NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol

Roep artsen van OMT ter verantwoording: Klaag ze aan bij de tuchtcommissie!

De regering en het OMT heeft een stuitend gebrek aan visie en dient ter verantwoording geroepen te worden.

Corona is voor een gemiddelde Nederlander zonder comorbiditeit, zonder onderliggende ziekte volstrekt onschuldig. Een gemiddelde Nederlander loopt geen enkel risico, zeker onder de 60 jaar.

Inmiddels kost het hele verhaal meer dan € 90 miljard in 6 weken tijd, dat is 1000 euro per week voor iedere Nederlander. Ieder gezin is dus inmiddels 25-30 duizend euro kwijt. De 90 miljard die verspild is had gebruikt kunnen worden om de kwetsbaren te beschermen. Nu worden de onkwetsbaren opgesloten en de wel kwetsbaren in een oneindig durende quarantaine gedwongen.

Er wordt eenzijdig en met oogkleppen gekeken naar de coronazieken, de lange termijn gevolgen voor de gezondheid van andere patiënten lijkt volledig uit het oog verloren.

Ten gevolge van de faillissementen, de armoede en de schuldsaneringen gaat dermate gezondheidsverlies optreden dat het aantal verloren levensjaren schrikbarend hoog zal zijn. Langdurige armoede is namelijk een veel dodelijker ziekte dan corona.

Daarnaast staan er ook mensen op de wachtlijst die eerder gaan sterven door uitstel van behandeling.

De psychische klachten, de kindermishandeling en andere ellende binnenshuis door het opgesloten zitten nemen inmiddels zeer schrijnende vormen aan.

Het totale verlies aan levens en verlies aan kwaliteit van leven ten gevolge van de lockdown is heel hoog. Dit verlies en levens zal veel hoger worden dan de kleine kans op levenswinst die wij misschien zouden kunnen boeken met de lockdown. ( In de gezondheidszorg rekent men met Quality Adjusted LifeYears, afgekort QALY. Het gebruik van QALY is de meest eerlijke methode die er is. Indien iemand beweert dat QALY geen goede methode is om waarde van een leven te berekenen kan dat gezien worden als een vorm van fascisme. Dan weeg je namelijk het leven van een groep (de bejaarden) zwaarder dan van een andere groep (de toekomstige werkelozen).

Aanvankelijk verwarde de WHO de case fatality rate (CFR) met de infection fatality rate (IFR) en sprak van een mortaliteit van 4%. Onze regering en het OMT leek deze vergissing niet op te merken, deed in paniek andere landen na  en deed acuut het hele land op slot.

Van veel groter belang dan de CFR is de IFR, dit is de echte dodelijkheid.  Na lang wachten werd half april duidelijk dat de IFR, de mortaliteit relatief wel mee viel, nog geen fractie van 4% waar de WHO oversprak. De vlag kon uit maar geen woord hierover in het Nederlandse nieuws, die liet liever beelden van massagraven zien. Slecht nieuws verkoopt blijkbaar beter.

Verder is ander goed nieuws dat inmiddels duidelijk dat er enorm veel comorbiditeit is onder de mensen die zijn overleden. De gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden aan corona is hoger dan 80 jaar. Dit is een volstrekt normale gemiddelde levensverwachting voor iemand met comorbiditeit, ook zonder corona.

Gezien de combinatie van de lage IFR en de gemiddelde leeftijd van overlijden is het verlies aan levensjaren ( de QALY) dus zeer beperkt. Het verlies aan QALY ten gevolge van de lockdown zal vele, vele malen hoger worden dan de winst door de lockdown.

Verder is het doel van afremmen van de besmetting al twijfelachtig, wat wil men eigenlijk mee bereiken als je daarnaast ook groepsimmuniteit wil bewerkstelligen? Het heeft alleen zin als je het risico wil nemen om te wachten op een werkende behandeling. Die kans lijkt erg klein op korte termijn. Het aantal levensjaren dankzij de behandelingen op de intensive care zijn hooguit een paar 1000 QALY, ook verwaarloosbaar ten opzichter van het verlies aan de vele tienduizenden QALY die de armoede gaat veroorzaken. Het niet overbelasten van de gezondheidszorg is dus ook geen valide argument.

Daarnaast wordt ook duidelijk uit vergelijking met Zweden, en deelstaten in Duitsland dat de meerwaarde van een strenge lockkdown op de transmissie  (de besmettelijkheid of de R0 waarde) beperkt is ten opzichte van een milde lockdown.

Ook was vanaf begin april uit onderzoek duidelijk dat transmissie alleen binnenshuis plaatsvindt en niet buitenshuis. Dit besef lijkt niet door te dringen, de tennisbanen en voetbalvelden zijn nog gesloten en de politie deelt nog steeds enthousiast boetes uit.

Een lockdown heeft dus én weinig effect, en als het al effect heeft op de snelheid van overdracht van het virus, betekent dit dat je het probleem aan het rekken bent.

Alle nieuwe data rondom de IFR en de R0 waren half april beschikbaar. De eerste paniekreactie van het OMT en Rutte in maart was misschien nog te verdedigen. Het niet opheffen van de lockdown vanaf half april kan gezien worden als een ernstig misdrijf waardoor vele doden gevallen.

Zie ook deze twee links om te zien dat het nut van de lockdown beperkt is en niet in verhouding staat met de maatregelen die nu genomen worden.


Ben je teleurgesteld heb je gezondheidsschade of financiële schade opgelopen door de lange wachtlijsten of door faillissement?

Start een tuchtzaak of letselschade tegen de artsen van de OMT.

Download een leeg klaagschrift via deze site of gebruik het voorbeeld.

Download Klachtenformulier
Dit is de website van het Tuchtcollege Gezondheidszorg

https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht


Dit is het voorbeeld dat u direct kunt kopiëren en overnemen.

KLAAGSCHRIFT

Indien u niet namens u zelf klaagt maar namens een ander:
Dient een klacht in namens alle slachtoffers van Nederland qua gezondheid, levensverwachting en financiële schade en persoonlijke schade door….

Dient een klacht in tegen de arts
Naam en voorletters :

Aan de klacht liggen de volgende feiten ten grondslag:
Dhr./Mw …….heeft een behandeling ingesteld, te weten de lockdown. Wat hem wordt verweten is het niet staken van de behandeling op het moment dat duidelijk werd dat de schade groter was dan de winst. De eed van Hippocrates is hiermee overschreden; primum non nocere, gij zult in eerste instantie niet schaden.

Ik verwijt de aangeklaagde, kort samengevat, dat hij/zij …heeft een behandeling geadviseerd aan de regering waarvan inmiddels voldoende duidelijk is, of voldoende twijfel is gerezen, dat deze meer schade toebrengt dan het oplevert.

Aanvankelijk was er veel onduidelijk maar inmiddels is te berekenen dat dat meer levensjaren (QALY) verloren gaan dan er gewonnen worden. Hieruit volgt dat de behandeling , te weten de lockdown per acuut gestopt diende te worden.

Langzaam maar zeker komt er meer duidelijkheid over dodelijkheid van het virus. Wereldwijd wordt middels steekproeven de dodelijkheid, te weten de IFR, duidelijk. Deze is minder erg dan aanvankelijk gedacht.

Verder wordt ook wereldwijd de besmettelijkheid duidelijk, de R-waarde. Hieruit blijkt dat de meerwaarde van de lockdown waarschijnlijk beperkt is op de R-waarde. Factoren als luchtvochtigheid en superspreadevents zijn van dermate grote invloed dat de meerwaarde van de overige verplichtingen zoals sluiten van winkels beperkt is.
Dit blijkt mede uit vergelijking met landen als Zweden, deelstaten Duitsland en verschillende staten in Amerika.
https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus/
https://groene-rekenkamer.nl/11692/het-duurste-feestje-ter-wereld/

Verder wordt langzaam maar zeker bekend wat de meerwaarde is van een opname op de IC, namelijk percentages patiënten die het overleven en de te verwachten winst op de QALY. Het aantal gewonnen levensjaren door het niet overbelasten van de gezondheidszorg is te vinden in de berekening hieronder.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8230775/Is-proof-live-saving-ventilators-actually-deathtraps.html
https://www.ntvg.nl/artikelen/de-eerste-honderd-opgenomen-covid-19-patienten-het-elisabeth-tweesteden-ziekenhuis/volledig

Als bijwerking van de behandeling, de lockdown, zijn er de de negatieve bijeffecten op de levensverwachting van patiënten die nu op de wachtlijst staan. Daarnaast zijn er ook effecten op de levensverwachting van mensen die in de toekomst in armoede en schuldsanering belanden. Er wordt alleen gesproken over de economie, zelden over de gezondheidseffecten van een slechte economie. Het verlies aan QALY door de lockdown ziet men niet terug in de berichtgeving van het RIVM of OMT. Een goede onderbouwing van het advies aan de regering met afweging van de bijeffecten is nergens te vinden.
Aangezien de som (gewonnen QALY door de lockdown - verloren QALY door complicaties van de lockdown) aannemelijk of vermoedelijk negatief is diende de behandeling per acuut stopgezet te worden, minimaal vanaf de datum dat IFR bekend werd, nameijk voor 20 april.
…. heeft dit of onvoldoende begrepen of genegeerd en daarmee ernstige schade toegebracht aan de Nederlandse bevolking met zijn adviezen aan de regering.

Berekening
Het menselijk leven heeft een prijs. Deze prijs wordt dagelijks bepaald door zorgstelsels aan de hand van de Incremental cost effectiveness ratio (ICER). Nederland is gewoonlijk bereid € 80.000 te besteden om iemands leven een jaar te verlengen. Op basis van het concept Quality Adjusted Life Years (QALY) wordt berekend of een persoon met kanker nog steeds recht heeft op immunotherapie of dat een oudere persoon nog steeds recht heeft op een harttransplantatie o.i.d.

Aangezien dit de enige maatstaf is ter beoordeling van de lockdownmaatregelen kan men met deze berekening de winst aan levensverwachting als gevolg van de lockdown inschatten en vergelijken met de kosten.

Daartoe moeten we een paar dingen weten:

a) totale kosten van de lockdown;
b) hoeveel levensjaren waarschijnlijk verloren gaan zonder de lockdown
c) hoeveel levens gaan verloren, zelfs met een goed uitgevoerde lock down.
d) hoeveel levensjaren waarschijnlijk verloren gaan als een negatieve bijwerking van de lockdown;

De kosten per levensjaar behaald door de lockdown zijn dan: a / (b-c -d).

Eerst de kosten. Het economische verlies volgens schattingen gaat bijna exponentieel snel omhoog . Aanvankelijk dacht het CPB bedraagt 1,2-7,7% verlies in de economie en het IMF kwam uit op 7,5%. Inmiddels wordt gesproken van 90 miljard. Deels ligt dit aan kosten binnen Nederland, deels door de problemen buiten Nederland.
Om te berekenen hoeveel levensjaren verloren gaan zonder de lock down, moeten we de crude mortality rate (CMR) en het Infectio Fatality rate (IFR) kennen. (Tot voor kort was de aandacht alleen gericht op de Case Fatality Rate, de CFR. )

Onlangs zijn de eerste gegevens bekend geworden onder andere in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Californië. Als ze correct zijn, ligt de IFR tot nu toe tussen 0,1-1%, wat betekent dat corona ongeveer 1-10 keer dodelijker is dan de griep. Op dit moment gaat men meer en meer uit van een mortaliteit, een IFR van ongeveer 0.4 %.
Laten we ook aannemen dat 50% van een land besmet raakt, want dat is wat er gebeurt bij een forse griep.
Voor Nederland zou dit betekenen dat van de 17 miljoen mensen er ongeveer 34.000 zouden sterven. De gemiddelde leeftijd van degenen die waarschijnlijk zullen overlijden is meer dan 80 jaar en de levensverwachting van een 80-jarige- gezien de comorbiditeit van deze populatie - maximaal 2 jaar. Dus 34.000 x 2 = ongeveer 68.000 levensjaren gaan verloren door de corona in Nederland in totaal.

Het doel van de lockdown is niet zozeer om rechtstreeks levens te redden, maar om de curve van de verspreiding van corona-gevallen af te vlakken, zodat het zorgstelsel niet overbelast raakt. Er gaan dus sowieso ongeveer 34.000 levens verloren, alleen later. Bij overbelasting van de zorg moeten mensen die anders met behulp van de beademingsapparatuur zouden kunnen overleven, naar huis worden gestuurd. Bij een adequate triage zouden mensen met een overlevingskans van 10% dan geen ziekenhuisopname krijgen. Stel dat 20.000 mensen naar huis zijn gestuurd met een fles zuurstof en medicatie, waarvan 2.000 anders door beademing op de intensive care gered hadden kunnen worden. Er gaan dan in totaal 36.000 in plaats van 34.000 mensen dood.
Gezien de slechte kwaliteit van hun gezondheid na ziekenhuisopname en intensive care, wordt hun QALY echter geschat op één jaar. Kortom: de lockdown, die overbelasting voorkomt, maakt meer ziekenhuisopnames mogelijk en scheelt daarmee zo’n 2000 QALY.

Hoeveel mensen zullen sterven als een negatief neveneffect van de lockdown? We gaan ervan uit dat mensen werkloos zullen worden en in de schuldsanering komen. Het leven van arme mensen is ongeveer 6 jaar korter dan dat van rijke mensen. Dit komt omdat arme mensen meer stress, een ongezonde levensstijl en gevallen van zelfmoord hebben. Laten we voor het gemak aannemen dat elk jaar werkeloosheid twee weken afneemt van iemands levensverwachting. Gezien het beloop in Amerika zou de werkloosheid makkelijk kunnen oplopen tot 6%. Dit betekent dat 250.000 mensen die 2 jaar werkloos zijn, ongeveer 20.000 QALY zullen verliezen . Verder komen daar nog bij de sterftes bij door uitstel van behandeling, minimaal 10.000 QALY. Daarnaast nog verlies van levenskwaliteit van 17 miljoen Nederlanders die twee maanden opgesloten hebben gezeten. 17 miljoen keer x 1% kwaliteitsverlies x 2 maanden = 28.000 verloren QALY.

(International comparators and poverty and health in Europe
BMJ 2000; 321 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.321.7269.1124 (Published 04 November 2000)
https://www.trouw.nl/nieuws/waarom-is-die-gezondheidskloof-toch-zo-hardnekkig~b98ae44d/

Sommige cijfers zijn ruwe schattingen. Het doel is om de zaken in perspectief te plaatsen. Een extra vergelijking kan daarom zinvol zijn. Als iedereen in Nederland zou stoppen met roken en afvallen, zou er jaarlijks 1 miljoen levensjaren worden bespaard. Dit is 29 keer het aantal totaal verwachte verloren levensjaren door corona. Ieder jaar.
Waarom adviseerde het RIVM hier geen acute lockdown en opsluiten van mensen om af te vallen en te stoppen met roken?

Conclusies
de totale kosten gaan inmiddels 90 miljard bedragen. Dus zelfs als we geen rekening houden met de negatieve neveneffecten, liggen de gemaakte kosten per gewonnen QALY op ongeveer € 45.000.000 Dit is meer dan de € 80.000 die Nederland doorgaans bereid is te besteden voor een gewonnen levensjaar. Waarom? Door verder de cijfers te bekijken, kunnen we vaststellen dat een lockdown meer QALY zal kosten dan het zal redden. Er wordt vaak gezegd better save then sorry ter onderbouwing van het starten van de lock down. Het omgekeerde geldt nog veel sterker voor het opheffen van de lockdown.

….. heeft deze berekeningen veronachtzaamd en alleen oog gehad voor Coronapatiënten. Dit is naar mijn mening een grove schending van de eed van Hippocrates.

Datum :
Naam klager:

Handtekening :

5 2 Stemmen
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments

Klik hier en lees wat een VPN voor u kan betekenen!

We hebben uw hulp hard nodig

Ondersteun je immuunsysteem!

Laatste nieuws

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x