Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

De geest is uit de fles: De dictatuur is een feit

Verspreid de vrijheid!

DE GEEST IS UIT DE FLES!

De dictatuur is een feit
Nou, we zijn zover. De Spoedwet is in werking getreden waardoor Nederland definitief en voor onbepaalde tijd onder het gezag valt van één persoon. In weerwil van alle Haagse holle praat en beweringen van het tegendeel, voldoet Nederland definitief aan alle kenmerken van een dictatuur.
De laatste tientallen jaren zijn we afgegleden van een would be democratie, via een dictacratie naar de huidige dictatuur. Voor hen die de term dictacratie niet kennen, dit is een regeringsvorm tussen democratie en dictatuur in waarbij het parlement en rechter alleen voor spek en bonen meedoen en de macht alleen berust bij de regering.

Spoedwet volgens de juiste procedure tot stand gekomen
Nu het machiavellistische duo Mark R. en Hugo de J. verheven zijn tot alleenheerser, ze beschouwen het als een duobaan, is de geest pas echt uit de fles. Macht is heerlijk! En absolute macht is simpelweg niet te weerstaan. En wat is macht wanneer je hem niet gebruikt, nietwaar? De maatregelen zijn dan ook de uiting van hoezeer Den Haag zich tegoed doet aan die ongebreidelde macht. Met de inwerkingtreding van de Spoedwet is de dwang om te voldoen aan allerlei absurde, onbegrijpelijke en niet-wetenschappelijk onderbouwde maatregelen dan ook enorm toegenomen vanuit de autoriteiten.
De inwerkingtreding van de Spoedwet slaat bovendien het argument uit handen van andersdenkenden dat de coronamaatregelen illegaal zijn. De corona-isten kunnen eindelijk zeggen de maatregelen legaal zijn geworden en volgens de juiste procedure tot stand zijn gekomen. Let op de zinsnede ‘volgens de juiste procedure’. Deze is cruciaal in dit verband. By the way, wanneer ze nu legaal geworden zijn houdt dat ook in dat ze daarvoor dus illegaal waren.

Een gezamenlijke vijand
De Spoedwet verheft gelegaliseerde wetteloosheid en schending van fundamentele grondrechten tot de norm. Net als de Sharia boven wereldlijke wetten staat, gaat de Heilige Geloofsbelijdenis van de Coronakerk boven de Universele Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Grondwet. De coronadoctrine overstijgt elke fundamentele wet.

De gelovigen en hogepriesters van de Heilige Coronakerk vinden geen maatregel te gek, geen straf te hoog voor hen die zich niet aan de maatregelen wensen te houden. Sterker nog, niet geloven in de coronadoctrine zou wat velen betreft al strafbaar moeten zijn. Zonder proces opsluiten die lui en de sleutel weggooien!
De gedachtenpolitie is een feit en een uitvloeisel van het aanzetten tot haat jegens andersdenkenden door regeringen. De uitspraken van de regeringen laten immers geen ruimte voor twijfel. Andersdenkenden vormen een bedreiging voor het totale maatschappelijk welbevinden. Hun protestbijeenkomsten zijn de voornaamste besmettingsbron en dus zijn zij een bedreiging voor de algehele volksgezondheid. Zij zijn de oorzaak dat het virus zich niet laat bedwingen door de zéér effectieve en wetenschappelijk onderbouwde regeringsmaatregelen. Andere oorzaken dat het virus zich niet laat bedwingen zijn immers uitgesloten want de wijsheid van regeringen is immers absoluut. Corona is niet langer de oorzaak van de maatschappelijk ontwrichting maar de andersdenkende. Deze en gelijksoortige uitspraken waren regelmatig te vinden in alle msm de laatste zes maanden.
Kortom, er is een gezamenlijke vijand gecreëerd waarop de pers en de meute hun woede en frustratie kan koelen. En dat alles uiteraard met de, schijnheilig ontkende, goedkeuring van Mark R., en Hugo de J..

Formele procedures versus ethiek en moraliteit
‘Nie wieder’, is de gevleugelde uitdrukking wanneer men refereert aan de gruwelen van het Derde Rijk. Een inktzwarte bladzijde in de wereldgeschiedenis. Een ijkpunt waaraan tijdens elke 5-mei-viering werd gerefereerd; nie wieder!
Maar vergis u niet. Hitler was via democratische verkiezingen gekozen en was ook de regeringsleider in Duitsland. Het parlement stemde in met het verheffen van Hitler tot alleenheerser nadat de nazi’s de Rijksdag in brand hadden gestoken om een crisis te creëren. Alle wetten kwamen tot stand conform de formele, democratische regeltjes. Ook die wetten die ongewensten hun rechten afnamen, hen onderdrukten, vogelvrij verklaarden, vervolgden en in de gaskamers joegen. Joden, zigeuners, gehandicapten, vrijmetselaren, leden en leiders vakbonden, intellectuelen, iedereen die de doctrine niet aanhing, verzetsstrijders en ga zo maar door, werden bij wet tot tweederangsburgers, tot Üntermenschen verklaard.
Maar niemand kan, of sterker mag ontkennen dat deze wetten onmenselijke wetten waren ondanks dat zij op democratische wijze en volgens de juiste procedure tot stand waren gekomen.

De historische parallellen zijn opvallend
Op het moment dat de geruchten rondom de Spoedwet zich verspreidden, schoten verontrustte andersdenkenden in actie met voorop uiteraard de non-msm gesteund door allerlei actiegroepen als Viruswaarheid, Vrij en Sociaal Nederland, enz., enz., enz.. Velen schreven protestbrieven naar parlementariërs, ministers en zelfs wellicht naar de koning. En zoals het de ambtenarij betaamd, kreeg ook iedereen, naar ik aanneem, een antwoord.
Dat antwoord bestond uit een brief waarin omstandig werd uitgelegd dat die Spoedwet volgens de juiste procedures tot stand zou gaan komen, hoe die procedures eruitzien en, hier kom’t ie, er DUS niets mis kon zijn met die Spoedwet!
Wat in elke Haagse brief ontbrak was een inhoudelijke reactie waarom die Spoedwet zogenaamd zo noodzakelijk was. De verontrusting werd niet weggenomen maar gesmoord in formele rookgordijnen. Dat is ronduit laf. Het toont in welke mate Den Haag discussie niet wilde aangaan, niet kón aangaan omdat ze inhoudelijk geen poot hadden om op te staan.
De historische parallellen tussen de staatsrechtelijke manipulaties van Mark R. en Hugo de J. enerzijds en Adolf Hitler anderzijds zijn niet te ontkennen. Parlement buitenspel gezet, wetgeving formeel juist tot stand gekomen maar inhoudelijk gezien moreel en ethisch totaal verrot.

De Neurenbergse principes
Na WOII hadden de geallieerde aanklagers die de nazioorlogsmisdadigers vervolgden in Neurenberg een probleem. Hoe kun je hen vervolgen voor de uitvoering van democratisch aangenomen wetten? Daar was volgens de formele wettelijke regels eigenlijk niets tegen in te brengen.
Als gevolg hiervan ontstonden de Neurenbergse principes. Het is een stelsel van internationale basisprincipes in het recht die boven nationale wetgeving uitgaan. Discriminatie bijvoorbeeld kan bij wet in een land legaal zijn, maar niet volgens het internationaal strafrecht!
Het Handvest van Neurenberg waarin de Neurenbergse principes zijn opgenomen maakte de processen tegen nazioorlogsmisdadigers mogelijk. Het doel was vervolging mogelijk maken tegen hen die immorele en ethisch perverse wetten uitvoerden die helaas wel op ‘democratische’ wijze tot stand waren gekomen.
Deze Neurenbergse principes worden nu beschouwd als de basis van het internationale strafrecht.

Die principes komen hierop neer. Iedereen, ongeacht of dit een privépersoon, ambtenaar in functie of een staatshoofd is, die een handeling verricht tegen het internationaal recht is daarvoor aansprakelijk en kan daarvoor gestraft worden. Zelfs wanneer die handeling in het nationale recht daarvoor geen straf bepaalt.
Ook iedereen die een bevel opvolgt dat een misdrijf inhoudt naar internationaal recht, is hiervoor aansprakelijk en voor te straffen op voorwaarde dat er een morele keuze mogelijk was. Allen die verdacht worden van een misdrijf naar internationaal recht hebben recht op een eerlijk proces.

Wat zijn dan die misdrijven naar internationaal recht? Dat staat in drie artikelen waarvan de eerste twee gaan over oorlogsvoering en alle gruwelijkheden die mensen elkaar aandoen in opdracht van de politiek tijdens het voeren van die oorlog en/of de bezetting van een ander land.
Artikel 3 behandelt misdrijven tegen de menselijkheid. Daarbij moet je denken aan stelselmatige aanvallen tegen een burgerbevolking. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs tijdens een oorlog plaats te vinden. Denk aan moord, uitroeiing, in slavernij brengen, deportatie van of onder dwang brengen van de bevolking, discriminatie, vervolging van elke identificeerbare groep op politieke, raciale, nationale, etnische, culture of wereldbeschouwelijke gronden, gevangenzetting, schending van de eerbaarheid of lichamelijke integriteit of andere daden die opzettelijk groot lijden of aanzienlijke schade aan lichaam, geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen. Bijna de hele opsomming vinden we terug in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof dat, o ironie, gevestigd is in Den Haag.

 

Misdrijven tegen de menselijkheid door coronaverdwaasde staten

  • Heel veel coronamaatregelen van regeringen zijn misdrijven tegen de menselijkheid. Ze kunnen hun borst nat maken want de aanklachten zullen niet mis zijn. Bovendien is de bewijslast voor de aanklager nog nooit zo simpel geweest; een schot voor open doel:
  • Gevangenzetting zonder vorm van proces of tussenkomst van een rechter van honderdduizenden bejaarden en gehandicapten;
  • Afvoeren naar kampen of vastzetten zonder tussenkomst van de rechter van hen die vrijwillige quarantaine en/of vaccinatie weigeren;
  • Schade toebrengen aan geestelijke gezondheid zoals bijvoorbeeld depressiviteit en vereenzaming of lichamelijke gezondheid zoals bijvoorbeeld stress gerelateerde gezondheidsproblemen en zelfmoord;
  • Onder dwang brengen van de bevolking: voor elke sociale context wordt het ‘gewenste’ gedrag afgedwongen op straffe van boete, vervolging, bedrijfssluiting, sociale uitsluiting, etc., etc..;
  • Gedwongen vaccinatie: schending van lichamelijke integriteit;
  • Discriminatie: zij die zich niet wensen te laten vaccineren (zullen) worden uitgesloten (gediscrimineerd) van bepaalde beroepen en/of activiteiten.

 

Andersdenkenden of Üntermenschen?
De groep andersdenkenden in Nederland wordt nu al door het huidige regiem bestempeld als tweederangsburgers, een bedreiging voor de staatsveiligheid, de maatschappelijke cohesie en volksgezondheid.
Zodra het ‘verlossende’ vaccin beschikbaar is, zal iedereen bij deelname aan welke publieke of bedrijfsmatige activiteit dan ook moeten kunnen aantonen dat hij/zij een Corona Ausweis heeft.
Andersdenkenden, vaccinatieweigeraars worden uiteraard verplicht om uiterlijk direct herkenbaar te zijn. Volgens de coronadoctrine vormen ze immers een bedreiging voor gevaccineerden, hetgeen natuurlijk een volstrekte drogreden is. Het vaccin, zo claimen fabrikanten en regeringen immers, geeft absolute bescherming.

 

Gaat dit een beetje ver? Ik hoop het uit het diepst van mijn hart.
Maar staten, en dictaturen in het bijzonder, achten niets beneden hun waardigheid om elke burger, inclusief de andersdenkende, te dwingen op de knieën te leven als hen dat zo uitkomt.
Het historisch bewijs hiervoor werd hiervoor geleverd door de DDR onder Honecker, Franco’s Spanje, het kolonelsregiem in Griekenland, Pol Pot in Cambodia, Stalin in Rusland, Hitler in Duitsland, Hoxa in Albanië, Idi Amin in Oeganda, Ceaușescu in Roemenië…. Wat ze verder gemeen hadden was dat ze ten onder gingen aan hun eigen regiem. Laten we hopen dat dat in Nederland op zeer korte termijn het geval zal zijn.

Ik wens u wijsheid.
Karel Nuks


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
4 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
4
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x