verhoogd.

Voor mensen met weinig geld, en dat worden er steeds meer, is dat jammer dan. En allemaal onder Rutte. Ik stop want de lijst is schier eindeloos. Conclusie?

De wetgever manipuleert de wet. En laten we helder zijn, de wetgever is grotendeels ook gewoon de uitvoerende macht
(regering), en zet op die manier de rechter aan de lopende band buiten spel.

Inmenging van de regering in rechtszaken
Ook onderhandse zet de uitvoerende macht (regering) de rechter onder druk of probeert de zaak te manipuleren. De zaak Wilders is het bekendst. Nu moet Grapperhaus van de rechter ‘beter zoeken’ naar documenten die gaan over die inmenging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de zaak Wilders.

Zes jaar dato en nog steeds is de staat niet transparant. Er zijn er meer. Zoals de Raad voor de Rechtspraak die via landelijke richtlijnen inzake straffen het oordeel van de rechter wil sturen, de zaak Diessen, de zaak Saban, Donner die morrelde aan de SGP-zaak.

De wetgever dwingen tot zorgvuldigheid
Als er wél direct aan de Grondwet mag worden getoetst, kan worden voorkomen dat wetgeving de rechten en zeggenschap van burgers sluipenderwijs aantast. Dat is een taak voor een constitutioneel hof. Een groep rechters toetst een nieuwe wet aan de Grondwet. Het zal u niet verbazen, wij hebben niet zo’n hof en zijn
daarmee een buitenbeentje.

Het hebben van zo’n hof is namelijk de norm. Halsema wilde dat de rechter (nieuwe) wetten mocht gaan toetsen aan grondwettelijke burgerrechten. Dat voorstel haalde het onder Rutte uiteraard niet.

Een door Rutte ingestelde staatscommissie adviseert ook de instelling van een constitutioneel hof. Hard nodig, zo vindt deze commissie wegens ‘onder meer verminderde aandacht voor de kwaliteit van wetgeving en een toename van het aantal burgers dat naar de rechter stapt vanwege gebreken in wetgeving’.
(Bron: denederlandsegrondwet.nl).

Tjeenk Willink gebruikt in ‘De Verwaarloosde Staat’ dezelfde argumenten; geen aandacht voor de kwaliteit van wetgeving en gebrek aan aandacht voor de eisen aan de rechtstaat. Ook hij pleit voor een constitutioneel hof net als de heer Fortuyn in zijn boek De Puinhopen van acht jaar Paars.

Maar ondanks het advies van zijn eigen staatscommissie gaan Rutte en Ollengren ‘er nog eens over denken’.

Benoeming van rechters
Rechters worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor het leven. Dat garandeert hun onafhankelijkheid. En hun nevenfuncties moeten bekend zijn. Dat voorkomt belangenverstrengeling. Maar hoe komt zo’n benoeming tot stand? Bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in strafzaken en civiele zaken, gaat het zo.

Eerst gaat de Hoge Raad zelf op zoek naar kandidaten met als resultaat een lijstje. De 2e Kamer vraagt vervolgens de ministerraad te kiezen uit dat lijstje met zes kandidaten. Dat kans een echte onafhankelijke, overheidskritische geest wordt benoemd is uiteraard nul.

Die komen sowieso niet op het lijstje. En mocht er eentje tussendoor glippen, serveert de ministerraad hem af.

Voor gewone rechters gaat het min of meer ook zo. Nieuwe rechters worden geselecteerd en voorgesteld door de Raad voor de Rechtspraak. Leden van die raad worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Zo’n besluit is niets meer of minder dan een besluit van de regering! Dus de regering kan de Raad voor de Rechtspraak volledig naar zijn hand zetten.

Progressieve denkers of vrijdenkers komen er simpelweg niet in! Uitsluitend de Haagse politiek welgevallige rechters maken kans. Kortom, de regering (uitvoerende macht) beheerst elke rechterlijke benoemingsprocedure. Rutte is al bijna 12 jaar minister-president.

Dat betekent dat alle benoemingen de laatste 12 jaar zijn gestuurd door de wensen van Rutte en de zijnen. Stel dat een rechter op zijn 35e wordt benoemd en uiterlijk op zijn 65e stopt dan is ruim een derde van de rechters benoemd door Rutte c.s.! Hoezo onafhankelijke rechtspraak? Ook de Raad van State is niet onafhankelijk

De Raad van State (RvS) is de hoogste rechter in geschillen tussen burgers en overheden (de uitvoerende macht). De bestuursrechter zoals dat deftig heet. Bijna elk besluit van een overheid is vatbaar voor bezwaar en beroep en via een aantal stappen kun je tot de RvS om daar een uitspraak te krijgen. Dat is geregeld in
de Algemene wet bestuursrecht.

De Raad van State doet twee dingen; rechtspreken inzake bestuursrecht én de wetgevende macht (regering, 2e en 1e Kamer) adviseren over de kwaliteit van nieuwe wetten. Die vermenging is raar natuurlijk en daar werd een stokje voor gestoken door een internationale rechtbank, het Procola-arrest. Op papier werden de taken gescheiden.

Tot zover de theorie.

Op de site van de RvS staan alle leden die bestuursrechter zijn, ongeveer 50. Ook vind je er de leden die de regering en 2e Kamer adviseren over nieuwe wetgeving; 20 stuks. Van allemaal kun je hun achtergrond bekijken: opleiding, vorige werkgevers, nevenfuncties, bijbaantjes, noem maar op. In totaal zijn er 70 leden.

Bij zo’n 50 leden vinden we achtergronden als rechter of raadsheer, burgemeester, hoge ambtenaar op een ministerie, landsadvocaat, voormalig politicus (tot ministers aan toe). De baas is Thom de Graaf, ex-Kamerlid en ex-vicepremier. Kortom, het ons-kent-ons-gehalte van de leden van de RvS met de huidige Haagse politiek is hoog en valt niet te ontkennen. Je kunt luidkeels roepen dat er geen onderhandse beïnvloeding is maar op zijn minst heeft de RvS de schijn tegen. Vergis u niet, bijna al deze lieden behoren tot de ‘kleine kring’ en zijn al lang door het fijnmazige Haagse politieke filter gegaan zoals beschreven hierboven!

Conclusie
De regering heeft een grote directe en indirect invloed op de rechtspraak. Niet alleen via de wet die gemaakt wordt door regering, 2e en 1e Kamer maar ook de benoemingsprocedures die strikt via politieke lijnen lopen en de onmiskenbare banden tussen de RvS en hen die het Binnenhof bevolken. Hetzelfde geldt
voor Haagse adviescolleges zoals de Algemene Rekenkamer, de Sociaal Economische Raad, de Ombudsman, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, etc.. Alles en iedereen wordt via strikt politieke lijnen benoemt. Deze manier van opereren zet de bijl in onze democratische rechtsstaat. Hoe het beter zou kunnen leest u in het laatste deel, van deze serie.

Karel Nuks

[the_ad id=”29738″]

DEEL I

Deel I: Onze falende democratie – OVER HET ZWAKTEBOD EN ARMOE TROEF

DEEL II

Deel II: Onze falende democratie – OVER DE MYTHE VAN DE INVLOED VAN DE KIEZER

DEEL III

Deel III: Onze falende democratie – OVER KADAVERDISCIPLINE EN FALENDE CONTROLE VAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
4 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
4
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x