STOF TER OVERDENKING - Deel 3: The Wave

Wat voorafging

De reeks Stof ter overdenking, onderzoekt of er wetenschappelijke verklaringen zijn voor het gedrag van de meerderheid van de burgers onder het huidige regiem. Zijn er experimenten die uitwijzen hoe bereid mensen zijn om eigen normen en waarden los te laten en een totalitair regiem te omarmen?

Deel 1 ging in op het Milgram-experiment. In welke mate zijn mensen loyaal aan wat zij ervaren als het gezag? En zijn ze bereid om tegen hun normen en waarden te handelen door medemensen leed aan te doen op last van het gezag? Het resultaat; 80% is loyaler aan het gezag dan aan hun eigen moreel kompas.

In deel 2 kwam het Stanford-experiment van Philip Zimbardo aan bod dat ging over de invloed van de situatie op het gedrag van mensen. Zou iemand gebracht in een positie van macht deze macht misbruiken en de medemens leed berokkenen? Ook hier is het antwoord, de overgrote meerderheid.

In dit derde deel zien we hoe eenvoudig het is mensen te verleiden tot het fascisme; The Third Wave.

Aanleiding

In 1967 was geschiedenisleraar Ron Jones gefrustreerd geraakt door het onbegrip van zijn studenten op de Cubberly High School, Palo Alto, California. Ze begrepen maar niet waarom de Duitse bevolking zo blindelings het nazi-regiem regiem kon volgen en steunen. Om tot hen door te dringen besloot hij tot een alternatieve benadering. Dat groeide ongewild uit tot een sociaal experiment waar we anno nu veel van kunnen leren.

De betrokkenen

Ron Jones was jong (25), aantrekkelijk, had een positieve en energieke uitstraling, was innovatief en de leerlingen vonden hem cool. Hij was lid van de beweging Students for Democratic Society en  aanhanger van de Black Panther-beweging die opkwam voor de burgerrechten van zwarte Amerikanen. Kortom, een charismatische leraar en democraat ten voeten uit.

De leerlingen zaten in het laatste jaar van de High School. Ze kwamen allemaal uit de maatschappelijke middenklasse of hoger. Het was voor de tijd van hippies en flower power. De traditionele waarden en rolmodellen waren om die reden stevig geworteld in hun gezinnen. Er zaten zo’n 30 leerlingen in de klas.

Het experiment – The Third Wave

Het experiment vertoont enige overeenkomsten met het Stanford-experiment maar is een stuk minder bekend geworden. De naam is overigens niet gekozen om een link te leggen naar Hitler’s Derde Rijk. Het is een term uit het golfsurfen dat in die omgeving populair is. De derde golf in een ‘set’ is meestal de krachtigste.

DAG 1 - Jones startte met zijn studenten te vertellen dat de democratie de nadruk leggen op het individu en dat, zo vertelde Jones, is een enorm nadeel. Het doel van de nieuwe beweging The Third Wave was dan ook om de democratie uit te bannen.

Hij begon met simpele dingen; rechtop zitten in de schoolbank met handen op de tafel en voeten naast elkaar, opstaan om een vraag te stellen of te beantwoorden in drie woorden en daarbij te starten met ‘mr. Jones’. Hij drilde de leerlingen te gaan staan wanneer hij binnenkwam en hem gezamenlijk te begroeten: ‘Good morning, mr. Jones’. Hij versterkte zijn eigen rol door op te treden als een autoritaire leider. Het resultaat was dat zijn lessen een stuk efficiënter verliepen.

DAG 2 – Jones werd bij binnenkomst door de leerlingen verrast door gezamenlijke klassikale begroeting: ‘Good morning, mr. Jones’. Jones slaagde erin de klas om te vormen tot een hechte groep (niet langer individuen) met een enorm gevoel voor discipline en gemeenschapszin. De klas kwam met een gezamenlijk motto: ‘Kracht door discipline. Kracht door eenheid’. Jones leerde zijn studenten een groet die enigszins op de Hitlergroet leek. Hij droeg de klas op elkaar elke keer te zo groeten wanneer ze elkaar tegenkwamen. Ze gehoorzaamden allemaal aan dit bevel. Op niet-navolgingen stonden ook straffen; je werd verbannen naar de bieb en uit de beweging gezet. Als beloning voor deelname kreeg je een goed cijfer voor het vak. Wanneer je weigerde een onvoldoende.

DAG 3 – Het experiment ging nu al een eigen leven leiden. Er kwamen meer leuzen: ‘Kracht door actie. Kracht door trots’. Lidmaatschap was een optie maar iedereen werd zonder bedenkingen lid. Andere studenten van de school wilden ook lid worden. Let wel, dit waren studenten die niet in de geschiedenisklas van Jones zaten maar toch zijn les bijwoonden. De klas groeide van 30 naar 43. Jones instrueerde de studenten hoe nieuwe leden te werven en hen de mores bij te brengen. Op het eind van dag 3 stelde de beweging meer dan 200 leden! Iedereen kreeg een lidmaatschapskaart. Iedereen kreeg een speciale opdracht zoals een logo of banier ontwerpen voor de beweging. Een andere opdracht was werken aan een schimmig project om ‘de democratie te verdrijven’. Het weren van niet-leden in de klas hoorde er ook bij. Een forsgebouwde leerling fungeerde als bodyguard voor Jones. Jones wees de leerlingen erop dat The Third Wave geen schoolproject was. Integendeel, het was een allesomvattend concept en de regels golden dus ook  buiten school en zelfs thuis. Ook Jones was verrast toen leden hun klasgenoten of vrienden aangaven wanneer deze betrapt werden op het niet navolgen van de regels.

Dag 4 – Meer en meer studenten raakten steeds nauwer betrokken bij de beweging; hun discipline en groepsloyaliteit was buitengewoon groot. Tegelijkertijd was er een actiegroep gevormd als reactie op The Third Wave. Dat leidde tot onderlinge knokpartijtjes. Andere leraren klaagde dat hun leerlingen spijbelden om maar bij Ron Jones zijn klas te kunnen zijn. Ouders werden ongerust. Een van hen, een voormalig krijgsgevangene in Duitsland, sloeg het lokaal kort en klein. Dit overziend besloot Jones het experiment af te breken. Hij verloor de controle over het experiment en merkte dat ook hij erin meegesleept werd. Jones deelde mee dat The Third Wave een onderdeel was van een nationale beweging. De dag daarop, vrijdag, zou de presidentskandidaat van The Third Wave op de televisie een persconferentie geven en aankondigen dat hij deelnam aan de race om het Witte Huis. Hij droeg de studenten op deel te nemen aan een grote bijeenkomst om hier getuige van te zijn.

Dag 5 – Op vrijdagmiddag verzamelden de ruim 200 deelnemers zich in de grote aula van de school. Ze brachten de voorgeschreven groet en riepen tezamen de leuzen. Er stond een tv klaar maar op de buis was alleen ruis te zien. Na een paar minuten verzamelde een student genoeg moed om te vragen of het allemaal nep was geweest. Jones vertelde dat ze hadden deelgenomen aan een experiment om het zaad van fascisme te zaaien en te laten ontkiemen. Met zijn allen hadden ze bereidwillig een gevoel van superioriteit ontwikkeld net als de Duitse burgers ten tijde van nazi-Duitsland. De studenten kregen een uitbrander omdat ze niet herkend hadden wat er gaande was terwijl ze nota bene bezig waren het fascisme te bestuderen. Hij vertoonde als afsluiting een film over het nazi-regiem.

De parallellen anno nu

Veel elementen die Jones gebruikte in The Third Wave werden ook gebruikt door de nazi’s en ja, nu ook door het totalitaire bewind van de Staat DDR Nederlanden.

Ron Jones introduceerde slogans die een gevoel van saamhorigheid moesten oproepen. Nu bombardeert het regiem de bevolking met leuzen: Samen Helpen We Covid De Wereld Uit, Niet Voor Jezelf Maar Voor De Ander, Stop Covid, afijn, u kent het wel.

Het regiem gebruikt oorlogsretoriek; gezamenlijk de vijand verslaan, het gevecht tegen covid, we zijn in oorlog, allemaal samen erdoor of allemaal samen ten onder. De ‘stoottroepen’ (de zorg) in de voorste linies van de strijd. Onze jongens en meiden geven alles. We zien soldaten compleet met mondluier ziekenhuizen in marcheren.

Op internet en in de msm duiken jonge en aantrekkelijke mensen op die met volle inzet in de voorste linies strijden of zich enthousiast en vrolijk conformeren aan de nieuw gedragscode.

Er verschijnen logo’s en motto’s die de burgers aanzetten tot volgzaamheid en gehoorzaamheid. Precies als ook op de school van Jones waar posters werden opgehangen met het symbool en de motto’s van de beweging. En ja, precies zoals ook de nazi’s het deden.

Net als Jones deed, introduceert het regiem nieuwe gedragscodes; hou 1,5 meter afstand, geef de achter- de-ellenbogen-groet, blijf thuis, draag een mondluier, vermijd drukke plaatsen, enzovoorts, enzovoorts. Allen die zich eraan houden zijn herkenbaar als lid van de groep. Zij die dat niet doen staan dus buiten de groep en zijn kandidaat om verraden te worden bij de autoriteiten. Buren verraden hun buren, zorgmedewerkers verraden hun cliënten bij de directie, samenscholende jongeren worden verraden en opgepakt als criminelen. Er ontstaat tweedracht; Wij de Gelovigen tegen de minderwaardige andersdenkende vertegenwoordigd door organisaties als Viruswaarheid, World Doctors Alliance, Jensen, CSTV, etc., etc.. Allemaal exact als Jones’ studenten die hun klasgenoten verraadden en de protestgroep die ontstond tegen The Third Wave. En inderdaad, net als destijds in nazi-Duitsland en onder de fascisten in Italië.

Het regiem formuleert een gezamenlijk doel waaraan alles ondergeschikt wordt gemaakt; persoonlijke relaties, onder gejuich van de massa gedwongen sluiting van bedrijfstakken voor ‘het goed van het algemeen’, hoe je je werk moet doen, hoe je je thuis dient te gedragen, wie wel en niet in je social bubble mag hoeveel dan. Jones deed hetzelfde; de nieuwe gedragscode gold niet alleen op school maar ook daarbuiten en zelfs thuis. Ook daar kwamen relaties tussen studenten onder druk te staan.

Kortom, de overeenkomsten tussen Jones experiment en de strategie van het huidige regiem valt op geen enkele wijze te missen of te ontkennen.

Conclusie

In slechts vijf dagen slaagde Ron Jones erin een fors deel van de studenten van de Cubberly High School te overtuigen van de meerwaarde van The Third Wave. Zijn middelen waren beperkt maar het resultaat was in gelijke mate zowel spectaculair als schokkend.

The Third Wave, een oefening in fascisme, werd later bestempeld als onethisch. Dat zal, maar het is tevens, net als de experimenten van Milgram en Zimbardo een enorme waardevolle les en tegelijk een waarschuwing in hoofdletters aan ons allen. Wat ze gemeen hebben is het onthutsende gemak waarmee mensen te sturen zijn, hun bereidheid om eigen normen en waarden los te laten en anderen leed te berokkenen.

De burgers van de Staat DDR Nederlanden zijn in de achterliggende maanden klaargestoomd om een totalitair, fascistisch regiem te omarmen. De formule is talloze malen met succes gebruikt; door nazi’s onder Hitler, fascisten onder Mussolini, door Mao Zedong, Stalin en nog meer van dat fraai volk.

Het Nederlandse regiem draagt op dit moment alle kenmerken van een totalitaire dictatuur. In een totalitair systeem wordt de gehele maatschappij ondergeschikt gemaakt aan één staatsidee. De politiek doordringt de samenleving tot in de kleinste hoeken en gaten. De richting die het bewind propagandeert is de enige manier om te komen tot een betere toekomst. Alternatieven worden afgewezen, bestreden, belachelijk gemaakt. Alle aspecten van het maatschappelijk leven worden op het staatsidee afgestemd; politiek, cultuur, godsdienst, mediapropaganda, censuur, sociale omgangsvormen, gezondheidszorg, onderwijs en uiteraard ook de economie. Allemaal zijn ze ten diepste doordrongen en vergiftigd door het regiem. Schade of leed is geen schade of leed maar slechts een offer dat blijmoedig gebracht moet worden voor een nieuwe, stralende toekomst.

Daarnaast zijn er nog andere kenmerken zoals het buitenspel zetten van het parlement en de manipulatie van de rechterlijke macht, de corruptie en vriendjespolitiek binnen het regiem en de zelfverrijking van hen die het regiem dienen.

Tenslotte het belonen en straffen; zij die die enthousiast steun geven krijgen de mooie baantjes of worden als lichtend voorbeeld naar voren geschoven. De gehoorzamen worden met rust gelaten, krijgen financiële steun. Zij die zich niet gedragen of zich niet willen laten vaccineren, worden paria’s, sociaal verworpenen, door het regiem uitgesloten van bepaalde activiteiten.

Alles maar dan ook letterlijk alles, voldoet op dit moment aan de criteria van een volwaardige totalitaire dictatuur.

We missen alleen nog een verplicht Covid-leerboekje zoals het Chinese Rode Boekje, doodseskaders, openlijke razzia’s en interneringskampen. Maar wat niet is, kan nog komen uiteraard. Er is namelijk niets wat de Staat DDR Nederlanden beneden haar waardigheid acht om haar doelen te verwezenlijken.

Je maintendrai, zo luidt het wapenschild van de Staat DDR Nederlanden. Ik zal handhaven. Inderdaad. En ongeacht de kosten. Ook dat is een kenmerk van de dictatuur.

 

Ik wens u wijsheid,
Karel Nuks

ZIE OOK:

STOF TER OVERDENKING – Deel 2: Het Stanford prison experiment

STOF TER OVERDENKING – Deel 1: Het Milgram-experiment

 

0 0 Stemmen
Artikelbeoordeling

Dit supertooltje "Internet Download Manager" kan ALLE video´s downloaden van iedere website. Weg met die censuur!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
3 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
3
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x