HELP HET PLATFORM MEE GROEIEN

nl Nederlands

De waarheid over fascisme. Laat je nooit meer fascist noemen!

“Trump is een fascist”, hoor je vaak in het publieke domein, en hier in Nederland worden Wilders en Baudet vaak met het fascisme geassocieerd.

Het fascisme heeft een sterk negatieve betekenis, en de reden daarvan is voornamelijk terug te voeren op het feit dat Nazi-Duitsland als fascisten te boek stonden en na de Tweede Wereldoorlog bleek dat de fascisten niet alleen de Tweede Wereldoorlog waren begonnen, maar ook nog miljoenen mensen hadden vermoord in vernietigingskampen, vooral Joden.

Natuurlijk wil je dan liever niet met het fascisme geassocieerd worden, want als iemand jou met het fascisme associeert door je een fascist te noemen, dan wordt je daarmee door die ander weggezet als een heel slecht, crimineel en minderwaardig mens, weggezet in een ongewenste hoek tegenover die ander die jou ervan beschuldigde en die zichzelf daarmee als superieur beschouwd.

Al decennia lang is het vooral links die mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum wegzet als fascist.

ook het Nationaal Socialisme was een fascistisch politiek stelsel

 

Waarom is dat eigenlijk en waarom gebeurt het nooit andersom?

Klopt het wel dat rechts beschuldigd kan worden van fascisme en zo niet, waar komt dit dan vandaan?

Ik zal laten zien dat fascisme juist duidelijk en typisch links is, maar dat er zo’n breed geloof is ontstaan dat fascisme rechts is, dat zelfs mensen aan de rechterkant hierin zijn gaan geloven en zich al snel ook daadwerkelijk daardoor schuldig gaan voelen en zich in een hoek gedrukt voelen als ze van een linkse tegenstander te horen krijgen dat ze fascist zijn.

En dit is absoluut onnodig.

Het zou juist zo moeten zijn dat we links beschuldigen van hun duidelijke fascistische verleden en ook van hun eigen denken dat vaak fascistische trekken vertoont, zelfs snel geneigd is tot fascistisch denken en handelen, en dat zien we tegenwoordig zelfs in de dagelijkse praktijk van links steeds duidelijker naar voren komen.

In het hierna volgende wil ik proberen in te gaan op deze vragen, en gaan kijken wat fascisme nu eigenlijk precies is. Maar voordat we daarover gaan spreken, zullen we eerst duidelijkheid moeten hebben wat er nu precies wordt verstaan onder links en rechts op het politieke spectrum.

Als we het verschil tussen links en rechts heel breed bekijken, valt er eigenlijk niet zoveel over te zeggen en is er behoorlijk wat verwarring.

Zo is er op verschillende vlakken sprake van een verschillend onderscheid in links en rechts. Zo is er politiek links en rechts, en dan denken we vooral aan progressieve opvattingen versus conservatieve opvattingen, economisch links en rechts, waarbij we kunnen denken aan de macht van de staat op de economie (dus kapitalisme versus een centraal geleide economie, in hoeverre wordt er door de staat ingegrepen in de economie), en tenslotte cultureel links en rechts, dat zich vooral afspeelt op het continuüm van het cultureel-marxisme, de identiteitspolitiek en de globalisering versus de nationale traditionelere waarden.

En zo zijn we natuurlijk nog steeds niet echt opgeschoten, maar toch is er wel een belangrijk onderscheid waarop we links en rechts kunnen onderscheiden.

Laten we eens kijken naar communisme en socialisme die beide aan de linkerkant liggen en libertarisme en conservatisme/confessionalisme die beide aan de rechterkant liggen. Communisme en socialisme worden gekenmerkt doordat beide erg collectivistisch zijn en de staat centraal staat.

De nadruk ligt op het collectief en minder op het individualisme, want de staat of het collectief staat centraal. Links heeft ook een hekel aan individualisme, want dat is rechts en daar houdt links helemaal niet van.

Dit bleek een tijdje geleden nog duidelijk toen Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam al vrij snel na haar aantreden het kunstwerk “IAMSTERDAM” liet weghalen bij het Rijksmuseum. Toen ze werd gevraagd waarom ze dat had gedaan was haar antwoord dat het mensen teveel deed denken aan het individualisme en dat kan natuurlijk niet in het wereldbeeld van een overtuigd links burgemeestertje.

In linkse systemen geldt ook dat de overheid altijd een uitdijend orgaan is, want de overheid wil eigenlijk steeds meer gaan regelen voor de burger en het bedrijfsleven, of de economie, vaak vanuit het idee dat het goed is voor het algemeen belang, of de mensen.

In feite zeggen ze daarmee dat het goed is voor het collectief, en legt men het individu regels en beperkingen op vanuit het collectief. We zien een toenemende regeldruk en dat betekent dat de vrijheid van het individu en van het bedrijfsleven steeds vaker wordt beperkt.

Dan het libertarisme en het conservatisme/confessionalisme, waarover een behoorlijke consensus bestaat dat dat rechtse ideologieën zijn. Het libertarisme gaat uit van het klassieke liberalisme, en dat houdt in dat het individualisme centraal staat.

Elk individu krijgt zoveel mogelijk vrijheid zodat hij zijn eigen leven helemaal naar eigen wens kan vormgeven, zolang hij maar de gelijke rechten van andere individuen respecteert. Een individu mag dus een ander geen schade of leed berokkenen, en dit is het zogenaamde non-agressie principe.

Maar de enige die zich per definitie niet aan dit principe houdt, is de overheid. Elke overheid int immers belasting en hanteert het geweldsmonopolie. Daarom vinden libertariers dat een samenleving een zo klein mogelijke overheid moet hebben, die hooguit de meest noodzakelijke taken op zich neemt en de vrijheden van het individu ook zoveel mogelijk beschermt.

De kern is dus dat volgens het klassieke liberalisme het individu centraal staat en er een zo klein mogelijke overheid gewenst is, en er meteen ingebakken zit de gelijkwaardigheid van individuen en de vrijheid. Het libertarisme is daarom ook een groot voorstander van het kapitalisme, omdat het kapitalisme uitgaat van echt vrije markten.

Het conservatisme lijkt hier veel op, want ook het conservatisme gaat in eerste instantie uit van het individualisme, dus van het klassieke liberalisme, en vindt dat men burgers zoveel mogelijk hun gang moet laten gaan, en pas als de burger tegen onmogelijkheden oploopt, de overheid een handje kan helpen. Ook het conservatisme heeft een sterke voorkeur voor een kapitalistische economie.

Uitgaande van deze vergelijking tussen linkse systemen en rechtse systemen kan er dus wel iets over het kenmerkende verschil tussen links en rechts worden gezegd.

Zo zijn de linkse systemen duidelijk collectivistisch, en is er sprake van een centrale staat.

Er geldt minder vrijheid voor het individu, omdat het collectief, of de staat, centraal staat en dit betekent een zekere dwang of onvrijheid voor het individu vanuit het collectief. De overheid regelt veel voor de burger en het bedrijfsleven in het collectief. Dit levert dus ook vrij snel de mogelijkheid tot autoritair handelen door de overheid.

In dit soort systemen zit de dwang en de onvrijheid er van nature ingebakken, want dit volgt gewoon uit het systeem: het collectief is in veel gevallen bepalend en dat houdt ook in dat in zulke linkse systemen de vrijheid van meningsuiting sneller ter discussie komt als er meningen worden geuit die niet overeenkomen met hoe het collectief er in het algemeen over denkt.

Bij rechts zien we juist dat het individu centraal staat en er ook zoveel mogelijk vrijheid is voor het individu. Dit laat dus geen dwang toe vanuit de staat en daardoor is er ook geen behoefte aan een erg grote overheid, en is ook de kans op autoritair handelen veel kleiner dan bij links. Rechts wordt daarom geassocieerd met een economie of bedrijfsleven dat niet of nauwelijks wordt gereguleerd door de overheid en er is sprake van particulier eigendom, kapitalisme en vrijhandelen.

Het verschil is dat als een mens zich wil laten leiden, dan zal hij snel bij links terechtkomen, en een mens die vrijer wil zijn, sneller bij rechts. Het gezegde: “iedereen die zich laat leiden, zal sneller lijden” lijkt in de praktijk altijd een behoorlijke kern van waarheid te bevatten.

Maar waar staat nu het fascisme? Laten we eens beginnen met de ontwikkeling van het fascisme. De bedenker van het fascisme was de Italiaanse filosoof Giovanni Gentile.

Gentile leefde van 1875 tot 1944, en hij was zijn hele leven een overtuigd marxist en socialist.

Een centraal idee in zijn denken was dat het leven en de filosofie niet los van elkaar konden worden gezien: het leven van een mens kon het best begrepen worden als dat van een sociaal dier, en de mens was dus onlosmakelijk verbonden met andere mensen. Dit is ook waarom Gentile een aperte afkeer had van het individualisme, en hij het collectief beschouwde als centraal concept in zijn fascistische ideologie.

En dit is voor een overtuigde marxist/socialist ook niet zo vreemd. Binnen het collectief was de staat, de overheid de centrale plek van autoriteit en loyaliteit en waarin het individu geen plek had. Dit verklaart ook waarom het fascisme anti-individualistisch was en het een totalitair karakter had.

Zoals Mussolini later verklaarde geldt voor het fascisme de uitspraak: “alles binnen de staat en niks erbuiten”.

Maar het fascisme gaat ook uit van een bestuur, dus in feite de compositie van de overheid, die wordt gevormd door een elite (meestal natuurlijk de rijke machthebbers) en dit is de staat die bepaalt wat wel kan en wat niet.

Gentile was van mening dat een burger pas kracht kreeg als onderdeel van het collectief en dat dat ook het beste was voor het collectief. Een individu is net als een takje dat door weinig kracht al gebroken kan worden, maar als je allerlei takken samenbindt tot een flinke bundel, dan is er erg veel kracht nodig om deze te breken.

Het Italiaanse woord voor bundel is “FASCIO”. Dit betekent dat het collectief bijna onverslaanbaar wordt als je de takken allemaal goed bij elkaar bindt. En deze metafoor laat een aantal punten van het fascisme mooi zien. Zo moet elke tak gebundeld worden met alle andere takken en dit komt goed overeen met het idee binnen het fascisme dat burgers moeten denken en doen zoals dat in lijn is met hoe de staat dat wil.

Als alle neuzen immers precies dezelfde kant uitstaan, zal deze combinatie van gelijkgeschakelde geesten een bijna onoverwinnelijk staat vormen, en ook een staat die snel en daadkrachtig kan optreden. Maar om dit te bereiken is er natuurlijk wel het een en ander nodig. Daarom gebruikt het fascisme propaganda en censuur, maar ook het uitschakelen van critici en tegenstanders, als belangrijke methoden.

Propaganda betekent dat via de staatsmedia altijd het verhaal van de staat wordt verteld, of dat alles vanuit het perspectief van de staat wordt gebracht, en verder is er niks te zien of te horen, want geluiden die kritisch zijn of alleen maar een hele logische andere versie vertellen dan de staatsversie zijn niet toegestaan en worden gecensureerd en met harde hand uitgeschakeld.

De reden is natuurlijk logisch: mensen mogen niet voor zichzelf denken, en kritisch denken, want dit zou kunnen leiden tot allerlei verschillende meningen en dan staan alle neuzen niet meer dezelfde kant op, waardoor de eenheid van de staat wordt ondermijnd, en dat is een doodzonde binnen het fascisme.

Als alles ten dienste moet staan aan de staat, dan geldt dat natuurlijk niet alleen voor de burger, het individu, maar ook voor het bedrijfsleven, de economie. Het fascisme stond wel particulier eigendom toe, maar er gold een “State-Run Capitalism”, waarbij de staat in feite alles bepaalde. Dit maakt natuurlijk het particuliere eigendom behoorlijk waardeloos, want als de staat alles bepalend is, dan kan er net zo goed staatseigendom gelden, want echt verschil is er dan toch niet meer.

Het fascisme toont zich hiermee dus een hele duidelijke collectivistische ideologie waarin het individualisme geen enkele kans krijgt en de overheid allesbepalend is. Deze overheid zal ook steeds groter worden, want de controle en handhaving zal zich alleen maar uitbreiden tot vrijwel elk aspect van de samenleving.

Echte vrijheid is er daarom ook nauwelijks en de dwang van bovenaf is immens. Dit betekent dat het een vrij extreme linkse ideologie is, en dat is ook goed te verklaren, want Gentile was zijn hele leven een overtuigd marxist en socialist geweest en dat gold ook voor Benito Mussolini, die het fascisme in Italie als eerste in de praktijk bracht.

Mussolini was ook marxist, en socialist. Hij was zelfs door zijn vader genoemd naar de grote linkse Mexicaanse staatsman Benito Juarez voor wie zijn vader grote bewondering had.

Dat het fascisme tegen het libertarisme (een duidelijke rechtse ideologie) is, toont Mussolini zelf duidelijk aan als hij schrijft:

“Anti-individualistic,” Mussolini wrote, “The Fascist conception of life stresses the importance of the State and accepts the individual only in so far as his interests coincide with the State. It is opposed to classical liberalism [or libertarianism, as it’s also called] that denied the State in the name of the individual; Fascism reasserts the rights of the State…If classical liberalism spells individualism, Fascism spells government.”

en

“the evil influence of individualism…the debacle of individualism…the individualistic conception of life in which man is subject only to the rule of his animal nature…individualism led to class struggle and national wars…[by contrast] fascism is an idealistic philosophy of life… the citizen in the Fascist State is no longer a selfish individual who has the anti-social right of rebelling against any law of the Collectivity.”

Mussolini en Hitler

 

En ook Joop Den Uyl verkondigde in 1935 over Hitler:

Fascisme is dus een duidelijke linkse ideologie en het is zelfs extreem-links. Maar hoe komt het dan dat we vrijwel allemaal denken dat fascisme rechts is en dat zelfs rechtse mensen zich schuldig voelen en in een hoek gedrukt voelen, zelfs van hun stuk gebracht worden, als ze worden beschuldigd van fascisme?

Voor de Tweede Wereldoorlog werd het fascisme door velen nog gezien als een hele effectieve wijze van besturen en politiek bedrijven.

Roosevelt stuurde leden van zijn BrainTrust naar Rome om meer te ontdekken over het fascisme en hij was erg enthousiast over de fascistische samenleving die er in Italië was ontstaan, en ook de Engelse voormalige Premier David Lloyd George, die ook links was, bezocht Duitsland in 1936 en was behoorlijk onder de indruk van de prestaties van Hitler en het feit dat Hitler na de grote crisis van 1929-1930 Duitsland in zo’n korte tijd een bijna economisch wonder had neergezet.

Als Hitler ook rustig in eigen land was gebleven en niet de oorlog was begonnen en miljoenen mensen bewust had uitgemoord, zou hij nu nog altijd te boek staan als een van de grootste staatsmannen in de geschiedenis.

Maar dat deed Hitler niet en toen in 1945 voor de hele wereld duidelijk werd waartoe het fascisme had geleid, besloot links, die in de jaren 50 en 60 steeds meer van de academia, de media en het entertainment overnam, dat zij niet geassocieerd wilden worden met het fascisme, en dat de waarheid dus omgedraaid moest worden.

En dat gebeurde, op een erg effectieve wijze ook. Dat is ook de reden dat de naam van de filosoof van het fascisme, Giovanni Gentile, bijna door niemand gekend wordt, terwijl de bedenkers van de twee andere grote politieke ideologieën, het communisme/marxisme, en het Kapitalisme, wel door een erg groot deel van de bevolking worden gekend. Dat zijn namelijk Karl Marx en Adam Smith.

En de leugen vanuit links is zelfs zo effectief geweest dat rechtse mensen zich al snel heel bedeesd gaan opstellen als ze het verwijt van “FASCIST” krijgen te horen.

En dat is jammer, want het is juist links die het fascisme in haar verleden aantreft, en het is links die natuurlijk zo krampachtig de waarheid probeert te projecteren naar rechts, omdat juist het fascisme de vinger op de zere plek van Links legt.

Het is namelijk het linkse collectivisme dat in haar meer extremere vormen heel snel de neiging heeft tot machtsmisbruik, tot enorme excessen zoals het (laten) vermoorden van alle critici en tegenstanders, omdat in een collectivistisch systeem alle macht is geconcentreerd op 1 plek en dit gemakkelijk misbruikt kan worden, en ook vooral meedogenloze dictators zal aantrekken.

Bovendien hoor je vanuit de linkerkant altijd weer dezelfde argumenten die zouden aantonen dat fascisme (en ook het nazisme) rechts is. Zo gebruikt men vaak het argument van het nationalisme, het argument dat het fascisme kapitalistisch is, dat Mussolini anti-communistisch was en ook Hitler vocht tegen het Stalinistische communisme, dat zowel Mussolini als tegen vakbonden streden, etc. Toch tonen al deze argumenten helemaal niet aan dat fascisme rechts is.

Zo klopt het dat het fascisme in vrijwel alle gevallen vrij nationalistisch is, tenminste dat het de staat centraal stelt. Maar is nationalisme dan ook typisch rechts? Is het nationalisme een kenmerkende eigenschap van rechts denken?

Dan zou het zo moeten zijn dat het nationalisme in grote mate bij rechts voorkomt en niet bij links. En dat is natuurlijk niet zo. Onze eigen VVD is uiterst globalistisch en lijkt geen greintje nationalistisch sentiment te hebben. Ook in de tijd van Wiegel of Nijpels was de VVD geen duidelijke nationalistische partij, maar wel rechts.

Bovendien hebben we gezien dat rechts vooral gekenmerkt wordt door individualisme centraal te stellen en een kleine overheid na te streven. Daarin past nationalisme niet per definitie. En aan de andere kant zou het nationalisme nauwelijks te vinden moeten zijn aan de linkerkant als de stelling klopt dat nationalisme wijst op rechts, maar er zijn in de geschiedenis vele linkse mensen geweest die duidelijk nationalistisch waren.

Voorbeelden zijn Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Stalin, Mao, Franklin Delano Roosevelt, Fidel Castro, Kim Jong-un, en ook de eerder genoemde Benito Juarez, om maar een aantal te noemen.

De opmerking dat fascisme nationalistisch is en dus rechts, klopt gewoon niet. Het kapitalisme-argument gaat ook niet op, zoals ik hierboven al heb laten zien.

Het derde argument, dat Hitler en Mussolini beide anti-communistisch waren, had niks te maken met het idee dat het fascisme rechts was en dus als natuurlijk vijand het linkse communisme had.

Waar het wel mee had te maken, was gewoon een kwestie van macht: omdat het fascisme en communisme beide links waren en qua ideologie helemaal niet zo ver van elkaar afstonden, was het communisme een grote bedreiging voor zowel Hitler als Mussolini, die beide erg machtswellustig waren.

De oorzaak daarvan was dat als ze communisme lieten bestaan, dan was het heel goed mogelijk dat veel fascisten makkelijk overstapten naar het communisme en fascisten vinden dat iedereen binnen de ideologie moet blijven, en elke verstoring van de eenheid moet meedogenloos worden vernietigd.

We zagen ditzelfde fenomeen ook bij de hevige strijd tussen de katholieken en protestanten die qua standpunten ook weinig verschilden.

En tegenwoordig zien we nog altijd de eeuwige strijd tussen de sunni-moslims en de shia-moslims, die ook op hooguit enkele procenten anders over de Islam denken.

En het vierde argument, dat over de vakbonden, haakt ook weer in op deze zelfde oorzaak. Hitler en Mussolini dulden niet dat er aan hun macht getornd werd door vakbonden. Hitler vond dat hij genoeg deed voor de Duitse arbeider en in feite was er in het Duitsland na 1932 inderdaad ook nog voldoende te doen om het land weer flink op de rails te krijgen. Hitler wilde daarbij niet gehinderd worden door vervelende vakbonden. Bovendien zorgde hij voor een minimumloon, een collectieve zorgverzekering, en recht op vakantie.

Ik hoop hiermee enig inzicht te hebben gegeven in de waarheid rondom het fascisme, en vooral ook enige kennis voor mensen die rechts zijn en soms het predicaat “Fascist” of “Nazi” voor hun voeten geworpen, zodat zij zich niet langer schuldig moeten voelen over een verwijt dat niet eens in de buurt van de waarheid komt.

Een volgende keer zou ik dieper kunnen ingaan op de redenen waarom de nazi’s links waren, of waarom het huidige globalisme ten dode lijkt opgeschreven, als ze tenminste op dezelfde weg blijven voortgaan.

Maar een andere interessante vraag is ook die of het inderdaad zo is dat veel oorspronkelijk linkse mensen, arbeiders, onder invloed van het globalisme massaal naar anti-globalistische partijen rennen die over het algemeen als rechts worden aangeduid (bijv. Trump, Baudet, maar ook Marie Le Pen, Bolsonaro, etc), terwijl vrijwel alle traditionele linkse partijen zich achter de globalistische EU scharen.

Zien we een omslag van denkbeelden of heeft dit een andere oorzaak? Wordt het traditionele links, dus het collectivisme, te dwingend en te duur in de ogen van veel gewone mensen, en vlucht men daarom massaal naar rechts die juist nu lijkt terug te keren naar haar traditionele klassiek liberale waarden van echte gelijkwaardigheid tussen mensen?

Met vriendelijke groeten,
Opregt Liberaal
Reageer en geef jouw mening. Houd het netjes in de comments.
5 2 votes
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
39 Reacties
meest gestemd
nieuwste oudste
Inline Feedbacks
View all comments
appeltje12

Een heel goed stuk. Bereid je voor op reacties van mensen die het stuk niet gelezen hebben en toch een mening gaan geven hier. Kijk op Nieuwskoerier bijvoorbeeld. Linkse mensen hebben over het algemeen moeite met lezen, complete debatten kijken. Men is blind voor feiten.

Stijn

Linkse mensen schreeuwen altijd meteen moord en brand als ze de waarheid horen die duidelijk laat zien wat hun echte historie en wat hun echte karakter is. Maar we moeten links wel nageven dat ze verdomd goed kunnen liegen en als geen ander weten hoe ze het volk moeten bespelen. Flink opgelet denk ik, toen hun Ome Goebbels zijn geheimen prijsgaf tijdens de masterclasses voor linkse dictatortjes in Spe. Links is ook uiterst racistisch. Maar ze beweren juist het tegenovergestelde, terwijl het juist links is dat overal en altijd racisme, onderdrukking, onderscheid in de maatschappij ziet, terwijl het er in… Lees verder »

Stijn

Prima artikel……!! Ik had het zelf niet beter kunnen doen.

Gerard

Erg goed artikel! Ik kan geen enkele fout of twijfel ontdekken. Het klopt gewoon. Fascisme als links was al voor veel mensen al duidelijk, maar hier worden harde argumenten en feiten genoemd. Echt fantastisch!

MrCally1

Leuk artikel over links en rechts in verhouding tot het fascisme.
Maakt voor veel mensen dingen duidelijk; als ze het tenminste kunnen doorlezen.

De vraag blijft over hoe het neoliberalisme in dit verhaal past.
Van belang omdat het neoliberalisme de laatste decennia DE dominante politieke stroming is.
Bekende neoliberalen: Kok, Lubbers, Thatcher, Balkenende, Reagan, Rutte, Rosemuller. Macron.
Linkse EN rechtse politici neoliberaal? Hoe is dat nou mogelijk?

Stijn

Als je goed naar het neoliberalisme kijkt en vooral de praktijk ervan, zie je dat het neoliberalisme een vrij sneaky combinatie van duidelijk linkse en rechtse elementen in zich draagt, want het neoliberalisme werkt het best als het volk als een collectief wordt gecontroleerd van bovenaf. En dat is precies waarom alle linkse partijen zich zo gretig aansluiten bij het neoliberalisme, zoals we duidelijk zien bij de amerikaanse democraten en ook linkse europese partijen die allemaal behoorlijk pro-EU en pro-globalisme zijn. Rechts ziet de kans om vrijer en globaler handel te kunnen drijven en ook om de massa te controleren,… Lees verder »

MrCally1

Mijn dank voor uw commenteer, nog enkele opmerkingen: Inderdaad is het neoliberalisme een mix tussen klassiek, politiek links en klassiek, politiek rechts. In het pure neoliberalisme, zoals wij dit in Nederland in extreme mate hebben, worden zelfs de meest slechte eigenschappen van klassiek links en klassiek rechts genomen en samengevoegd tot één entiteit: De BV Nederland. Dit is vooral goed te zien aan de zorgverzekeringen: dwang vanuit de staat of publieke domein (links): u bent verplicht een volksverzekering af te sluiten en winstoogmerk vanuit de verzekeringen of private domein (rechts): deze bepalen de hoogte van de premie en eigen risico,… Lees verder »

Stijn

Klopt helemaal. Je weet toch wel dat ook Barack Obama op een bepaald moment naar de zorgverzekeraars in de VS stapte en zei: “Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat jullie precies moeten doen wat ik zeg, en het goede nieuws is dat jullie er gigantisch veel rijker van zullen worden” En dat is natuurlijk puur een vorm van “state-run Capitalism”, zoals we dat ook tegenkomen in het fascisme. En het wordt niet alleen gebruikt door het amerikaanse links, de democraten, maar ook duidelijk door de globalistische EU, en inderdaad zoals jij ook al zegt,… Lees verder »

Stijn

Je zou trouwens eens aan een willekeurige ondernemer, vooral een tuinder of een boer, moeten vragen hoe “vrij” de huidige economie is: alles wordt van hogerhand compleet kapotgereguleerd.

MrCally1

In zo’n extreem neoliberale economie zoals we die hebben in Nederland is er alleen echte vrijheid voor de bedrijven die met de overheid samen spannen, de rest van de bedrijven zijn net als alle burgers slachtoffers. De dienstbare onderlaag van de elite, de collaborerende laag van ambtenaren en managers die op zich een heel goed inkomen en leven hebben en worden gebruikt om de rest te onderdrukken, is op zich ook niet vrij. Zij hebben een goed leven zolang zij dierbaar zijn aan de elite. Één misstap en het is gebeurd met ze. Het neoliberalisme is net zoals het fascisme… Lees verder »

Stijn

Precies. En op elke ondernemer worden steeds meer ambtenaren gezet die de ondernemer op allerlei manieren controleren. En natuurlijk moet de ondernemer dat zelf allemaal betalen en er ook nog gratis zijn tijd insteken, maar zijn produkt wordt er geen cent meer waard van. En steeds meer ondernemers gaan zich er kapot aan ergeren. Het werkt erg frustrerend en vinden die walgelijke ambtenaren 1 klein foutje, dan geldt er al snel een boete van duizenden euro’s. Je wordt werkelijk strontziek van deze maatschappij.

Stijn

Zo las ik gisteren online ook dat we binnenkort moeten gaan betalen om belasting-aangifte te kunnen doen…..!!! Het is echt KNETTERGEK….!! JE moet dus straks al betalen om zelf de gegevens in te vullen (die ze bij de overheid zelf allang hebben) op grond waarvan je dan belasting moet betalen. En als je gegevens verkeerd invult, loop je de grote risico op een boete. Het wordt hoog tijd voor een gigantische revolutie.

MrCally1

Alles goed en wel, maar vergeet niet dat de mensen telkens weer voor dit extreme neoliberale beleid in meerderheid hebben gekozen. Het is de Nederlandse mentaliteit die ons echt de das om gaat doen. Die mentaliteit zal eerst bij de mensen moeten veranderen wil er iets in de politiek veranderen. Vergeet niet hoe veel Nederlanders in de tweede wereldoorlog hebben gehandeld. Na de tweede wereldoorlog was bijna iedereen verzetsheld, maar helaas niet tijdens de tweede wereldoorlog; integendeel: veel “brave burgers” heulden op een of andere manier met de Duitsers, collaboreerden zelfs actief, om maar van het gedrag van de overheid… Lees verder »

Stijn

Klopt helemaal. En over 50 jaar, als veel mensen zoals wij rustig zijn afgemaakt door de vijand en de linkse landverraders, roepen de linkse tokkies heel hard dat zij het altijd hebben gezien en zich er tegen hebben verzet. Maar ja, we doen er niks aan.

koddebeier

Links heb na 1945 de kans gegrepen de waarheid om te draaien door fascisme rechts te noemen en niemand heeft ingegrepen om dit te corrigeren, dus zijn tot op heden ermee weggekomen.

Ajeto

De begrippen links en rechts betekenen eigenlijk niet veel meer dan dat je links of rechts van de koning plaats nam, van oorsprong of je bij de adel (links) of de geestlijken (rechts) behoorde. Vandaag de dag worden de begrippen met van alles en nog wat geassocieerd en valt er dus ook niet heel duidelijk te zeggen of iets links of rechts is. Ik vermoed ook dat veel mensen een gedachtegoed als rechts bestempelen als het bij monde van een ‘rechts’ bestempelde partij verkondigd wordt. Omdat de betekenis van links en rechts dus wat vaag is heeft het denk ik… Lees verder »

legalblond

Het verschil tussen links en rechts wordt niet weergegeven door het wel of niet opkomen voor groepen die kwetsbaar zijn of in de minderheid. Links zegt wel dat ze dat doen, maar dat is niet de realiteit. De realiteit is dat links voor het oplossen van zulke “problemen”, dingen als “racisme”, veel geld van de burger steelt, en dat vooral verdeelt binnen hun eigen vriendenclubje. De echte armoede of problemen, voor zover ze er al zijn, worden NOOIT opgelost. En links zou ook wel gek zijn: het is juist hun verdienmodel. Wist je trouwens dat sinds Trump is gekozen het… Lees verder »

Paul picavet

Vind dit een prachtcartikel. Dit zou in alle kranten moeten gepubliceerd worden.

legalblond

We zien tegenwoordig de fascistische trekken van Links steeds duidelijker. Nu las ik dat Philip Haney weer “zelfmoord” heeft gepleegd. Haney was een uitgesproken criticus van de democraten en van Obama. We zien het ook wel erg “toevallig” bij heel veel critici Hillary en mensen die willen getuigen tegen de criminele Clinton Foudation. Wel opvallend. Zijn er wel gevallen bekend van critici van Donald Trump die op hele vreemde wijze “zelfmoord” hebben gepleegd? Ik kan ze niet vinden. Vanochtend bij Buitenhof werd Baudet ook weer gedemoniseerd. Hij werd een nazi, fascist en extreem-rechts genoemd en zijn uitspraken weer totaal uit… Lees verder »

Erhan

netjes Pregar U. . is goed dat jullie het vertaald hebben.

Stijn

Dit artikel is veel beter geschreven, want nergens op PragerU vind je het zo gedetailleerd uitgewerkt als in dit artikel.

Erhan 39

legalblond, het is een uitstekend artikel en uitgebreider dan die van pragerU, wantdat was ook een video. misschien is de video van pragerU inmiddels verwijderd. maar was wijkt weinig af qua inhoud. al met al erg blij dit artikel te lezen. top

Rikky

De Nazi’s hadden een staatskapitalisme. Dat wist ik niet. Ik meende toch dat na de oorlog de Duitsche aandelen van IG Farben (Bayer, Basf), DE motor achter de Nazi’s, in handen vielen van de Britse en Amerikaanse aandeelhouders. Feitenlijk hebben die de oorlog gewonnen. Or so I was told. Anyway, wat we nu zien in de wereld is dat als er over persoonlijke vrijheid wordt gesproken, dan bedoelen ze eigenlijk stiekem economische vrijheid. De vrijheid van de 1% Grootaandeelhouders zich schandelijk te misdragen, zodoende de key-sectoren van onze economie in handen te krijgen. (of elkaar afhandig te maken) Of dacht… Lees verder »

Koen Van de moortel

Interessant en zeer plausibel! Ik wil hier graag uit citeren, maar wie is de schrijver??? Ik haat anonieme artikelen! Maak u kenbaar a.u.b.!

legalblond

Ik ben de schrijver.

Pascal Michel

IK loop bedrijfsmatig telkens tegen dit probleem op word al gekortwiekt voor ik ben begonnen door dit k… systeem dus doek ik het maar weer op voor ik wel begonnen ben geen zin om te vechten tegen een bierkaai geen eer aan te behalen als individu, word willens en wetens klein gemaakt door die linkse zooi genoeg is genoeg compensatie zou op zijn plaats zijn zodat ik nog wat van mijn oude dag kan genieten.

stukatotherescue

Jammer dat je op dit forum geen afwijkende mening mag geven. ‘common sense’ betekent blijkbaar ‘conform sense’.

Pietje

Is dat zo?

stukatotherescue

Helaas wel Pietje, mijn 1e reactie op dit stuk, waarin ik aangeef dat er ook onjuistheden in staan, heeft het niet gehaald door de censuur 🙁

legalblond

Als nu jouw antwoord waarin je de onjuistheden aantoont weer niet door de “censuur” zou komen, dan stuur je die tekst ook maar even naar mijn eigen email: xxx@xxx.nl.
Want ik ben erg benieuwd naar jouw mening, maar ik vrees dat ik wel niks zal horen van je.
Ik zal het over enkele dagen wel even melden hier of ik al wat van je heb gehoord.

legalblond

Welke onjuistheden vind je dan dat erin staan?? Ik zie wel je kritiek, maar die onderbouw je niet.

stukatotherescue

De onjuistheid betreft (in ieder geval): “Als Hitler ook rustig in eigen land was gebleven en niet de oorlog was begonnen en miljoenen mensen bewust had uitgemoord:” a) Hitler wilde niets liever dan rustig in eigen lang blijven, hij heeft vele malen juist onderhandeld en vredesaanbiedingen gedaan aan Polen en Engeland. Frankrijk en Engeland begonnen de oorlog en lieten Polen lekker barsten. b) Hitler heeft NIET bewust miljoenen mensen uitgemoord. Ook na het uitbreken van de oorlog bleef hij vrede zoeken, maar de ‘geallieerden’ wilden persé hun mensen de dood in jagen. Als je het aandurft je hierin te verdiepen,… Lees verder »

stukatotherescue

Beste Danny, bedankt voor de reactie. Het lijkt erop dat het automatisch spamfilter de boosdoener was, want mijn reactie hierboven is wél gewoon geplaatst. Erg prettig en excuses voor de onjuiste beschuldiging aan het adres van common sense tv.

Doe normaal…en  DRAAG HET UIT!

THIERRY BAUDET'S NIEUWE BOEK

POLITIEK VAN HET GEZOND VERSTAND

Van: Thierry Baudet

24,95

succesboeken.nl

Laatste nieuws

EURODYNAMYCA

Van: Jean Wanningen

19.95

succesboeken.nl

Gerelateerde berichten

DE BILDERBERGS CONFERENTIES

Van: G.Aalders

22,50

succesboeken.nl

39
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x