CommonSenseTV Get real!

Steun het échte nieuws!

Onze Facebook, Twitter en Telegram

De ‘aangepaste’ Spoedwet BLIJFT een abominatie

De in de eerste coronawet opgeschreven corona-noodmaatregelen kenden een groot democratisch tekort: geen volksvertegenwoordiger PRAAT over de inhoud ervan MEE en voor de vaststelling ervan valt ook niemand politiek VERANTWOORDELIJK te houden; het waren allemaal een-tweetjes tussen ministers en de voorzitters van veiligheidsregio’s (die hun opdrachten weer doorzetten aan burgemeesters).

Het probleem van zulk DECRETENBESTUUR op basis van een machtigingswet, zoals we dat ook al kenden van het eerdere Spoedwet Ontwerp, is dat het parlement de zeggingsmacht over de inhoud van regels uit handen geeft, en ook NIKS meer te zeggen heeft over de WERKINGSDUUR van die noodmaatregelen; alles kan worden geregeld per ministeriële regeling. Dat strijdt met de eigen huisregels van de overheid over wetgeven. In die huisregels zijn de basisprincipes over wetgeven in onze democratische rechtsstaat verwerkt.

Er moest dus wat gebeuren, vond bijvoorbeeld ook de RAAD VAN STATE, maar de eerste poging daartoe, via een ‘Ontwerp Tijdelijke maatregelen Covid-19’, bracht alles van de regen in de drup.

Dat Ontwerp was zo SLECHT dat de Raad van State adviseerde het niet zo naar de Kamer te sturen.

De verantwoordelijke minister, De Jonge, moest terug naar de tekentafel en een reactie schrijven op het advies van de Raad van State – uitleggen wat hij met het advies had gedaan.

Het nieuwe aangepaste wetsvoorstel ‘Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19’ van 13 juli 2020 – de tweede poging tot een wetsvoorstel – ZOU een echte verbetering WORDEN van het spoedwetontwerp van een aantal weken geleden, beloofde Hugo voor een aantal camera’s, het zou rekening houden met de KRITIEK die op het eerdere ontwerp was geuit.

NIETS BLIJKT MINDER WAAR!!!

Het grote probleem van dit nieuwe coronawetvoorstel is dat het een MACHTIGINGSWET is die een minister de volledige ruimte geeft met EIGEN, haast zelfstandig vastgestelde regelingen VERGAANDE beperkingen aan het GEDRAG van burgers op te leggen.

Beperkingen waarover het parlement inhoudelijk NIET mee kan praten, en die ook niet GEAMENDEERD kunnen worden (een grondwettelijk recht van het parlement als het gaat om belangrijke vrijheidsbeperkende maatregelen).

Een ontwerpregeling toesturen aan het parlement even een week voordat het IN WERKING TREEDT– zoals dit aangepaste voorstel Covid-19 voorstelt – zorgt er nog niet voor dat het parlement een kans krijgt zinvol inhoudelijk mee te praten over de AARD en INHOUD van de beperkingen. De Tweede Kamer heeft het nakijken!

Zelfs al zou de Kamer een motie aannemen met de strekking dat ze LIEVER NIET zien dat het toegestuurde ontwerp voor ministeriële coronamaatregelen niet door zou gaan of zou worden aangepast dan hoeft de minister zich daar NIETS VAN AAN TE TREKKEN!

Dit wetsvoorstel covid-19, spoedwet 2.0, zegt dat hij zijn maatregelen toch door kan zetten en EEN WEEK NA TOEZENDING AAN DE KAMERS mag hij zijn regels in werking laten treden.

Die zijn dan RECHTSGELDIG, ze VERBINDEN, er kunnen BOETES worden uitgedeeld.

Daar kunnen de Kamers helemaal NIKS aan doen, zelfs al zouden ze een kritische motie aannemen.

De Jonge doet voorkomen alsof met dit wetsvoorstel de Kamers bevoegdheid krijgen om mee te praten over de inhoud van ministeriële regels, maar niets is minder waar; ze krijgen helemaal NIKS – de grondwettelijke bevoegdheid tot amendement wordt ze via een machtigingsconstructie ONTHOUDEN , en moties maken MOCHTEN ZE DE HELE TIJD AL, ook over die noodverordeningen.

DUS: EEN REEKS SIGAREN UIT EIGEN DOOS!!

Het voorstel bevat veel té vergaande machtigingen voor ministeriële regelingen die ook – ANDERS dan de toelichting zegt – NIET STROKEN met de constitutionele regels die we in dit land kennen op het terrein van democratisch rechtsstatelijk wetgeven; regels die we in 150 jaar met elkaar hebben ingericht.

De wet slaat door en gaat veel verder dan nodig is!

De minister van VWS wordt zowat alleenheersend Kapitein van Nederland, voor een duur van drie maanden, die trouwens telkens met drie maanden kan worden VERLENGD in geval van een ‘NIEUWE VIRUSUITBRAAK’.

En het is de regering die beslist of en wanneer dit hele draconische noodstelsel in werking treedt (en ook over de duur).

Zelfs na zes maanden kan die beslissen dat een nieuwe periode van noodbestuur nodig is die weer drie maanden (met verlengingsmogelijkheid) zou kunnen gaan duren.

De verplichting uit de covid-19 wet om dat voornemen tot verlenging aan de Kamers te sturen, maakt dat niet anders – de regering heeft NIET de instemming of goedkeuring van de Kamers NODIG voor een verlenging.

De wet is slechts een COSMETISCHE verandering ten opzichte van het eerdere ontwerp en probeert – hier en daar op een zeer doorzichtige manier – via verhullende termen de zaak te maskeren.

Een artikel dat over de mogelijkheid tot sluiting van publieke plaatsen gaat heeft ineens als titel ‘Openstelling van publieke plaatsen’ art. 58h. Wat een mirage!!

Het kan niet verbloemen dat in de voorgestelde wet de maatregelen TOCH NOG VERDER gaan dan nu onder het stelsel van de noodverordeningen het geval is.

Zo kan Hugocaust bijvoorbeeld op overtreding van voorschriften uit de ministeriële regelingen die hij onder deze wet kan stellen nog veel hogere BOETES stellen dan nu het geval is (zie de lasten onder dwangsom van artikel 58u van het voorstel).

En de justitiële aantekening in geval van een opgelegde coronaboete, STRAFBLAD, blijft, in weerwil van wat de Raad van State daarover opmerkte.

Het enige wat verandert is dat de instanties die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten afgeven – nodig om voor bepaalde functies in aanmerking te kunnen komen – rekening kunnen gaan houden met karakter van die coronaboetes en over hun hart KUNNEN strijken en alsnog een VOG afgeven. Verplicht tot die mantel der liefde zijn ze niet, en voor overheidsberoepen in de sfeer van de handhaving en het toezicht komt er GEEN VOG voor mensen die een coronaboete en zo’n justitiële aantekening kregen.

Eén verbetering ten opzichte van de vorige versie: de minister of enig ander kan niets meer regelen ACHTER DE VOORDEUR van burgers; er zijn geen bevoegdheden voor wie dan ook om gedrag binnen woningen te regelen.

Dat is, zo heet het, voortaan de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dat klinkt geruststellend, maar is het dat ook? Ca. 80% van alle covid-19-besmettingen, weten we, vindt plaats binnen woningen – in de familiale of kennissensfeer.

Waarom dan al dit ministeriële wapengeweld in de vorm van decreten, voor gedrag buiten woningen dat er in wezen niet zo heel veel toe doet; (luchthavens, havens en grenzen kunnen al gesloten worden op basis van de huidige wetgeving – daar heb je dit covid-19 voorstel helemaal niet voor nodig). Daarmee gaat dit voorstel dus veel te ver en is ook contraproductief in een vrij land vol verantwoordelijke, assertieve burgers.

Wat de Kamer er ook van vindt, de regels worden vastgesteld en treden in werking een week na de toezending.Art. 58s is misschien de bepaling om je het meest zorgen over te maken: de vangnetbepaling!

Als zich een omstandigheid voordoet waarin de maatregelen volgens deze wet niet toereikend zijn (naar het oordeel van de minister), dan kan de minister ALSNOG alle maatregelen treffen die hij noodzakelijk acht.

Wel moet de minister dit soort maatregelen publiceren in de Staatscourant, maar dat moest sowieso al bij dit soort regels, en werken aan een wettelijke regeling, eigenlijk een nieuwe spoedwet die als voorstel dan binnen twee weken wordt voorgelegd aan de Kamers. Maar dat is wel een erg OPEN EINDE.

En daar komt dan nog het tweede lid van art. 58s bij: als het een minister niet lukt om een ontwerp TIJDIG naar de Kamer te sturen (vanwege tijd die ontbreekt) dan kan hij die regeling TOCH GEWOON vaststellen en inwerking laten treden, en uit laten voeren door de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

De Jonge kan samen of APART VAN de burgemeester allerlei bevelen geven (bij besloten plaatsen bijvoorbeeld 58i, vierde lid), de minister kan burgemeesters ook aan gaan STUREN als waren het ambtenaren op zijn departement. Dit is geen goed idee in een decentrale eenheidsstaat!

Burgemeesters aan de LEIBAND van de minister worden VEEL BELANGRIJKER in het wetsvoorstel Covid-19. Ze krijgen ook allerlei NIEUWE taken en verantwoordelijkheden.

Burgemeesters moeten bijvoorbeeld de hand gaan houden in de maatregelen (art. 58m) op openbare plaatsen.

Hoe verhoudt zich dat tot de veiligheidsregio’s? Lastig.

Burgemeesters worden ook veel meer in stelling gebracht – die mag ONTHEFFINGEN gaan verlenen, BEVELEN geven. Allemaal onder directie van de minister. Kunnen burgemeesters dit aan?
Burgemeesters als ZETBAAS van Den Haag inschakelen brengt ze in allerlei lastige posities!

Het toesturen van het ontwerp aan de Kamers (‘voorhangen’) ÉÉN WEEK VAN TEVOREN is een wassen neus en ook een overvaltechniek!

Omdat:

 • De Tweede Kamer zo’n ontwerp niet mag amenderen (een grondwettelijk recht van de Tweede Kamer bij gewone wetsvoorstelle
 • De Raad van State er niet over wordt gehoord.
 • Het best lastig is voor de Kamer om over zo’n toegestuurd ontwerp inhoudelijk goed te vergaderen, want van voorbereiding zal het niet komen. De manier waarop de Kamer zijn vergaderingen agendeert geeft in dit soort situaties de oppositie weinig kans om buiten de normale vergaderorde zaken betreffende die toegestuurde ontwerpen/ministeriële regelingen te bespreken – het zal noodzakelijk een beetje zoals ingekomen post moeten worden behandeld.
 • Wat de Kamer er ook van vindt, de regels worden vastgesteld en treden in werking een week na de toezending!!
 • Hugo de Jonge kan via een ministeriële regeling onder het nieuwe spoedwetvoorstel onder andere:
 • Plaatsen aanwijzen waar groepsvorming niet is toegestaan (dat gaf nu al veel onduidelijkheid).
 • Hugo bepaalt hoeveel personen (art. 58f).
 • Sluiten publieke plaatsen (art. 58h) – heet nu: ‘Openstelling publieke plaatsen’).
 • Evenementen verbieden (art. 58i).-Aanwijzingen en ministeriële regels voor zorgaanbieders en zorglocaties (art. 58o).
 • Beperkingen openbaar/personenvervoer (art. 58p).-Onderwijsinstellingen sluiten (art. 58q).
 • Kinderopvanglocaties sluiten (art. 58r).-Regels stellen over zorginstellingen (art. 58o).
 • Personenvervoer beperken (art. 58p).
 • Burgemeesters opdragen informatie te verstrekken (art. 58t).
 • Overige regels (dat is een hele grote categorie). Bijvoorbeeld over: verplichte beschermingsmiddelen bij uitoefening van beroepen en bij publiek toegankelijke ‘voorzieningen’ vaststellen (art. 58j).

 

 

Dit wetsvoorstel gaat té ver en plaatst ons voor een Faustiaans dilemma. En dat moeten we niet willen: onze democratisch rechtsstatelijke ziel is NIET en NOOIT te koop!!

Bron: https://wimvoermans.blog/2020/07/14/nieuwe-wetsvoorstel-tijdelijke-maatregelen-covid-19-nog-steeds-niet-aan-de-maat/

5 11 Stemmen
Artikelbeoordeling

Kom naar ons Telegram-kanaal

Volg ons op Twitter en Facebook

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
2 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES
2
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Terug naar boven