GOEDE ZORG? MIJ EEN ZORG!

Wanneer er één beroepsgroep een centrale rol speelt in de coronahoax is het wel ‘de zorg’. De zorg is zo’n sector waar je in terecht komt omdat je daar een bewuste keus voor gemaakt hebt. Een zeker idealisme zal daarbij zeker een rol spelen. Je wordt niet per ongeluk arts of verpleegkundige, toch?

Het regime schuift de zorg naar voren als de onverschrokken redders van levens die zich in het aanzicht van de vijand onbevreesd in de strijd werpen. De msm berichten over hoe zwaar ze het hebben, hoe druk ze het hebben, water van hen gevraagd wordt. En ja, met name de mensen op de werkvloer voelen de extra druk van alle regelzucht als gevolg van de angstzaaierij. Bovendien, elk personeelslid met een kuchje zit direct thuis wat de druk nog verder verhoogt. En ja, wanneer je echt getroffen wordt door het virus, geen pretje. Niemand zal dat ontkennen. En ja, wanneer je het goed te pakken hebt gehad, kost het tijd om er bovenop te komen. Maar ja, is een acute hernia, dubbele longontsteking, hartaanval, zwaar auto-ongeluk of een hersenbloeding wel een pretje dan? En kost dat géén tijd om daar bovenop te komen?

Het is meer dan tijd om de rol van de zorg eens kritisch onder de loep te nemen. Want ook daar, de massa loopt naadloos in het padje uitgestippeld door het regime.

Hoe het begint? Met wc-papier

Artsen leggen, net als politici en (politie)ambtenaren een eed af. Politici en politie op de Grondwet, artsen leggen de eed af van Hippocrates. Die eed, vernoemd naar een oud-Griekse arts, is feitelijk een belofte waar de patiënten op moeten kunnen vertrouwen; hun belang staat voorop. Tevens is het een morele verplichting om bepaalde beroepsregels in acht te nemen.

In de tweede alinea staat: ‘Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen’. KNMG en VSNU gebruiken een variant. Daarin staat letterlijk: ‘Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.’ (Bron: Nederlandse artseneed, KNMG, klik hier.)

Gezinsverpakking wc-papier

Wereldwijd toonaangevende medisch-ethische gedragsregels vinden we in de Declaration of Geneva (1948). Daar staat letterlijk in: ‘Ik zal niet toestaan dat overwegingen van leeftijd, ziekte of gebrek, (geloofs)overtuiging, etnische achtergrond, geslacht, nationaliteit, politieke gezindheid, ras, seksuele oriëntatie of sociale achtergrond mijn plicht jegens mijn patiënt zal belemmeren. Ik zal het respect voor het menselijk leven vanaf het prilste begin respecteren. En zelfs onder dwang zal ik mijn medische kennis niet gebruiken in strijd met de humanitaire wetten’.

Een pakhuis met wc-papier

De Verklaring van Helsinki is opgesteld door de World Medical Association. De Verklaring, voor de (Engelstalige) tekst, klik hier gaat over verantwoord geneeskundig wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld medicijnonderzoek. Ook hier staat het belang van de patiënt/proefpersoon voorop. Het belang van de patiënt/proefpersoon weegt altijd zwaarder dan het belang van het onderzoek. Verder moet het onderzoek berusten op bewezen deugdelijke wetenschappelijke principes. Daar hoort bij het doorlopen van nauw omschreven testprocedures en onderzoek naar schadelijke bijwerkingen op korte en lange termijn.

Tenslotte hoort de deugdelijkheid van het onderzoek getoetst te worden door commissies die zelf geen belang hebben bij het onderzoek. Voor wat betreft het ‘vaccin’, voor meer info klik hier, is geen van deze principes gevolgd.

Tenslotte zijn daar nog de Neurenbergse principes. Wanneer je in opdracht van superieuren (of overkoepelende organen) geacht wordt misdrijven tegen de menselijkheid te plegen, ligt een morele keuze voor dat bevel als het enigszins mogelijk is niet op te volgen.

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”] [/lgc_column]

Zo de wind waait, waait mijn jasje

Welke eed artsen ook afleggen, welke fundamentele verklaring je ook neemt, overal staat voorop het belang van de patiënt, het respect voor de patiënt en het geen schade toebrengen aan de patiënt.

Maar welke arts kan met eer en geweten zeggen dat afschalen van zorg geen schade doet aan zijn/haar patiënten? Welke arts kan overeind houden dat hij/zij andersdenkenden in hun waarde laat en hun wensen respecteert? Om op audiëntie te mogen moet ook een andersdenkende zich in de meest rare kronkels wringen zoals buiten wachten, afstand houden, mondluier dragen, etc., etc.. Hoezo respect? Welke arts kan overeind houden dat er geen schade ontstaat voor patiënten wanneer nota bene politici (sic!) de behandelvolgorde van patiënten bepalen? Welke arts kan met droge ogen toestaan dat politici op hun stoel gaan zitten en bepalen wat wel en wat geen ‘noodzakelijke zorg’ is? Welke arts kan zich nog in de spiegel aankijken wanneer een nog net niet terminale diagnose is gesteld is maar de wederhelft van de patiënt wegens ‘het gevaar’ niet bij het gesprek aanwezig mag zijn? Welke huisarts heeft in zijn/haar praktijk meer coronadoden dan doden aan kanker en/of hart- en vaatziekten? Statistisch gaat ruim 54% namelijk dood aan een van die twee. (Bron: CBS -langjarig gemiddelde 2000-2019) Welke huisarts ziet minder patiënten met schadelijke nevengevolgen van de maatregelen dan echte coronapatiënten? Dus (huis)artsen, meldt u zich maar wanneer die beweringen niet kloppen.

De conclusie is helder. De manier hoe de overgrote meerderheid van artsen handelt, schendt elk fundamenteel verdrag, elke eed. In die zin zijn ze geen haar beter dan het grondwetverkrachtende regime.

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”] [/lgc_column]

Kleverig bureaucratisch plakband, red tape

Wanneer iemand overlijdt, start er een hele procedure vastgelegd in de Wet verklaringen van overlijden. De arts moet persoonlijk het overlijden vaststellen en doorgeven aan de burgerlijke stand. De oorzaak van het overlijden gaat in een gesloten enveloppe en via de Inspecteur der Volksgezondheid naar, jawel, Hugo de Jong (Minister VWS). Hij bepaalt of die enveloppe al dan niet rechtstreeks naar het CBS gaat. Of die enveloppe gesloten blijft bij de tussenstop is de vraag uiteraard.

De Wet verklaring van overlijden noemt de overlijdensverklaring maar het lijkt een goed bewaard staatsgeheim. Een Nederlandse blanco overlijdensakte met toelichting bleek onvindbaar op het www.

Wel stond er een instructie over op de CBS-site. ARDS staat voor Acute Respiratory Distress Syndrome (Acuut ademnood syndroom). Drie dingen vallen op. (1) Covid neemt, uiteraard, een zéér prominente plek in. (2) Er is een duidelijke instructie wanneer de oorzaak corona moet zijn. Alternatieve oorzaken van ARDS worden nauwelijks genoemd zoals bijvoorbeeld sepsis. Dat is een zware, wijdverspreide infectie. Een andere oorzaak kan zijn het inademen rook of chemische stoffen. Een ernstige longontsteking is er ook eentje. Verder nog zwaar trauma aan hoofd, borst of elders of ontsteking van de alvleesklier, enzovoorts, enzovoorts. (Bron: Mayo Clinic) Tenslotte (3), links onderin onder 2: ‘Bijkomstige, bij overlijden nog bestaande ziekten en bijzonderheden die tot de dood hebben bijgedragen, doch niet met de onder 1 genoemde ziekten (waaronder corona) in causaal verband staan.’ Wat staat hier eigenlijk? Nou, stel dat de overledene ook een hartkwaal had of terminaal was van kanker. Dat heeft geen direct verband met corona. Dan moet, volgens deze instructie, corona als doodsoorzaak worden opgegeven.

Kortom, het CBS instrueert in opdracht van het regime artsen om valsheid in geschrifte te plegen. Wat dat inhoudt, leest u hier. En zo moffelt het regime, met bereidwillige medewerking van artsen zware onderliggende aandoeningen op bureaucratische wijze onder het tapijt. Op Viruswaarheid staat een veel uitgebreider verhaal met veel meer toelichting. Klik hier. Het onderzoek waar zij naar refereren geeft aanleiding tot diepe zorg. Zorg over hoe zorgvuldig het formulier überhaupt wordt ingevuld.

Stelt de arts zelf doodsoorzaak niet vast, dan wordt die vastgesteld door een instituut aangewezen door ‘het bestuurscollege’, lees het regime. In de praktijk is dat een gemeentelijke lijkschouwer. Wie zou hem/haar instrueren?

Samenvattend, het regime misbruikt allerlei mogelijkheden om de statistieken te manipuleren. Het CBS is niet meer dan een buikspreekpop van het regime en stuurt artsen met de instructie bewust een bepaalde kant op. En artsen, nota bene vertrouwenspersonen, laten zich leiden door bureaucraten en technocraten in plaats van hun werk naar eed, eer en geweten uit te voeren.

[the_ad id=”40889″]

Ze zijn in de wieg gelegd voor cipier, tierelierelier (2x)

Hun rammelaar was een sleutelbos; Ze spelen nu diefje zonder verlos; Dat geeft hen veel plezier, tierelierelier. Een lied vrij naar Jaap Fisher maar nu het lijflied van wat voorheen verzorg- en verpleeginrichtingen werden genoemd. Nu zijn het semi-open penitentiaire inrichtingen waar elke stap van de ‘cliënten’ en de schaarse toegelaten bezoekers met haviksogen wordt gevolgd. Een jaar geleden stond op de website van Actiz, de overkoepelende organisatie voor dit soort clubs het volgende: ‘Goede zorg is méér dan de afwezigheid van ziekte’. Tot zover de ronkende slogan van Actiz. Want het beeld is 180 graden omgedraaid: ‘Zorg is het vreugdeloos rekken van het leven.’

We kunnen rustig stellen dat de levensavond van ruim 200.000 ouderen grondig is verrinneweerd. Een fors percentage van hun laatste jaren vergald door leeghoofdige, slaafse directies en medewerkers in opdracht van het regime. Ze komen NIET op voor (de rechten van) hun cliënten en er is geen woord van protest vanuit directies of overkoepelende organisaties richting het regime. Zelfs geen symbolische gang naar de rechter uit naam van hun cliënten. Nee, sterker nog, ze doen er met graagte en enthousiasme vaak nog een schepje bovenop. En wat is het gevolg? Er gaan nog steeds mensen dood. Als altijd. Want in dergelijke instellingen is het geboortecijfer nu eenmaal laag en het sterftecijfer hoog. Maar ze doen alsof er in al die voorgaande jaren géén mensen doodgingen en dat hun ‘cliënten’ nu uitsluitend en alleen sterven aan corona. Nepnieuwsverspreiders en zelfgenoegzame potentaten maken de dienst uit in die gevangenissen.

Ze claimen, hoe is het mogelijk, dat ze zéér begaan zijn met hun ‘cliënten’. Wanneer je zo begaan bent met je ‘cliënten’, waarom gaat het voltallig personeel inclusief directie dan niet ook in quarantaine wanneer er weer eens een ‘cliënt’ wat verhoging heeft of een loopneus? ‘Attentie alle medewerkers. Hier volgt een mededeling van de directie. Voor de komende 10 dagen mag niemand het pand verlaten. Ook medewerkers niet. In het magazijn staan britsen op voorgeschreven afstand. Mondluierplicht 24/7. Er zijn twee douches beschikbaar. Maaltijden worden verstrekt. Over 10 dagen mag het personeel naar huis, gesteld dat er geen nieuwe besmetting wordt vastgesteld’. Reken maar, dan zijn de rapen gaar en mekkert het voltallig personeel over zijn/haar rechten.

Sommigen zullen claimen dat ze het met al die maatregelen niet eens zijn. Dat zal. Maar wanneer je slaafs opvolgt wat de directie dicteert, is het effect voor je ‘cliënten’ hetzelfde.

[the_ad id=”35001″]

Eigen waarneming

Ik realiseer me dat mijn blikveld beperkt is. Dat geldt voor iedereen behalve voor het regime uiteraard. Die wanen zich alziende semi-goden. Ze wijzen, met de blinde arrogantie die goden toekomt, belangrijke nieuwe en aanvullende informatie van de hand wanneer deze niet in hun straatje past.

Wat gebeurde er in onze eigen kring? Om te beginnen vier gevallen van kanker sinds maart. Een vrouw van 56 - baarmoederkanker (dood). Een man van 80 - leukemie (dood). Een man van 54 – hersentumor (nog 4 maanden te leven), 78-jarige man – longkanker (nog een half jaar te gaan).

Dan was er een vrouw van 84. Zij was te bang om naar de dokter te gaan ondanks ernstige buikpijn. Uiteindelijk werd ze met loeiende sirenes naar de coronakliniek (voorheen ziekenhuis) gebracht. Ze stierf op de operatietafel aan een darmbeknelling. Een 48-jarige vrouw heeft pijnklachten in haar been. Niet levensbedreigend uiteraard dus uitstel, uitstel en nog eens uitstel. Afgeschaalde ‘zorg’ weet u wel en ze eindigt met een amputatie van haar linkerbeen.

Verder drie gevallen van verkeerde diagnoses; hersenvliesontsteking, dubbele longontsteking en longembolie. Maar ja, het moest natuurlijk corona zijn en als dat het niet was, covid-19. Gevolg? Verkeerde behandeling en nodeloos lijden. Het enige geval van corona was een man verderop in de straat. Die werd met veel poespas thuisgebracht maar liep een week later weeral rond. Nog wat witjes rond de neus maar toch.

Voor degenen die willen reageren op dit artikel, een gelijksoortige opsomming wordt op prijs gesteld. Geen opgeklopte verhalen graag, we zijn het regime niet per slot van rekening.

[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”] [/lgc_column]

De ware helden

Gelukkig kent beroepsgroep van de zorg ook ware helden die zich uitspreken tegen de maatregelen. Een van die helden is dokter Vingerhoets uit Bergen op Zoom.

In niet mis te verstane bewoordingen hekelt hij het regime. Hij legde een getuigenverklaring af die er niet om liegt. Ik citeer: ‘Tot slot verwijt ik de politiek dat zij geen oog heeft voor de onvoorstelbare nevenschade van de maatregelen. Maatregelen waarvan is becijferd dat zij in de zorg alleen al 10x zoveel levensjaren kosten dan ze opleveren. Depressies, kindermishandeling en -misbruik, verloren onderwijs, faillissementen in vele branches, in de knop gebroken bedrijven, schade aan de ontwikkeling van jeugd, verwoesting van cultuur zijn slechts enkele van een lange lijst van effecten die niet in de grafieken terugkomen. Hier neem ik de regering haar kortzichtige kille houding bijzonder kwalijk.’ Voor de complete verklaring, klik hier.

Deze Mensch verdient, diep, diep respect voor zijn moed en integriteit. Maar ja, het is bij artsen net eender als bij het journaille van de msm. Wanneer een onderzoeksjournalist graaft en graaft naar de waarheid, staan er vijftig journaillisten op de rand van de kuil om die zo snel mogelijk weer dicht te gooien.  En zo is er één arts die niet alles op het eerste zicht gelooft, de kwestie onderzoekt en eerlijk is tegen zijn patiënten. Hij houdt zich aan zijn eed en fundamentele richtlijnen van zijn professie. Daar tegenover staan er vijftig, maar waarschijnlijk veel meer, die alles wat het regiem uitkraamt, klakkeloos geloven. Ze springen en in de houding om op brede schaal op naïeve, niet juist geïnformeerde patiënten gentherapie toe te passen zonder zich te bekommeren om de gevolgen. Die zijn voor de patiënt. Het regime (lees, de belastingbetaler) draait op voor de schade en Big Farma mot aan de zuurstof vanwege het lachen want zij blijven bij wet (!) buiten schot.

[the_ad id=”42813″]

Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard

Wanneer de dingen gaan zoals ze horen te gaan, is het respecteren van hoogstaande principes en dure gezworen eden niet moeilijk. De ware test is ze hoog te houden onder moeilijke omstandigheden. De zorg is wat dat betreft compleet door de mand gevallen tijdens de hoax. Ze schonden hun eed, schonden en schenden het vertrouwen en respect voor hun patiënten. Ze werken eraan mee dat politici de gezondheid van hun patiënten schaden. Zo zetten ze de bijl in de fundamenten van hun vak en vernietigden ze alle vertrouwen en achtenswaardigheid die ze als beroepsgroep bezaten. Velen achten zich nog zorgprofessionals maar het is slechts een zeer klein, select gezelschap dat deze titel nog verdient. De rest verdient het label kwakzalver.

Ik wens u wijsheid

Karel Nuks

4.4 7 Stemmen
Artikelbeoordeling

Dit supertooltje "Internet Download Manager" kan ALLE video´s downloaden van iedere website. Weg met die censuur!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
1 Reactie
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
1
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x