Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Cursus complotdenken

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cursus complotdenken!

Hoe word je een complotdenker?

De allerbelangrijkste voorwaarde om een complotdenker te worden is natuurlijk dat je beschikt over voldoende verstandelijke vermogens om te kunnen observeren, analyseren, interpreteren en natuurlijk dat je überhaupt beschikt over een gezond denkvermogen.

In het begin van deze corona hoax was mijn vrouw, en velen met haar, erg bang. Ik zei steeds tegen haar dat ik niet bang ben voor een virus, maar dat ik wel bang ben voor overheden en hun maatregelen. Niet omdat ik aan complotten dacht, maar omdat ik ditzelfde spelletje al zo vaak heb meegemaakt.

De kippengriep: Alle kippen moeten dood.

Sars: Oh my God, straks gaat iedereen dood.

De varkensgriep: Alle varkens moeten dood.

De vogelgriep: Alle vogels moeten dood.

De Mexicaanse griep: Alle Mexicanen moeten dood. (nee, dat is een grapje).

Maar wegens de dreiging van de Mexicaanse griep moest opeens wel iedereen gevaccineerd worden. Onder leiding van Guru (lees: charlatan) Ab Osterhaus.

Hoera!!! Knetterpositief besmet:

 

Vele, vele mensen ondervinden daar ruim tien jaar later nog steeds de desastreuze gevolgen van en de overheden van diverse landen zijn nog steeds bezig met het afwikkelen van de schadeclaims ten gevolge van het leed dat dit vaccin veroorzaakt heeft. En Abje blijft lekker zijn whiskey drinken, hem treft geen blaam, hij had onschendbaarheid bedongen. And he’s pulling the same trick again…

Narcolepsie

Het centrum voor bijwerkingen, Lareb, heeft na de eerste vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep 4271 meldingen van mogelijke bijwerkingen binnengekregen. Nadat Nederland ruim tien jaar geleden besloot te vaccineren tegen de Mexicaanse griep, traden ‘onvoorziene zeldzame bijwerkingen’ op.

Altijd als er weer ergens een vermeend virus opdook werd er op grote schaal paniek gezaaid. Vaak moesten zelfs de effectenbeurzen een grote veer laten. En altijd bleek het paniek om niks te zijn. En altijd bleek het overheidsbeleid de werkelijke boosdoener te zijn.

Dus met het uitbreken van de corona crisis, wist ik wel dat het weer paniekzaai tijd was.

Vanaf het begin ben ik steeds bezig geweest met analyseren van wat er werkelijk aan de hand was. Dat was geruststellend wat betreft de ernst van het virus, maar angstwekkend wat betreft het gedrag van de overheden. Ik had de pech opgesloten te komen te zitten in Peru, het land met de meest drastische lock-down en de meest drastische andere onzinmaatregelen van de hele wereld.

Bizar is dat dat ertoe geleid heeft dat Peru al snel het meest geïnfecteerde land van de hele wereld werd (zie mijn column “Het grote Voordeel van een Lockdown”).

Het grote voordeel van een lockdown

 

Aan complotten dacht ik gedurende de eerste maanden nog niet.

Ik wilde wel graag begrijpen waarom overheden in vrijwel de hele wereld zo druk bezig waren met paniekzaaien, idiote maatregelen uit te vaardigen en nooit eens te reflecteren of te analyseren. Maar ik weet dat ze, aan tunnelvisie en aan het niet durven toegeven door politici en de mainstream media, de foute weg waren ingeslagen.

Zo’n 6 maanden geleden kwam ik wel een keer op het internet een document tegen waarin uiteengezet werd welk plan hier aan de gang was en hoe het verdere verloop zou zijn. Een heuse complottheorie!!

 

Ik heb dat document bewaard, met de gedachte dat ik op een later moment in de tijd wel zou kunnen zien en bewijzen dat die complottheorieën slechts theorieën zijn en dat de werkelijkheid veel simpeler in elkaar zit. (zie ook mijn eerste column op CSTV: The Big Corona Picture, waarin ik de complottheorieën wel heb aangestipt, maar door mijn vriend Kees de Kort weer met beide benen op de grond werd gezet)

Column: The Big Corona Picture

 

Maar gedurende de maanden daarna viel de gedachte, dat dit allemaal op halsstarrigheid en domheid berustte, steeds minder vol te houden.

Bill waarschuwde al lang voor deze crisis dat er een pandemie aan zat te komen. Vlak voor dat deze crisis uitbrak is er door Bill een internationale instructie-oefening gehouden, voor de overheden wereldwijd, hoe te handelen bij een ernstige virus-uitbraak. De PCR-test blijkt volledig van te voren gepland te zijn. Bijna alle overheden namen dezelfde absurde maatregelen. Bill waarschuwt voor het volgende virus dat nog veel heftiger gaat worden. De 2e golf wordt in scene gezet. De volgende lock-downs worden ingesteld. Het lijkt erop dat ook de vaccins allemaal al van te voren zijn gepland. De vaccins werden in een mum van tijd ontwikkeld en worden (waarschijnlijk) in een nog ‘mummere’ tijd goedgekeurd en op ons losgelaten.

Klokkenluider: nieuw dodelijker virus wordt losgelaten in februari en totale lockdown

En moet u nu eens kijken naar dat document, dat ik ergens, als ik me goed herinner, in mei of juni dit jaar, van het internet af geplukt en bewaard heb. Behalve een paar kleine details (het onthouden/verstoren van de voedselvoorziening, dat staat ons wellicht nog te wachten) is alles wat in dit document wordt beschreven uitgekomen of aan het uitkomen. En het vervolg vanaf nu, zoals het document omschrijft, voorspelt ons geen betere tijden.

(voor de Nederlandse vertaling, zie hieronder)

Operation Lockstep :

– From the Rockefeller playbook –

1st Phase :

Create and release a super contagious but low-mortality rate virus. Have the media cause mass hysteria about it by blowing death counts out of proportion by falsifying death certificates, by using pre-contaminated test-kits, double counting/testing and classifying most non related deaths as COVID-19. A lockdown (total of about 3 months slowly extended over time in multiple intervals) will condition the population to live under draconian measures/restrictions and repeatedly echo that a vaccine is needed. Actively suppress protests and isolate instigators with severe financial/judicial penalties. Keep up the quarantine as long as possible to destroy the regions economy, break down the supply chain to cause food shortages, civil unrest and more protests.

Eventually end Phase 1 lockdown when public push-back is increasing. Clearly state on MSM that ending this lockdown might be too early but allow it anyways.

2nd Phase :

The lockdown, fear and social distancing will steadily compromise the populations immune system, amplified by wearing masks, longer wifi/5G exposure indoors, by diminished exposure to sunlight, fresh air, healthy bacteria and the absence of intimacy and healthy food supplies. When people re-emerge into society more people will fall ill, which will be blamed on COVID-19 and again be emphasised by MSM. Bring up the potential need for a second lockdown, backed-up by overhyped numbers of infection towards august 2020. This will all occur before the vaccination is ready, to justify it. Around October-November a longer (6+ months) and more potent lockdown will follow until everyone takes the vaccine. This time penalties for civil disobedience are increased and fines are replaced with jail-time. Blame the protesters for the second wave. Set up more check-points with military assistance, introduce mandatory Track&Trace apps and take control over food-/gas supplies and services to which civilians now need permission to access. Keep extending the lockdown, degrading the supply chain and amplify food shortages. Quell any public outrage using extreme action and force and single out opposition leaders as public enemy number one. Roll out large scale vaccination program and make health certification mandatory and a prerequisite for entering the new normal. The minority that defies the agenda will be denied access to work or supplies and not be allowed to travel.

3rd Phase :

In case the majority of people resist the vaccine, a weaponized SARS/HIV/MERS virus will be released with a 30%+ higher mortality rate than COVID-19 and again be blamed on protesters. This will be the ultimate push for everyone to accept the vaccination, and the rules within the new system. A cryptocurrency system (International Patent: wo/2020/060606) will be implemented in combination with digital ID2020 monitoring body activity, human behaviour and willingness to submit using food/shelter/water as a weapon of enforcement in the new economic system. Basically: do what we want and get rewarded with credits and obtain privileges or go against the system and get penalised and lose access to necessary means to survive.

Vertaling in het Nederlands:

Operatie Lockstep:

– Uit het Rockefeller-playbook –

1e fase:

Creëer en verspreid een super besmettelijk virus met een laag sterftecijfer. Laat de media er massahysterie over veroorzaken door het aantal doden buiten proportie op te blazen door overlijdensakten te vervalsen, door vooraf besmette testkits te gebruiken, dubbel te tellen / testen en de meeste niet-gerelateerde sterfgevallen als COVID-19 te classificeren. Een lockdown (in totaal ongeveer 3 maanden langzaam verlengd in de tijd met meerdere tussenpozen) zal de bevolking conditioneren om onder draconische maatregelen / beperkingen te leven en herhaaldelijk te herhalen dat een vaccin nodig is. Onderdruk actief protesten en isoleer aanstichters met zware financiële / gerechtelijke sancties. Blijf zo lang mogelijk in quarantaine om de economie van de regio te vernietigen, de toeleveringsketen af te breken om voedseltekorten, onrust onder de bevolking en meer protesten te veroorzaken.

Beëindig uiteindelijk de lockdown van fase 1 wanneer de publieke push-back toeneemt. Geef op MSM duidelijk aan dat het beëindigen van deze lockdown misschien te vroeg is, maar sta het toch toe.

2e fase:

De lockdown, angst en sociale afstandelijkheid zullen het immuunsysteem van de bevolking gestaag in gevaar brengen, versterkt door het dragen van maskers, langere wifi / 5G-blootstelling binnenshuis, door verminderde blootstelling aan zonlicht, frisse lucht, gezonde bacteriën en de afwezigheid van intimiteit en gezonde voedselvoorziening. Wanneer mensen weer in de samenleving verschijnen, zullen meer mensen ziek worden, wat te wijten zal zijn aan COVID-19 en opnieuw zal dat worden benadrukt door MSM. Breng de mogelijke noodzaak van een tweede lockdown naar voren, ondersteund door een overhypet aantal infecties tegen augustus 2020. Dit zal allemaal gebeuren voordat de vaccinatie klaar is, om het te rechtvaardigen. Rond oktober-november zal een langere (6+ maanden) en krachtigere lockdown volgen totdat iedereen het vaccin neemt. Dit keer worden de straffen voor burgerlijke ongehoorzaamheid verhoogd en worden de boetes vervangen door gevangenisstraf. Geef de demonstranten de schuld voor de tweede golf. Zet meer controlepunten op met militaire assistentie, introduceer verplichte Track & Trace-apps en neem controle over voedsel- / gasvoorraden en -diensten, waar burgers nu toestemming voor nodig hebben. Blijf de lockdown uitbreiden, de toeleveringsketen verslechteren en voedseltekorten vergroten. Bestrijd elke publieke verontwaardiging met extreme actie en geweld en noem de oppositieleiders als publieke vijand nummer één. Rol een grootschalig vaccinatieprogramma uit en maak gezondheidscertificering verplicht en een voorwaarde om het nieuwe normaal te betreden. De minderheid die de agenda tart, wordt de toegang tot werk of voorraden ontzegd en mag niet reizen.

3e fase:

Als de meerderheid van de mensen zich tegen het vaccin verzet, zal een bewapend SARS / HIV / MERS-virus worden vrijgegeven met een 30% + hoger sterftecijfer dan COVID-19 en opnieuw zal schuld liggen bij de demonstranten. Dit zal voor iedereen het ultieme zetje zijn om de vaccinatie en de regels binnen het nieuwe systeem te accepteren. Een cryptocurrency-systeem (internationaal octrooi: wo / 2020/060606) zal worden geïmplementeerd in combinatie met digitale ID2020 monitoring van lichaamsactiviteit, menselijk gedrag en bereidheid tot onderwerping met gebruik van voedsel / onderdak / water als een wapen van handhaving in het nieuwe economische systeem. Kortom: doe wat we willen en word beloond met credits en verkrijg privileges of ga tegen het systeem in en wordt bestraft en verlies de toegang tot de noodzakelijke middelen om te overleven.


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
7 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
7
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x