Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

De protocollen worden voor uw neus uitgevoerd

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

U mag niet naar binnen, u mag niet naar buiten, u mag niet meer naar een theater, restaurant, café, sportwedstrijd, u mag niet meer reizen, u mag niet meer in contact komen met andere mensen, u moet zus, u moet zo, en we houden het allemaal goed in de gaten. Bij overtreding volgen boetes en zelfs celstraffen.

Als je je afvraagt hoe het mogelijk is dat dit allemaal gebeurt en hoe wij dit laten gebeuren, lees dan vooral verder.

Deel 1

Het regime

Wij hebben gestemd op deze lieden. Met hun mooie praatjes lokken ze u naar de stembus om vervolgens zichzelf een legitimatie te geven voor hun gedrag. Dat is democratie dames en heren. U heeft er zelf voor gekozen.

En nu gaan ze (voorlopig) niet meer weg. Ze denken de eeuwige almacht te hebben verworven. En dat is de schuld van u en mij. Wij (nou ja, ik niet want ik stem niet) hebben deze witte boord criminelen ingehuurd om voor ons te zorgen. Maar ja, we hadden kunnen weten dat criminelen niet voor ons gaan zorgen. Hoe groot hun salaris, dat wij moeten ophoesten, ook is, ze zijn er alleen maar op uit om ons te belazeren, te onderdrukken, te tiranniseren. Of hadden we het niet kunnen weten? Speelt er iets anders op de achtergrond?

Denk hier eens over na: Vrijheid van meningsuiting zou een grondrecht moeten zijn. Vrijheid van demonstratie ook. Maar op het Museumplein staan honderden zwaar bewapende idioten klaar om u te arresteren of onderuit te knuppelen als u uw mening wilt geven of uw demonstratierecht wilt uitoefenen.

Het is een grondrecht dat u zelf over uw lichaam mag beschikken. Maar ook dat is u inmiddels ontnomen. U wordt verplicht onderworpen aan medische onderzoeken en genetische manipulatie van uw lichaam. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

De genen waar u op gestemd heeft ontnemen u al uw rechten.

Deel 2

De protocollen.

In eerdere columns heb ik al eens gerefereerd aan de Protocollen van de wijzen van Zion. (o.a. The big corona picture, voetnoot)

Een angstwekkend document waarin beschreven wordt hoe een kleine groep eliten de controle willen hebben op de gehele mensheid in alle opzichten.

Het ligt voor sommigen gevoelig om de protocollen te bespreken omdat de protocollen een stappenplan van een kleine groep extreem machtige en rijke Joodse eliten is, om de samenleving omver te werpen en alleenheerschappij wereldwijd te verwerven.

De Protocollen van de wijzen van Zion zijn een soort van notulen van een vergadering die heeft plaatsgevonden in 1897 in Bazel. In 1905 is het document voor het eerst, vertaald in het Russisch, gepubliceerd.

Sommigen zeggen dat het fictief is, anderen beweren dat het plagiaat is van een eerder document dat gericht was tegen Napoleon, weer anderen denken dat het document authentiek is en dat het werkelijk een langjarig plan is om wereldcontrole te verwerven en de mensheid te onderdrukken. In antisemitische kringen is het document vaak misbruikt, vandaar dat het een beladen document is.

De auteurs zijn, zo mogen we gerust stellen, anti mensenrechten. De protocollen beschrijven het plan om de bestaande overheden te vervangen door een supermacht, die middels een schrikbewind de gehele wereld zal regeren. In de Protocollen wordt zeer precies beschreven hoe onzichtbare ‘joodse’ eliten in het algemeen in zo veel mogelijk landen samenwerken, om de maatschappelijke orde in die landen te verzwakken, te infiltreren en te ondergraven.

Een paar jaar geleden heb ik de protocollen voor het eerst gelezen en ik heb het afgedaan als volledig absurd.

Lange tijd was de algemene consensus dat het fictief was, of op zijn minst onuitvoerbaar. Maar de consensus lijkt af te brokkelen nu we zien wat er wereldwijd om ons heen gebeurt.

Het is een lijvig document en het laat zich moeilijk lezen. Maar ik zal een aantal passages uit het document, die overlappen met wat er nu gebeurt, behandelen en citeren:

Deel 3

Protocol I: De hoofddoctrine

In de inleiding wordt gesteld dat veruit de meeste mensen slechte instincten hebben en beter geregeerd kunnen worden door middel van angst en geweld dan door intellectueel beleid. Wetgeving is in feite een gelegaliseerd vervolg op het vroeger regerende systeem van angst en geweld. Politieke vrijheid is alleen maar een idee. “Het liberale systeem zal de teugels van het bewind vieren en dan grijpen wij de macht”. De nieuwe macht treed eenvoudig in de plaats van de liberale macht die van zijn kracht is beroofd. Vrijheid is niet geschikt voor mensen. Het vervalt al snel in geweld en bandeloosheid.

De samenleving zal reddeloos zijn en in onze handen vallen. De heerschappij van het kapitaal is al in onze handen en dat zullen ze zien als reddingsboei waaraan ze zich gaan vastklampen.

Het volk is dom en oppervlakkig en heeft geen benul van hoe wij politiek bedrijven. Wie heersen wil moet gebruik maken van list en huichelarij.

Uit het voorbijgaande kwaad, dat wij nu moeten stichten, zal het goede te voorschijn komen: Een onwankelbare regering, die de regelmatige loop van het nationale leven, wiens raderwerk door het liberalisme werd verstoord, zal herstellen. Het doel heiligt de middelen. Laten wij bij onze plannen minder aandacht besteden aan het goede en het zedelijk hoogstaande, dan aan het noodzakelijke en het nuttige.

De inleiding staat verder vol met teksten die de domheid en de barbaarsheid van de mensenmassa beschrijft en hoe het nieuwe regime zal zegevieren.

Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder

dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn,

list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de

vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.

 

Deel 4

In totaal zijn er 24 protocollen, elk met een uitvoerige beschrijving van hoe beetje bij beetje de macht wordt overgenomen door de economie af te breken, religie af te schaffen, de mensen te heropvoeden, te infiltreren in alle politieke en bestuurslagen, te infiltreren in het onderwijssysteem en lesmethodes, controle te verwerven over de pers, de mensen te onderdrukken en zo nodig gevangen te zetten en ga zo maar door. Het bizarre is dat als u nu door het raam naar buiten kijkt, dan ziet u het voor uw neus allemaal gebeuren.

Ik noem u alle protocollen en ik citeer steeds de meest opmerkelijke passages:

Protocol II: Economische oorlogen

Citaat: Wij behoeven ons om degenen die niet tot onze gelederen behoren niet te bekommeren.

Laten zij nog maar een tijdje voortleven in de hoop op een nieuwe toekomst of in de herinnering

aan de vergane glorie. Laten zij zichzelf maar wijs maken, dat het geloof aan de theoretische

wetten, die wij hun ingepompt hebben, van de grootste betekenis is.

Protocol III: Overwinningsmethoden

Citaat: Ik kan U verzekeren, dat wij thans nog maar weinige schreden van ons doel zijn verwijderd. Nog

maar een korte tijd en de cirkel van de symbolische slang, die het zinnebeeld van ons volk is, zal

gesloten zijn. En zodra de cirkel zich sluit, zullen alle staten van Europa daarin als in een

bankschroef geklemd zijn.

Protocol IV: Materialisme vervangt religie

Citaat: Wie en wat zou een onzichtbare macht ten val kunnen brengen? Juist hierin ligt de kracht van

onze heerschappij. De zichtbare vrijmetselarij heeft slechts ten doel, onze bedoelingen te verbergen.

Het krijgsplan van onze onzichtbare macht, ja zelfs haar zetel, zullen voor de wereld altijd onbekend

blijven.

Protocol V: Dictatuur en moderne vooruitgang

Citaat: We zullen een stevige centralisatie van de regering in het leven roepen om alle sociale krachten

bij ons te verenigen. Door nieuwe wetten zullen we het politieke leven van onze onderdanen regelen

als het raderwerk van een machine. Deze wetten zullen langzamerhand alle vrijheden en concessies,

die door de volkeren werden verworven, weer terugnemen. Op deze wijze zal onze heerschappij

zich ontwikkelen tot een oppermachtig despotisme, dat te allen tijde en op alle plaatsen in staat zal

zijn de mensen die zich verzetten of ontevreden zijn, het zwijgen op te leggen.

Protocol VI: Overnametechniek

Citaat: Opdat men de ware stand van zaken niet te vroeg zullen inzien, zullen wij onze eigenlijke

plannen verbergen achter het motief van de arbeidersklasse te helpen en onze hoogstaande

economische principes tot aanzien te brengen.

Protocol VII: Wereldwijde oorlogen

Citaat: De vergroting van de militaire macht en van de politie is een noodzakelijke aanvulling van ons

plan. We moeten bereiken, dat er buiten ons in alle staten alleen nog maar proletariërs-massa’s,

enkele ons toegenegen miljardairs en politie en soldaten zijn…

….Om tot ons doel te geraken, moeten we bij de onderhandelingen en

transacties grote sluwheid gebruiken.

In de zogenaamde officiële taal echter zullen we precies omgekeerd handelen en ons eerbaar en

tegemoetkomend voordoen. Op deze wijze zullen de wereldwijde massa en de regeringen, die we er aan

gewend hebben de dingen zo te zien, zoals wij hun die afschilderen, ons nog als de weldoeners en

redders van de mensheid beschouwen. 

Protocol VIII: Provisionele regering

Citaat: We zullen onze regering met een hele wereld van economen omgeven. Dit is de reden, dat de

economie het belangrijkste onderwijs binnen onze kringen is. We zullen verder omringd zijn door

een zwerm vakmensen uit de bankwereld, industriëlen en kapitalisten, in het bijzonder echter door

miljardairs omdat uiteindelijk alles door cijfers beslist wordt.

Protocol IX: Heropvoeding

Citaat: Wij zullen met vaste hand regeren, want in onze handen bevinden zich de puinhopen van ooit machtige partijen, die thans aan ons zij onderworpen. We bezitten onbegrensde eerzucht,

brandende hebzucht, onverbiddelijke wraakzucht en diepe haat: Van ons gaat een alles verslindende

terreur uit.

Protocol X: Voorbereiding op machtsovername

Citaat: Om dit resultaat te bereiken, zullen wij zorgen voor de verkiezing van die presidenten, in wier

verleden een of andere zwarte plek is. De angst voor onthullingen en de wens die ten slotte van ieder

mens – die aan de macht gekomen is – heeft, n.l. zijn voorrechten en de aan zijn ambt verbonden

voordelen en onderscheidingen te behouden, zullen trouwe uitvoerders van onze bevelen van hen

maken….

De volksvertegenwoordiging zal de president kiezen, ondersteunen en verdedigen.

Echter we zullen aan dit instituut het recht ontnemen wetten te maken of te veranderen. Dit recht

zullen wij verlenen aan de verantwoordelijke president. die een speelbal in onze handen

zal zijn…..

De erkenning van ons gezag kan al volgen voordat de grondwetten terzijde worden gesteld,

wanneer de volkeren – afgemat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders,

welke mislukkingen door ons teweeg werden gebracht – zullen uitroepen: “Zet hen af, geeft ons een

Wereldvorst…. 

Gij weet zelf zeer goed, dat men – om de massa tot zulke eisen te brengen – ononderbroken in

alle landen de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door

onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten,

die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen, zo moet afmatten, dat men geen anderen

uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te

onderwerpen. 

Als we de volkeren tijd geven om op adem te komen, dan komt het gunstige ogenblik

misschien nooit weer.

Kijk eens naar deze video, vanaf minuut 6,34 en luister wat klaus schwab, maar vooral prins charles te vertellen hebben:

 

Protocol XI: De totalitaire staat

Citaat: De ‘raad van state’ zal tot taak hebben de macht van de regering te onderstrepen. Het zal

slechts in schijn een wetgevend lichaam zijn, in werkelijkheid zal dit echter een redactiecommissie

zijn voor de uitwerking der wetten en regeringsverordeningen,

Een wezenlijk deel van het program van onze staatsregeling bestaat daarin, dat wij de wetten

maken, dat wij recht spreken en dat tegelijkertijd de administratie in onze handen is.

Deze werkzaamheid zullen wij uitoefenen:

 1. Door voorstellen aan het wetgevend lichaam.
 2. Door verordeningen van de president in de vorm van algemene besluiten, door terzijdestelling

           van de senaat en door beslissingen van de raad van state in de vorm van ministeriële besluiten.

       3. Op het geschikte ogenblik in de vorm van een staatsgreep.

Protocol XII: Controle over de pers

Citaat: Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar worden. Dat resultaat hebben thans reeds

bereikt, omdat alle berichten uit de gehele wereld bij een klein aantal persbureau’s samenkomen.

Deze zullen geheel in ons bezit overgaan en slechts datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven

Protocol XIII: Afleidingen

Citaat: De zorg voor het dagelijkse brood legt de mensen het zwijgen op en maakt hen tot onze

toegewijde dienaren. Diegenen van hen, die we bij onze pers aanstellen, zullen volgens de

voorschriften en over alles schrijven wat wij in de officiële bladen niet openlijk kunnen bespreken.

Tijdens de hierdoor ontstane opwinding zullen wij de ons nuttig lijkende maatregelen doorvoeren en

het publiek voor, een voldongen feit stellen. Niemand zal het terugnemen van zo’n maatregel durven

eisen vooral niet, als wij hem als een verbetering van de huidige toestand zullen voorstellen.

Protocol XIV: Aanval op religie

Citaat: Zodra wij de wereldheerschappij verkregen hebben, zullen wij geen ander geloof dulden dan dat

van onzen enen God, met wiens ons lot verbonden is. Omdat wij de ingewijde en

‘geïllumineerde’ eliten zijn en omdat door onzen God ons lot met dat van de gehele wereld

samenhangt. Op dezen grond moeten wij alle andere religies vernietigen.

Protocol XV: Meedogenloze onderdrukking

Citaat: Voordat wij echter aan de macht zullen zijn gekomen, zullen wij in alle lande der wereld

vrijmetselaarsloges oprichten en vermeerderen. Wij zullen in deze loges allen halen, die in het

openbare leven een vooraanstaande rol spelen of kunnen spelen. Deze loges zullen het

voortreffelijkste middel zijn om inlichtingen te verkrijgen en invloed uit te oefenen.

Iedere nieuwe oprichting van het een of andere geheime genootschap

zal met de dood worden gestraft. De thans bestaande ons bekende geheime

genootschappen, die ons goede diensten bewezen hebben en nog bewijzen zullen wij opheffen. Hun

leden zullen naar ver van Europa gelegen delen der aarde worden gezonden.

Op deze manier zullen we handelen met hen die tot vrijmetselaarsloges behoren en daarvan te

veel weten. Diegenen, die wij om de een of andere reden zullen sparen, zullen onder de

voortdurende druk staan om te worden uitgewezen…Wij moeten

zonder dralen afzonderlijke personen kunnen offeren, als zij de bestaande orde schenden, want in de

voorbeeldige bestraffing van het kwaad ligt een grote opvoedende kracht.

Protocol XVI: Hersenspoeling

Citaat: In het besef van deze feiten zullen wij, tot ons voordeel, het laatste zweempje

van zelfstandige denken uitwissen. De onderdrukking van het denkvermogen uit zich reeds in het zogenaamde

aanschouwelijk onderwijs, dat van de mensen leerzame dieren zal maken, die niet denken, maar een

aanschouwelijke voorstelling nodig hebben om een zaak te begrijpen.

Protocol XVII: Machtsmisbruik

Citaat: Hoe zouden wij ons doel – de regeringen tot wanorde te brengen – kunnen bereiken? Een van

de belangrijkste middelen vormen de ambtenaren. Hun moet men het mogelijk maken hun slechte

gevoelens te ontwikkelen, hun ambtelijke macht te misbruiken en de omkoopbaarheid te laten

domineren en daarmee anderen aan te steken.

Protocol XVIII: Gevangenname van tegenstanders

Citaat: Wij zullen politieke misdadigers bij de eerste min of meer gegronde verdenking in hechtenis nemen.

De vrees voor een vergissing mag er niet toe leiden dat mensen, die van een politiek misdrijf

verdacht zijn, ontvluchten. Want deze daden zullen wij werkelijk onverbiddelijk bestraffen.

Protocol XIX: Heersers en mensen

Citaat: Opstanden zijn niets anders dan het blaffen van een kleine hond tegen een olifant. Is een regering,

niet alleen met betrekking tot haar politie, maar ook in sociaal opzicht goed georganiseerd, dan blaft

de hond alleen tegen de olifant, omdat hij diens sterkte niet kent. Het is voldoende, door een

voorbeeld te stellen, de betekenis van deze sterkte te bewijzen en de hond zal direct ophouden te blaffen en

met de staart kwispelen, zodra hij de olifant ziet.

Protocol XX: Financieel programma

Citaat: Onze regering zal van de wettelijk vastgelegde fictie uitgaan, dat alles wat zich in het gebied van de staat bevindt, eigendom van de staat is, een veronderstelling, die zonder meer in de daad kan worden omgezet. De regering zal

daarom overgaan tot het onteigenen van de vermogens in baar geld, zodra zij dat voor de regeling

van de geldomloop noodzakelijk acht.

Protocol XXI: Leningen en krediet

Citaat: Wij hebben de omkoopbaarheid van de staatsambtenaren en de nalatigheid van de leiders

gebruikt om onze gelden twee-, drie- en meervoudig terug te krijgen, terwijl wij de regeringen meer

geld leenden dan zij onvoorwaardelijk nodig hadden. Wie zou ons dat kunnen nadoen?

Protocol XXII: De macht van goud

Citaat: In onze handen bevindt zich de grootste macht van den tegenwoordige tijd! Het geld: Binnen

twee dagen kunnen wij ieder gewenst bedrag terugtrekken. Moeten wij dan nog bewijzen, dat onze

heerschappij door God voorzien is?

Protocol XXIII: Indoctrinatie van respect

Citaat: De volkeren, ik herhaal het nog eens, gehoorzamen alleen maar blindelings aan een sterke,

volkomen onafhankelijke macht, die zich met zwaard in de hand tegen iedere sociale opstand

verdedigt. Waarom zouden de mensen een wereldmacht met een engelen ziel nodig hebben? Ze moeten er de belichaming van de kracht en de macht in zien.

Protocol XXIV: Kwaliteiten van de heerser

Citaat: Onze methode zal op dezelfde principes berusten, die voor onze wijzen in alle wereld

vraagstukken beslissend waren. Hetgeen betekent, dat wij de gedachtegang van de gehele mensheid

bepalen.

Deel 5

We zien het plan, waar al meer dan 100 jaar op de achtergrond aan gewerkt is, nu ontvouwen.

Voorbeelden te over: Het gelieg en bedrieg van mark rutte komt mooi overeen met protocol 1.  Bedrijven gaan kapot, de economie gaat kapot, mensen hopen dat het straks weer normaal wordt (protocol 2). De EU, de ECB (protocol 3). Zie wat er gebeurd bij demonstraties of verzet (protocol 5). Zie het beleid dat enerzijds alles vernietigd maar het volk zoet houdt met steunmaatregelen (protocol 6). Je hoeft alleen maar nog eens naar het beleid van mark rutte te kijken om protocol 7 te herkennen. En zie de macht van de bankiers, industriëlen en miljardairs verklaard in protocol 8. Protocol 9 beschrijft de ontwikkeling waarvan we nu nog maar het begin zien gebeuren. De Amerikaanse verkiezingen en de wereldwijde plandemie zien we verklaard in protocol 10. Alleen al in Nederland kunnen we zien hoe de 2e kamer buitenspel is gezet en de rechterlijke macht aan de leiband van het regime loopt (protocol 11). De mainstream media is wereldwijd volledig in handen van de dictators (protocol 12 en 13). (Religieuze) groepen worden tegen elkaar opgezet (protocol 14). Infiltratie in onderwijs en onderwijssystemen, censuur en afhankelijkheid van internet en gaming, je leest het terug in protocol 16. In protocol 17 wordt het wangedrag van ambtenaren verklaard. Assange, Snowden, Brian Rose, zijn een paar internationale voorbeelden van protocol 18. Maar dicht bij huis komen we soortgelijke tafarelen tegen. Protocol 19 verklaart het extreme politiegeweld tegen burgers, demonstranten en manifestanten. De droom van klaus, we pakken alles van u af, wordt beschreven in protocol 20. Opkomende landen worden overladen met schulden en als die (uiteraard) niet meer kunnen worden terugbetaald, worden de (bodem)schatten van deze landen afgepakt. Ook de westerse overheden zitten tot aan hun nek in de schulden (protocol 21). De macht van de miljardairs (protocol 22). Protocol 23, daarvan hebben we tot nu toe nog slechts een beginnetje van mogen meemaken.

Met alles wat er nu gebeurd is er wel een link te maken naar de Protocollen. De ontwikkeling van chips (microsoft) waarmee uw gedachten zullen gaan worden gelezen en beïnvloed staan zelfs al beschreven in protocol 24.

De unieke ‘window of opportunity’ waar klaus schwab het over heeft, is veroorzaakt door de corona angst en paniek. Zelf gecreëerd of toevallig heel goed uitgekomen, hij ziet nu het perfecte moment om toe te slaan.

De documenten die vervaardigd zijn door het World Economic Forum, The Rockefeller Foundation (operation Lockstep), maar ook die van de Wereldbank, het IMF en de VN, zijn in wezen niet anders dan wat er in de protocollen staat, alleen dan in een mooiere verpakking. De uitvoer van hun plannen staan in deze documenten gepresenteerd met kreten als: ‘goed voor het milieu’ en ‘ter bestrijding van ongelijkheid’. Die bestrijding van ongelijkheid geldt natuurlijk wel alleen voor het domme klootjesvolk. Die moet alles worden ontnomen. Zijn eer, zijn trots, zijn waardigheid, zijn zelfbeschikkingsrecht en zijn bezittingen. Zo, opgelost! Iedereen gelijk!!!

En de eliten zullen vervolgens alles bezitten .

De vrijmetselaars loges (protocol 4 en 15) spelen een belangrijke rol in de uitvoering van deze plannen. Het zijn geheime, maar niet onzichtbare, genootschappen waar alle belangrijke beslissingen worden besproken en genomen. Het is om die reden dat vrijwel alle regimes dezelfde waanzinnige maatregelen nemen. In werkelijkheid zijn de ‘belangrijke’ personen binnen deze bewegingen trouwens ook maar uitvoerenden van de echte machthebbers, die (vrijwel) helemaal niet in beeld komen.

Joe Biden moest de verkiezingen winnen. Want dit is het moment waarop toegeslagen kan en gaat worden. Donald Trump was een dwarsligger ten aanzien van klaus’ “Ze Kreet Griezet”. Joe Biden is niet meer dan een bruikbare idioot, een afleidingsmanoeuvre. Verbaast het u niet dat hij in een week tijd al meer dan 40 decreten heeft uitgeschreven? Dat zijn er meer dan bijna al zijn voorgangers in die korte tijd bij elkaar.

En dat terwijl de democraten een meerderheid hebben in de senaat en in het huis van afgevaardigden. Dus in feite zijn zijn decreten helemaal nergens voor nodig. Maar de nieuwe wereld machthebbers hadden deze plannen natuurlijk al lang klaarliggen. En zij zien ook wel dat de weerstand aan het groeien is en een deel van het klootjesvolk wakker aan het worden is. Dus moet er nu snel worden gehandeld, nu de paniek en de schrik er nog in zit. U kunt zelf de link wel leggen met Protocol 10.

Deel 6

Als u nog denkt dat het later allemaal wel vanzelf weer ‘normaal’ zal gaan worden, dan heb ik een teleurstellende boodschap. We zien wereldwijd de regimes allemaal veranderen in dictaturen en ons de meest waanzinnige maatregelen opleggen en grondrechten afpakken. En die gaan ze niet uit zichzelf teruggeven. Dat mogen ze ook niet. Het zijn niet de zichtbare regimes die aan de touwtjes trekken. In de protocollen kunt u duidelijk lezen dat ook zij slechts gebruikt worden om de grote plannen van de machthebbers op de achtergrond te verwezenlijken.

We moeten de straat op! Het gaat ons niet lukken met een paar honderd of een paar duizend demonstranten. Alleen als we met honderdduizenden de straat op gaan kunnen we dit tij keren. Anders zullen we worden opgeslokt door de mondiale dictatuur. Alles zal ons worden afgenomen. Misschien denk u nu nog dat de maatregelen u nog niet zo ernstig raken, maar dit is slechts het begin.

Stapje voor stapje, beetje bij beetje, zullen ze meer rechten afpakken en uiteindelijk zult u verworden tot een slaaf van de groep eliten die ons dit allemaal aandoen. De dicatortjes, zoals mark rutte en angela merkel, macron, biden, bruikbare idioten, die zijn mooie toezeggingen gedaan. Die denken dat ze straks als winnaars uit deze strijd, om de mensheid uit te dunnen en te onderdrukken, gaan komen. Maar ik heb slecht nieuws voor de charlatan rutte: Ook jij wordt straks gewoon aan de kant gezet. Gedeporteerd of verwijderd. Je voelt nu nog lekker de warme hand van klaus in je reet. Maar straks krijg ook jij gewoon een dolk in je rug.

Wilt u meer weten over de loges van de vrijmetselarij en wie daar allemaal bij betrokken zijn, kijk dan naar dit artikel van Niburu:

https://www.niburu.co/het-complot/13834-mark-rutte-is-lid-van-machtige-vrijmetselaarsloge-update

De column The Big Corona Picture:

Column: The Big Corona Picture

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
15 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
15
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x