Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Search
Generic filters

Vaccinatie? Het virus bestaat niet! (I)

Verspreid de vrijheid!

[De massa] zal niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulk monsterlijk bedrog.

Adolf Hitler*

Vaccinatie? Het virus bestaat niet! (I)

Tot op de dag van vandaag is het coronavirus als zodanig nooit gevonden. Desondanks blijven ‘die enge beestjes’ maar onderwerp van gesprek op de alternatieve nieuwskanalen: “Het virus is er natuurlijk wél, maar de maatregelen zijn buiten proportie”, oreren de ‘wakkeren’. “Ze hupsen maar van de een naar de ander via die vervelende ‘aerosolen’ in de lucht”, weet men te vertellen. “Vast staat dat die externe vijand er wel degelijk is”, stellen de commentaren resoluut. Niemand wil immers ook nog eens bestempeld worden tot ‘virusontkenner’.
Ontkennen betekent volgens Van Dale “niet bekennen, niet erkennen of loochenen”. Maar hoe kun je bekennen als er niets te kennen valt, of loochenen als iets er eenvoudig niet is? Het is hoog tijd dat duidelijk wordt dat het virus niet bestaat. Dit is cruciaal omdat het acuut tentoonstelt dat de maatregelen een heel ander doel dienen dan virusbestrijding. Nog wezenlijker is dat daarmee onverbiddelijk de ware aard wordt bloot gelegd van degenen die over ons heersen, alsmede hun intenties. Dan vallen de schellen van de ogen en komt massale bewustwording nabij.

 

Geen bewijs zonder toepassing van Koch’s Postulaten  
Heinrich Hermann Robert Koch (1843-1910) was een van de grondvesters van de moderne microbiologie. Hij bedacht de ‘gouden standaard’ waaraan je moet voldoen om een ziektekiem, zoals een bacterie, amoebe of virus, te kunnen bewijzen. Deze vier ‘postulaten’ of uitgangspunten van Koch hebben als belangrijkste eis dat de ziektekiem geïsoleerd moet worden uit de patiënt om hem te kunnen identificeren en dus bewijzen. De geïsoleerde ziektekiem moet, aldus de postulaten, vervolgens weer precies dezelfde ziekteverschijnselen geven in een gastheer om daarna opnieuw geïsoleerd te kunnen worden.

Het coronavirus is echter nimmer fysiek geïsoleerd en bewezen. Het bestaat enkel uit een computer construct — een verzinsel dus — uit 2020 van de Duitse ‘wetenschapper’ en corona adviseur Christian Drosten. Net zoals het valse beeld van massasterfte werd gegenereerd met een computermodel door collega ‘wetenschapper’ en corona-adviseur Neil Fergusson om de Britse lockdown mogelijk te maken. Maar liefst een half miljoen Britten zou op korte termijn aan corona sterven, zo luidde de angstpropaganda.

Dat het virus nooit bewezen is, toont onder meer moleculair bioloog, arts en psychiater dr. Andrew Kaufman in zijn verbannen presentatie “The Rooster in the River of Rats” uit 2020. In deze heldere uiteenzetting demonstreert Kaufman dat álle aangevoerde bewijzen voor isolatie van het coronavirus (Sars-CoV-1 & Sars-CoV-2) berusten op bedrog. Direct na publicatie is deze klokkenluider door de grote sociale media gecensureerd en diens karakter vermoord. Kaufman wordt in zijn bevindingen echter gesteund door vele onafhankelijke deskundigen.

De Bulgaar, patholoog dr. Stoian Alexov, voorzitter van de Bulgaarse Vereniging voor Pathologie en lid van de adviesraad van de Europese Vereniging voor Pathologie, bevestigt vervolgens op 8 mei 2020 tijdens een webinar van laatstgenoemde organisatie, dat hij inderdaad geen enkel bewijs heeft gevonden dat er in Europa überhaupt mensen zijn gestorven door een verondersteld coronavirus. Alexov verrichtte persoonlijk 140 autopsies op vermeende corona-doden.

Alle ‘bewijzen’ zijn bedrog
Alle onderliggende onderzoeken zijn bedrieglijk of zelfs frauduleus. Zo blijkt het steeds door de mainstream wetenschap aangevoerde ‘bewijsartikel’ van 15 mei 2003 in het toonaangevende ‘Nature’ pure misleiding. Dit prestigieuze magazine vermeldt dat het Sars-CoV-1 coronavirus zou zijn geïsoleerd. (Sars-CoV-1 is het broertje van het huidige coronavirus). Professor Martijn Luijsterburg van de Universiteit Leiden verwijst bijvoorbeeld naar dit vermeende bewijs als antwoord op een kritische vraag van Marcel van Hattum die hij vervolgens als complotdenker diskwalificeert.

Het bewuste artikel stelt in de titel dat Koch’s postulaten zijn vervuld: “Koch Postulates Fulfilled for Sars Virus”. Maar als we verder lezen blijkt dat we worden misleid en dat in werkelijkheid de zes criteria van Thomas Rivers uit 1937 als uitgangspunt zijn genomen.

Kaufman toont echter in bovengenoemde presentatie dat de onderliggende onderzoeken van het ‘Nature’ artikel, waaronder een onderzoek van de voornoemde Christian Drosten uit 2003, eveneens aan géén van de zes criteria van Rivers heeft voldaan! Dát terwijl het artikel stelt dat dat wel is gebeurd. Daarmee karakteriseert Kaufman dit artikel dat het bestaan van het coronavirus zou moeten bewijzen, als klinkklare fraude. Tevens valt er reeds dán een diepe schaduw op de integriteit van Drosten die later opnieuw een cruciale rol zou spelen in het corona-bedrog.

Op dezelfde wijze fileert Kaufman de onderzoeken die het bestaan van het huidige coronavirus zouden bewijzen (Sars-CoV-2), te weten de Chinese en Koreaanse onderzoeken van Peng Zhou, Jeong-Min Kim, Na Zhu en Mc Master University uit Canada. Geen van deze onderzoeken uit 2019 en 2020 heeft het virus geïsoleerd. Voor een uitvoerige bespreking verwijs ik naar de zwaar gecensureerde presentatie “The Rooster in the River of Rats.”

Koch’s postulaten gemakshalve ‘aangepast’ op verzoek Rockefellers
Thomas Rivers wordt wel de vader van de virologie genoemd en publiceerde in januari 1937 onder de titel “Viruses and Koch’s postulates” een aanpassing van Koch’s postulaten om ze geschikt te maken voor virussen. Kochs eerste postulaat, namelijk dat de ziektekiem enkel in een ziek persoon moet worden aangetroffen en niet in een gezond persoon, heeft Rivers bijvoorbeeld gemakshalve maar afgeschaft.

Deze aanpassingen deed hij in opdracht van het Rockefeller Institute of Medical Research, één van de tentakels van de familie Rockefeller. Deze familie leverde tevens de blauwdruk en financiering voor de Wereld Gezondheid Organisatie, destijds bekend onder de naam International Health Division. Miljarden zouden namelijk verdiend kunnen worden met de productie van vaccins tegen deze nieuwe, onzichtbare maar zeer welkome ‘vijand’.

In dit artikel uit 1937 schrijft Rivers op pagina drie: “Nu is het mogelijk om uitstekend bewijs te leveren dat een organisme de oorzaak is van een ziekte, zónder volledige vervulling van [Koch’s] postulaten”. Koch’s postulaten waren maar lastig: “Vooral bij [ziekten] veroorzaakt door virussen kan de blinde naleving van Koch’s postulaten een belemmering zijn”, stelt hij op pagina vier. Op bladzijde zes vervolgt Rivers: “Het is in de eerste plaats niet verplícht om de aanwezigheid van een virus te demonsteren in elk [afzonderlijk] geval dat het een ziekte veroorzaakt”.

Virussen, de zoveelste verzonnen vijand
Rivers geeft bovendien eigenlijk al toe dat virussen feitelijk niet te isoleren zijn omdat deze dode eiwitstructuren mogelijk door lichaamscellen zélf worden geproduceerd en daardoor afhankelijk zijn van gastcellen: “Virussen, of het nu parasieten zijn of de voortbrengselen van autokatalytische processen, worden direct in verband gebracht met gastcellen” (pagina 6). Andrew Kaufman herkent deze levenloze, door lichaamscellen uitgescheiden deeltjes als ‘exosomen’. Exosomen zijn identiek aan virussen en juist ‘helpertjes’ die de lichaamscellen als reactie uitscheiden bij ziekte, stress, straling of vergiftiging. Dat het lichaam een harmonieuze levensgemeenschap is propvol ‘virussen’ (=exosomen) en bacteriën die het van nature zelfherstellende lichaam juist ondersteunen, past niet bij de manipulatieve angstpropaganda en de daaruit resulterende megawinsten van de pillendraaiers.

46 medische instellingen van tien landen hebben geen bewijs
Op basis van de ‘Freedom of Information Act’ (Wet op Openbaar Bestuur) schreef de Canadese Christine Massey, oprichtster van de website www.fluoridefreepeel.ca, in 2020 zes-en-veertig wetenschappelijke en medische instellingen aan in tien landen. Zij stelde daarbij de vraag of zij bewijs kunnen overleggen dat het coronavirus inderdaad is geïsoleerd en geïdentificeerd.

Géén van deze instellingen, inclusief het Canadese en Britse Ministerie van Gezondheid, kon het bewijs overleggen. De uitvoerige documentatie hiervan is te vinden op Massey’s website. Hierbij alvast de link naar twee compilaties bevattende zestig antwoorden van zeven-en-veertig instituten in tien landen: deel 1, deel 2.

 

Overheid erkent dat het virus nooit is geïsoleerd
De Chinese top-epidemioloog Wu Zunyou van het Chinese centrum voor ‘Disease Control’ bevestigt op 24 januari 2021 tegen NBC-verslaggeefster Janis Mackey Frayer, nota bene een jaar na de ‘uitbraak’ in Wuhan, eenvoudig de bevindingen van Dr. Andrew Kaufman. Op Janis’ vraag waarom de gegevens over het vermeende virus niet met de rest van de wereld is gedeeld, antwoordt hij simpelweg: “Ze hebben het virus niet geïsoleerd. Dát is het probleem!

De Amerikaanse rijksdienst voor volksgezondheid (CDC) bekent eveneens dat de PCR-test nota bene is ingezet zónder een enkel bewijs voor het bestaan van het coronavirus. Op bladzijde 39 van een document gedateerd 13 juli 2020 en getiteld “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panelschrijft de dienst onder de kop ‘Performance Characteristics’: “… daar er op het moment dat de [PCR] test werd ontworpen géén gekwantificeerde isolaten beschikbaar waren voor het CDC […]” Deze zinsnede suggereert met het woord ‘waren’ valselijk dat er later wel degelijk coronavirus-isolaten zijn geproduceerd.

De oorspronkelijke tekst was namelijk veel stelliger maar heeft het CDC, nadat het bedrog bekend werd, haastig aangepast. Hij is te vinden op de website van de Amerikaanse onderzoeksjournalist John Rappoport en luidt: “Daar er momenteel geen gekwalificeerde virus-isolaten van het 2019 Covid virus aanwezig zijn“. Zie screenshot hieronder.

 

Corrupte geheimhouding van een keizer zonder kleren
Andere officiële wetenschappelijke en medische instanties voelen nattigheid en willen niet met de billen bloot uit angst voor eenzelfde ontdekking. De meermalen onderscheiden Gemma O’Doherty is een Ierse onderzoeksjournaliste wier karakter is vermoord op Wikipedia. Zij verzoekt het National Public Health Emergency Team (NPHET) van haar land te komen met een schriftelijk bewijs van het geïsoleerde en geïdentificeerde coronavirus. De instelling weigert schriftelijk te bevestigen dat het virus daadwerkelijk bestaat. Terwijl ze daarvan voor het gebouw van de NPHET verslag doet, cirkelt een helikopter boven haar hoofd.

Tevens toont ze de officiële antwoordbrief in reactie op een soortgelijk verzoek aan de Britse gezondheidsdienst. Daaruit citeert O’Doherty de volgende zin: “Het Departement voor Volksgezondheid beschikt niet over over enige informatie over de isolatie van een Sars-CoV-2 virus.” Simpel gezegd: het virus bestaat niet. Dát terwijl het volledige land is stilgelegd op basis van een valse computerpresentatie waarin er 500.000 Britten op korte termijn aan corona zouden sterven. O’Doherty verbindt de twee ontdekkingen aan het bovengenoemde CDC-rapport dat hetzelfde heeft verklaard. (Titel videoverslag: “Live From NPHET Which Is Unable to Provide Any Scientific Proof That Covid19 Exists”).

Het zou normaal gesproken niet meer dan logisch lijken dat er wetenschappelijke rapporten bestaan die de draconische coronamaatregelen rechtvaardigen en het bestaan van het virus zonneklaar aantonen. Maar net als O’Doherty mag ook de Nederlandse actiegroep Viruswaarheid onder geen beding inzage krijgen in onderzoeksrapporten van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid (RIVM) en het Outbreak Management Team (OMT), zo besluit de rechter op 9 september 2020.

RIVM-medewerkers wacht anderhalf miljoen euro!
De Duitse Samuel Eckert heeft inmiddels een fonds voor de waarheid opgericht; ‘Truthfund’ genaamd. Dit fonds looft maar liefst €1.500.000,- uit voor diegene die het bewijs van een geïsoleerd en geïdentificeerd virus kan leveren. Vooralsnog heeft niemand aanspraak gemaakt op het geld.

Ook niemand van het RIVM…

Het coronavirus, de coronavirusmutaties en -virusontkenners bestaan niet
Nogmaals; hoe kun je bekennen als iets niet te kennen valt? Hoe kun je loochenen als iets niet bestaat? Uit de bevindingen van Andrew Kaufman en het structureel falen van officiële instanties als het RIVM om te komen met hard bewijs, volgt het volgende:

 • De structuur en samenstelling van iets waarvan het bestaan niet is aangetoond, kan niet gekend worden, inclusief de aanwezigheid, de structuur en functie van welke hypothetische spikeproteïne [= ‘virus’ met stekels] of andere eiwitten dan ook.
 • De genetische samenstelling van iets dat nooit is gevonden kan niet gekend worden.
 • ‘Varianten’ [mutaties] van iets waarvan het bestaan nooit is aangetoond, kunnen niet gekend worden.
 • Het is onmogelijk om te demonstreren dat Sars-CoV-2 een ziekte veroorzaakt genaamd Covid-19.

 

Bovenstaande officiële verklaring met daaronder de namen van 6710 steunbetuigers, kunt u in meerdere talen vinden op de website van Dr. Andrew Kaufman en is medeondertekend door Sally Fallon Morell (MA) van de Weston A. Price Foundation en Dr. Thomas Cowan, vicepresident van de Amerikaanse Vereniging van Antroposofische Artsen.

Juist niet bestaand virus maakt volledige regie vooraf mogelijk 
De natuur is weerbarstig. In geval van een gesimuleerd virus, tezamen met een test (PCR) die geen virussen aantoont, is de regie veel beter te voeren. En wat blijkt? De pandemie is een plandemie en van haver tot gort, geheel tevoren geregisseerd. Reeds in 2010 bestond daarvan een werkplan, genaamd ‘Lock Step’. Talloze bewijzen stapelen zich inmiddels op dat de kunstmatige ‘pandemie’ vooraf werd gepland met een doel. Slechts enkele daarvan zijn:

 • Al twee jaar voor de vermeende corona-pandemie zijn er wereldwijd honderden miljoenen Covid-19 (corona-) testkits verspreid — de huidige PCR-tests — zo blijkt uit documentatie van de Wereldbank. (Toen dit naar buiten kwam heeft de Wereldbank ‘Covid-19’ vliegensvlug door een ander woord vervangen, wat het belang van screenshots en downloads maar weer eens duidelijk maakt). Hieronder een afbeelding van het oorspronkelijke document.

 

 • Dezelfde Wereldbank laat zien dat dit ‘project’ zoals de bank de gesimuleerde pandemie aanduidt, gepland staat tot 31 maart 2025. In haar op 2 april 2020 gepubliceerde document “Covid-19 Strategic Prepareness and response program” vinden we op bladzijde zes: “Expected project closing date: 31-Mar-2025.”
 • Op 22 januari 2020 legt Marc van Ranst (Risk Assessment Group (RAG) / Wetenschappelijk comité Coronavirus, België) op de “Pandemic Influenza Stakeholders Meeting” te Chatham House uit hoe je de valse pandemie verkoopt aan het grote publiek. Hij doet dat in aanwezigheid van de Nederlandse dierenarts, grootaandeelhouder van bedrijven in de vaccinatieindustrie als Viroclinics B.V. en nationaal corona adviseur Ab Osterhaus.
 • Diverse oefenprogramma’s en vele voorspellingen zijn beschreven en uitgevoerd met het oog op de toekomstige corona ‘pandemie’, ver voordat deze plaatsvond. Bijvoorbeeld de coronapandemie-oefening ‘The Event 201’ georganiseerd in opdracht van de families Gates en Rockefeller op 18 oktober 2019 te New York. Op bladzijde 1 van het gelijknamige document document gepubliceerd in oktober 2019, valt te lezen: “Event 201 simuleerde een uitbraak van een nieuw zoönotisch [= overdraagbaar van zoogdieren op mensen] coronavirus overgedragen door vleermuizen […]”. Of het draaiboek dat de Rockefeller Stichting al in mei 2010 publiceerde, tien jaar voor de ‘pandemie’. Dit  document getiteld “Scenarios for the Future of Technology and International Development”, bevat een gedetailleerd werkplan met daarin een beschrijving van de wereldwijde pandemie, inclusief lock-downs, instorting van economieën en beoogde dictatoriale controlemaatschappij. Zie daarvoor met name het onderdeel ‘Lock Step’ vanaf bladzijde 18. In Duitsland ligt het scenario voor de coronapandemie al in 2012 klaar. In dit jaar produceert het Robert Koch Instituut een document getiteld: “Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“, waarin een scenario wordt beschreven dat verbazingwekkend veel overeenkomsten heeft met de huidige ‘pandemie’.
 • Reeds op 6 januari 2004 tijdens de conferentie: “Sars en Bioterrorism, Emerging Infectious Diseases, Antimicrobial Therapeutics and Immune Modulators”, introduceerde de farmaceutische multinational Merck de internationale notie van het ‘nieuwe normaal’ (‘The New Normal’) en het bijbehorende script. Deze leuze en het script werden in 2020 overgenomen door de Wereld Gezondheids Organisatie. Dat stelt Dr. David E. Martin in het hieronder vermelde interview met advocaat Rainer Fuellmich.

 

Voor een uitgebreid overzicht met bijbehorende documentatie verwijs ik naar de uitstekende opsomming in een ongedateerd artikel getiteld “Bewijzen dat de pandemie gepland werd met een doelop de alternatieve nieuwssite stopworldcontrol.com. Helaas gaat ook deze website nog steeds uit van het bestaan van een virus.

‘Coronavirus’, ‘-vaccin’ en -test reeds decennia geleden vervaardigd en gepatenteerd
Niet alleen op organisatorisch vlak is de plandemie reeds lang voorbereid.

 • Al in 2015 patenteerde niemand minder dan Richard Rothschild bij het Europese octrooibureau te Rijswijk, Nederland, een testmethode voor COVID-19 onder nummer US2020279585 (A1) ― 2020-09-03.
 • In een interview met advocaat Rainer Fuellmich van juli 2021, getiteld “The Virus was engineered and patented decades ago“, deelt Dr. David E. Martin, directeur van  M·Cam Innovation Risk Management International, zijn conclusies mee naar aanleiding van het onderzoek van zijn organisatie van 4000 patenten die betrekking hebben op HIV en corona (PDF-transcriptie van dit interview: hier). Daaruit blijkt dat er nota bene al sinds 1999 120 patenten zijn toegekend voor het ‘nieuwe coronavirus’. (M-Cam controleert onder meer de kwaliteit van octrooien en wordt door de Amerikaanse overheid erkend en ingezet).

 

Genoemde patenten hebben enkel betrekking op ‘sequenties’ of reeksen van het vermeende coronavirus omdat een volledige genetische reeks van welk virus dan ook, nimmer is gevonden. Tot zijn ontzetting constateerde de gelauwerde uitvinder van de PCR-test, Dr. Karry Mullis, dit gegeven al met betrekking tot het vermeende HIV-virus. Mullis stelt in deel drie van dit artikel dat géén van de vermeende ‘virus’sequenties afkomstig is van een externe ziekteverwekker maar dat ál deze eiwitten hun oorsprong hebben in menselijke cellen als cellulair afval of exosomen. Hij wordt daarin door vele waarheidlievende wetenschappers ondersteund.

Deze sequenties worden door de patenthouders gehergroepeerd, ‘gecompleteerd’, oftewel gerecombineerd met behulp van de computer tot een ‘recombinant’ virus: een computerconstruct of ‘knutselvirus’ dus. Daarbij worden ze, aldus Martin, ‘versterkt’ (gain of function) om gebruikt te kunnen worden als biowapen, bijvoorbeeld als ingrediënt van wat moet doorgaan voor ‘vaccins’.

 • Het eerste coronavaccin werd al op 28 januari 2000 gepatenteerd door Pfizer, zo blijkt uit Martins bovengenoemd onderzoek naar coronagerelateerde patenten. Dat is, let wel, een-en-twintig jaar geleden! Het idee dat we onlangs toevalligerwijs op een geschikt vaccin zijn gestuit, is daarom ronduit hilarisch, stelt Dr. Martin.

 

Alles, maar dan ook alles, is van haver tot gort voorbereid…

Coronaplandemie ook in Nederland voorbereid lang voordat het vermeende ‘virus’ de kop op stak
Niet alleen internationaal maar ook in Nederland was de ‘pandemie’ al voorbereid ruim voordat het nepvirus formeel op 20 februari 2020 in ons land was ‘vastgesteld.’ De Leeuwarder advocaat Arno G.W. van Kessel, optredend namens Artsen voor Waarheid, ontdekte dat tijdens een online cursus over de coronaspoedwet georganiseerd door de Orde van Advocaten in mei 2020. Dat stelt Mr. Van Kessel in een lezing getiteld ‘De staat is een criminele organisatie‘ gehouden in augustus 2021 en gepubliceerd door De Ommekeer/Onafhankelijke Pers Nederland. Toen hij de pro forma tekst van deze wet onder ogen kreeg stelde hij professor Prof.mr. C.A. Schwarz (1954) de vraag wanneer de wet was voorbereid. Daarop antwoordde de professor:

“Sinds het eerste kwartaal van 2019!” 

COVID is de afkorting voor het Certificate Of Vaccination ID en blijkt geen ziekte maar een project dat, ook in Nederland, al veel eerder is voorbereid en onderdeel uitmaakt van Agenda-21. In Agenda-21 staat op verschillende plaatsen dat men nieuwe vaccins wil ontwikkelen en in hoofdstuk 6 (6.12) onder meer dat men “vaccins zo maximaal mogelijk wil aanwenden” (“to the fullest extent possible”). Alles uiteraard gehuld in ‘newspeak‘ en verhullend taalgebruik, in dit geval: “ter voorkoming van ziekten.”

Ruud Lubbers ondertekende namens Nederland Agenda-21 die op 14 juni 1992 tijdens de Earth Summit te Rio de Janeiro werd gepresenteerd en toonde zich sindsdien zelfs een verwoed pleitbezorger van dit beleid.

De corona-pandemie bestaat niet en is gecreëerd voor politieke doeleinden
Dat COVID een project is en geen ziekte bevestigen ook talloze artsen. Meer dan 500 Duitse artsen verenigd in de stichting ‘Artsen voor opheldering’ (Ärzte für Aufklärung) legden op 18 maart 2021 tijdens een internationale persconferentie te Hamburg een schokkende verklaring af:

“Covid-19 is een valse pandemie die voor politieke doeleinden is gecreëerd. Dit is een werelddictatuur met een medisch excuus. We dringen er bij de artsen, de media en de politieke autoriteiten op aan om deze criminele operatie te stoppen, door de waarheid te verspreiden.”

In Spanje verklaart een groep van meer dan 600 artsen hetzelfde onder de naam ‘Artsen voor waarheid’ (Médicos por la Verdad). Evenzo concluderen meer dan 27.000 artsen en wetenschappers die de Amerikaanse documentaire ‘Plandemic’ ondersteunen.

Virusbedrog toont de immense diepte van kwaadaardigheid
Dat de heersers misbruik maken van een zogenaamd bestaand ‘virus’ is al gruwelijk genoeg, maar willens en wetens een virus opvoeren waarvan je weet dat het niet bestaat is ronduit monsterlijk. Vanwege het medische onderwijssysteem — waarop de Rockefellers een enorme invloed hebben gehad — en de manier waarop onderzoek bekostigd wordt, heeft het gros van de medici wereldwijd geen besef van wat er werkelijk gaande is.

Het bestaan van het vermeende virus is tot op heden nooit aangetoond (net zoals alle andere vermeende vijanden waarmee de overheid ons eerder bedroog, steeds resulterend in het verder afnemen van onze vrijheid). Desondanks slopen de maatregelen onze levens.

Als het bewijs van een virus niet bestaat doemt er onmiddellijk een afgrijselijke waarheid voor ons op. Dat is de

o n v o o r s t e l b a r e,   w e r e l d o m v a t t e n d e   k w a a d a a r d i g h e i d

die onze heersers drijft. Een kwaadaardigheid die de gehele wereld onderwerpt door een virusepidemie te simuleren. Een kwaadaardigheid die de gemiddelde Nederlander van meer vrijheid berooft dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een kwaadaardigheid diep dat de meeste doorsnee goede Nederlanders zich daar geen voorstelling van kunnen maken.

Dit kwaad heeft een naam: PSYCHOPATHIE. Maar nog altijd zijn er goede, doch naïeve mensen die menen dat het gaat om “onkunde met goede bedoelingen.”

De werkelijke agenda handelt niet om een virus waarmee we worden bedrogen maar om een plan om al jouw zelfbeschikking af te nemen en je voorgoed tot slaaf te maken. Het is de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Daarvoor verwijs ik naar de gewéldige documentaire van Tim Gielen: “De waarheid over ons systeem – Monopoly: een totaalplaatje van ‘The Great Reset’”. Deel deze.

Lieve landgenoot, het is vijf voor twaalf.

Tijd om wakker te worden.

 

 

*Adolf Hitler over de ‘Grote Leugen’ als massa-manipulatietechniek in Mein Kampf, vol. I, hoofdstuk 10.

 

Voor deel II, klik HIER.

Voor deel III, klik HIER.

 


(Kaufmans presentatie “The Rooster in The River of Rats” is hieronder te bekijken. Een PDF van deel I kunt u HIER downloaden. Dit artikel mag vrij gepubliceerd en gedeeld worden maar wel met vermelding van de bron. Onderzoeksjournalistiek kost heel veel tijd: PLAGIAAT = DIEFSTAL!

Alle berichten en videopresentaties die de waarheid belichten staan onder zware censuur. Mocht de presentatie via bovenstaande link niet toegankelijk zijn dan kunt u deze link proberen: The Rooster in The River of Rats.


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
46 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
46
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x